Две поправки предлагаме за днешната Комисия по правни въпроси

снимка на Тома Белев

Днес от 14:30 ч. Комисията по правни въпроси към 49 Народно събрание ще разглежда предложения за промени в Закона за обществени поръчки, които се отнасят до начина на възлагане на сеч и продажба на дървесина. В понеделник от инициативата „Зелени Закони“ изпратихме сигнал до депутатите от Комисията по правни въпроси за подмяна на целите на ЗИД на Закона за обществените поръчки - с един параграф в него сe предвижда дългосрочно отдаване на право на сеч и продажба по наредба, отваряйки врати за дългосрочни договори за конкретни фирми. А вчера споделихме за проблема и пред слушателите на БНР.

Позицията на „Зелени Закони“ е, че принципната идея на законопроекта е добра - въвеждане на прозрачност при възлагането на дейности в горите. С параграф 8 на ЗИД на ЗОП (сигнатура 49-353-03-46/ 12.09.2023) се премахва възможността по чл. 17, ал. 2 от ЗОП дейностите по дърводобив и залесявания да се възлагат по Закона за горите, тъй като това се водят „услуги“, а по силата на Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки „услугите“ следва да се възлагат от публичните органи единствено по общия ред на ЗОП. 

В текста на законопроекта обаче фигурират два текста, които отварят възможност за дългосрочна сеч и продажба по ред, различен от обществените поръчки. Затова от Зелени закони" предлагаме две поправки в предложения ЗИД на ЗОП - в чл. 92, т. 5 и в чл. 116 (1):

Настоящ Чл. 114 (1)

(1) Ползването на дървесина от горските територии - държавна или общинска собственост, се извършва при условията и по реда, определени с наредбата по чл. 95, ал. 1.

Предложение в ЗИД т.5 от §92

Чл. 114. (1) Ползването на дървесина от горските територии - държавна или общинска собственост, се извършва при условията и по реда, определени с наредба на Министерски съвет.

Предложение за поправка

Чл. 114. (1) ПРОДАЖБАТА на дървесина от горските територии - държавна или общинска собственост, ПРИ КОЯТО НЕ Е ВКЛЮЧЕН ДОБИВ, се извършва при условията и по реда, определени с наредба на Министерски съвет

Мотиви

Съгласно чл. 112 на ЗГ Ползването на дървесина от горските територии се осъществява чрез продажба на стояща дървесина на корен и чрез добив и продажба на добитата дървесина. В този случай ако запазим в чл. 114 термина ползване, означава, че извън обхвата на ЗОП ще остане добивът на дървесина, което ще продължи да е нарушение на Директивата за обществените поръчки. Предложената редакция е терминологично правилна и остава на наредба на Министерски съвет да определи как ще се извърши продажбата на дървесина без добива ѝ, което не попада в обхвата на Директивата за обществените поръчки.

Настоящ чл. 116 (1)

Чл. 116. (1) Държавните предприятия по чл. 163, както и общините - собственици на гори, могат да сключват с търговци договори за срок до 15 години за:

1. добив на дървесина;

2. продажба на дървесина.

Предложение в ЗИД т.7 от §92

Чл. 116. (1) Държавните предприятия по чл. 163, както и общините - собственици на гори, могат да сключват с търговци договори за продажба на дървесина за срок до 15 години.

Предложение за поправка

Чл. 116. (1) Държавните предприятия по чл. 163, както и общините - собственици на гори, могат да сключват с търговци договори за продажба на ДОБИТА дървесина за срок до 15 години.

Мотиви

Продажбата на дървесина може да е два вида - продажба на стояща в гората дървесина и продажба от склад на добита дървесина. Ако се запази предложената редакция добивът отново ще се извършва извън обхвата на ЗОП, но ще се извърши и  потенциално нарушение на директивата за концесиите, защото ще се даде изключителното право за 15 години на определено търговско дружество да добива дървесина от определено държавно горско или ловно стопанство без прилагане на директивата за концесиите. Предложеното уточнение, че става дума за добита дървесина, ще изключи добивът на дървесина и ще остави в обхвата на разпоредбата на чл. 116 единствено дългосрочни договори за закупуване на добита дървесина, които благоприятстват горската индустрия без да нарушават европейското законодателство.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари