Наказателни процедури


Наказателни процедури в областта на околната среда (по теми енергетика, климат, биоразнообразие и гори, устройство на територията, селски райони), започнати от ЕК към април 2014 год. 

Член 258 (предишен член 226 от ДЕО)
(1) Ако Комисията счита, че дадена държава-членка не е изпълнила задължение, произтичащо от Договорите, тя издава мотивирано становище по този въпрос, след като е дала възможност на съответната държава да изложи своите съображения.
(2) Ако съответната държава не се съобрази с това становище в срока, определен от Комисията, Комисията може да сезира Съда на Европейския съюз. 


1.) Незаконни депа за отпадъци:

Номер: № IP/14/47 

Прочети в тема:  Териториално устройство


2.) Липса на защита на застрашени видове в Калиакра

Номер: № IP/13/966

Прочети в тема:  Биоразнообразие и гори


3.) Непълно транспониране на правилата на ЕС относно Вътрешния енергиен пазар:

Номер: № IP/13/42

Прочети в тема:  Енергийни политики


4.) Липса на транспониране на Директивата за енергийна ефективност на сградите:

Номер: № IP/13/42 

Прочети в тема:  Енергийни политики


5.) Подобряване на качеството на въздуха в България:

Номер: № IP/13/47 

Прочети в тема: Енергийни политики


6.) Нерегламентирана държавна помощ при замени на гори:

Номер: № SA.26212 и № SA.26217 (обединени)

Прочети в тема:  Биоразнообразие и гори


7.) Липса на транспониране на Директивата за ВЕИ:

Номер: Няма данни. 

Прочети в тема: Климатични промени


8.) Нарушаване правото на ЕС при строителството на газопровода "Южен поток":

Номер: № 2014/2176 

Прочети в тема: Енергийни политики

 

 

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари