Да подкрепим нова защитена местност за птици край село Мрамор

снимка на Вера Стаевска

До утре е срокът за подкрепа на предложение за защита на водоем край село Мрамор като защитена местност по Закона за защитените територии. Предложението е от две дами, които са активни наблюдатели и фотографи на дивите птици - Нели Дончева и Леонора Щъркова. От „Зелени закони" изпратихме становище в подкрепа на нова защитена местност за опазване на птиците край София и ви предлагаме да подкрепите инициативата и вие.

Нели Дончева и Леонора Щъркова

Приканваме ви да подкрепим защитата на местността в рамките на процедурата, обявена от Регионалната инспекция по околна среда и води на област София тук - https://www.riew-sofia.org/index.php/2014-02-03-03-01-44/2020-09-30-08-16-25 

Примерно становище:

До: РИОСВ - София riosv@riew-sofia.org 

 

Относно: Ваше уведомление с цел предоставяне на обществен достъп до процедура за обявяване на защитена местност „Язовир Мрамор“ в землището на село Мрамор, район Връбница, Столична община

СТАНОВИЩЕ

от

……………………… (три имена), e-mail: ........................, тел. ……………………, Адрес: ………………………

Като гражданин, разпознаващ значението на запазената природа в близост до градовете за пълноценния отдих , както и важните функции на влажните зони и биоразнообразието за смекчаване на екстремните проявления на климатичните промени, изразявам пълната си подкрепа за обявяването на ЗМ Язовир Мрамор в близост до София

Предложената територия се характеризира с богато видово разнообразие на птици (над 180 вида), включително голям брой редки и защитени видове, които намират място за размножаване и за почивка по време на миграцията си. Поради тази причина територията се посещава от орнитолози, любители на наблюдаването на птици и фотографи на дива природа, и се налага като място за алтернативен и природосъобразен туризъм особено през последните години. Обявяването й като защитена местност ще допринесе, както за опазване на многообразието от видове птици и техните местообитания, така и ще създаде възможности за развитие на устойчивия и природосъобразен туризъм за жителите на околните места.

Вярвам, че обявяването на тази защитена местност ще спомогне и за ограничаване и предотвратяване на негативните въздействия от човешката дейност, свързани с унищожаване на местообитания, причиняване на безпокойство на размножаващите се и мигриращи видове птици, замърсяване с битови и строителни отпадъци и т.н.

Според предложените режими в проекто-заповедта има ограничение (а не пълна забрана) за риболов, което ще намали само с 3 месеца възможността на риболовците да практикуват своето хоби. Що се отнася до ловците, ограничението е само върху нищожните 49 хектара от общо 22 326 хектара, на която могат да упражняват своето хоби. Надявам се това да не бъде пречка да се защити територията на предложената нова защитена местност, която е уникална за района на София. 

С настоящото становище изразяваме пълна подкрепа по отношение обявяването на ЗМ Язовир Мрамор и проекта на заповед за обявяване на защитената територия. Моля за входящ номер за становището си.

С уважение:     

/……………………/

Контекст:

Защитените територии в България заемат около 5% от страната. Те се управляват по силата на националния Закон за защитените територии (ЗЗТ) и се разделят на 6 категории в зависимост от целите и начина им на управление една от тях е категорията „Защитена местност". За разлика от европейските защитени зони от мрежата „Натура 2000", за националните защитени територии съществуват ясни механизми и отговорности за защита.

Обявяването на нови защитени територии бе спряно за дълги десетилетия, през периода 2021 г. - 2022 г. кратко продължили управления на Министерството на околната среда и водите възобновиха разглеждането на дълго преседели в архивите предложения за нови защитени обекти. Природолюбители и учени отново бяха ентусиазирани за предлажота за защита любимите си природни места.

В Стратегията за биологично разнообразие на Европейския съюз също е заложена цел за увеличаване на строго защитените територии в страните членки (територии с по-висока защита спрямо зоните от "Натура 2000") и премахване или свеждане до минимум на отрицателните въздействия от риболовните и добивните дейности върху чувствителни видове и местообитания.

Влажните зони и водоемите са част от най-уязвимите екосистеми (заплашени с опожаряване заради усвояване на терени за строителство и земеделие, замърсяване и други.), а те са жизненоважни за птиците, баланса на водите и за запазването на биоразнообразието в близост до градовете. Повече за влажните зони и защитата им в Рамсарската конвенция, по която България е член - https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/file/KVESMS/conventions_full/Convention_wetlands_ramsar_bg.pdf

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари