На среща в София Инициатива Зелени закони запозна ЕК със системни нарушения на природозащитното законодателство

снимка на Александър Дунчев

На 04 октомври 2023 г. в представителството на ЕК в София се състоя среща на г-н Пол Спейт – началник отдел „Екологично правоприлагане“ на Европейската комисия, с водещите български природозащитни организации, сред които и Инициатива Зелени закони. Целта на срещата бе от страна на НПО да бъдат споделени основните природозащитни предизвикателства в страната, а от страна на г-н Пол Спейт и неговия правен екип да бъде обяснено какви мерки може да предприеме ЕК и докъде са стигнали усилията им по внесените в ЕК жалби и въпроси от изминалите години. Както се практикува всяка година след срещата на ЕК с природозащитните НПО, на следващия ден – в случая на 05 октомври 2023 г., представителите на ЕК проведоха среща и с ръководството на МОСВ, на което директно са поставени като въпроси посочените от НПО екологични казуси.

На въпросната среща експертите на Инициатива Зелени Закони запознаха представителите на ГД „Околна среда“ на ЕК с 8 мащабни примера за неприлагане и откровено нарушаване на европейските природозащитни директиви:

 1. МОСВ не прилага по никакъв начин изискванията на чл. 12 (1) от Директива 92/43/ЕЕС, и не е разработило правила, който да позволяват спазване и издаване на дерогации по отношение на забраните за увреждане и унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция на защитени животински видове.
 1. България продължава да нарушава чл. 12 на Директива 92/43/ЕИО, тъй като страната ни все още не е предприела мерки за вписването в Приложение 3 на ЗБР като защитени на 8 вида (Lindenia tetraphylla, Lycaena helle, Erannis ankeraria, Paracossulus (Catopta) thrips, Pseudophilotes bavius, Dryomys nitedula, Spermophilus citellus и Castor fiber) от Приложение IV на Директива 92/43/ЕИО, сред които лалугер и бобър, с което България не гарантира по никакъв начин опазването им.
 1. България продължава да нарушава чл. 3 (2) и чл. 4 (1) на Директива 92/43/ЕИО, тъй като страната ни все още не е предприела мерки за вписването в Приложение 2 на ЗБР като защитени на 6 вида (Lindenia tetraphylla, Lycaena helle, Erannis ankeraria, Paracossulus (Catopta) thrips, Pseudophilotes bavius и Castor fiber) от Приложение II на Директива 92/43/ЕИО, както и на два типа природни местообитания - 8150 Средноевропейски силикатни сипеи и 8160 * Средноевропейски варовикови сипеи на хълмисто и планинско ниво. Поради това България не е определила територии за специални защитени зони, а в обявените защитени зони в които те са разпространени не са определени цели и мерки за тяхното опазване.
 1. МОСВ нарушава чл. 6 (3) от Директива 92/43/ЕИО, тъй като допусна прилагането на Стратегическия план за земеделие без екологична оценка, а в последствие съгласува плана без да прекрати пашата и субсидирането й (със средства на ЕС по линията на екологичните мерки в селския сектор) в трайно унищожени природни местообитания в националните паркове, за които пък на следващ етап разходва други милиони евро европейски средства (по ОПОС) за консервационни и възстановителни мерки в същите тези унищожени от пашата хабитати.
 1. МОСВ заличи от НПВУ ключов проект за управление на водите в България, което е недопустимо с оглед увеличаващите се за хората и бизнеса рискове от наводненията и засушаването.
 1. МОСВ нарушава чл. 4 (1) от Директива 92/43/ЕИО при определяне на подробните и специфичните цели на защитена зона  BG0000366 „Кресна – Илинденци“, тъй като заповедта за определянето им не е основана на научни данни по смисъла на Директивата и чл. 10 (5) от ЗБР. Причината за това нарушение е, че за определяне на целите в заповедта МОСВ, което не е научна организация, е използвало данни, предоставени от небезизвестната частна фирма „Дикон груп” ЕООД, което дружество също не е регистрирано като научна организация в Регистъра за научната дейност в Република България. Използваните данни не са верифицирани от никоя научна организация.
 1. Системно и продължаващо нарушаване на чл. 6 (3) от Директива 92/43/ЕИО и/или Директива 2011/92/ЕС по отношение на следните случаи:
 • Одобряване на фотоволтаичен парк в имоти 44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26 по КК на с. Лъка, местност „Вилите“, община Поморие, въз основа на Становище по екологична оценка на директора на РИОСВ Бургас N 1-3/17.10.2022г, при произнасянето по което директорът на РИОСВ Бургас не е отчел преднамерено и по никакъв начин становище на Националният природонаучен музей, финансирано от МОСВ и изпратено на РИОСВ Бургас с вх. № ПД-250(97)/06.06.2022 г., доказващо огромната природозащитна стойност на засегнатите имоти, което съответно не е отчетено от РИОСВ и което води до унищожаването на защитени видове и хабитати.
 • Ежегодно изсичане на по 200-300 хиляди кубика дървесина на голо в десетки хиляди декари самозалесили се земеделски земи без никакви съгласувателни процедури по ЗООС и ЗБР.
 • Масово разрешаване от РИОСВ Бургас на множество нови строежи на територията на община Царево, включително на територията на Защитена зона Странджа, без да се отчита кумулативното им въздействие с други строежи, нито с предвижданията на ОУП, който е в процес на приемане. Отделно застрояването увеличи притока на непречистени отпадни води от агломерациите в морската част на защитените зони Ропотамо BG0001001 (Лозенец и Царево) и Странджа BG0001007 (Синеморец, Ахтопол и Варвара).
 1. Нарушение на чл. 6 (1) и (2) на Директива 92/43/ЕИО в резултат на липсата на превантивни мерки от страна на МОСВ за опазване на българските дюни, които би трябвало да са обект на защита в различни защитени зони от Натура 2000. Това води до мащабното унищожение на дюни като площ и структура, което се вижда вече от сателитните снимки на Агенцията по кадастър, като най-значима загуба има в защитени зони Плаж Градина - Златна рибка(BG0000146), Ропотамо (BG0001001), Плаж Шкорпиловци(BG0000100), Езеро Шабла - Езерец (BG0000621) и Езеро Дуранкулак (BG0000154).

От страна на ЕК бе поет ангажимент да изиска отговор от МОСВ в какви срокове ще бъдат изпълнени хоризонталните мерки за защита на видове и хабитати, а по отношение на конкретните системни нарушения на екологичните директиви да продължи и/или стартира нови наказателни процедури, за което ще има нужда от допълнителна информация и конкретни факти.  

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари