Нов опит за стимулиране на безконтролната сеч и злоупотребите в горите чрез апокрифни изменения в Закона за обществените поръчки

снимка на Александър Дунчев

Дни преди финалното приемане на обширни изменения в Закона за обществените поръчки, от Инициатива „Зелени Закони“ разкрихме и алармирахме депутатите за апокрифни разпоредби в законопроекта, с които се създават възможности за значително увеличаване на злоупотребите и безконтролната сеч в горите. 

Самата идея на законопроекта е добра! С параграф 8 на ЗИД на ЗОП (сигнатура 49-353-03-46/ 12.09.2023) се премахва възможността по чл. 17, ал. 2 от ЗОП дейностите по дърводобив и залесявания да се възлагат по Закона за горите, тъй като това се водят „услуги“, а по силата на Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки „услугите“ следва да се възлагат от публичните органи единствено по общия ред на ЗОП. Целта на директивата е да се гарантира, че публичните ресурси се управляват възможно най-прозрачно, публичния финансов интерес е най-добре защитен, както и се гарантира свободната конкуренция и равнопоставеността сред бизнеса. Редица медийни и институционални разследвания (виж статия на „Биволь“ от 2022 г., проекто-решение на НС от 2022 г. и Решение №846/26.07.2018 г. на КЗК) действително показват, че възлагането на дърводобива в публичните гори по текущия ред на Закона за горите е свързано с редица злоупотреби и ограничаване на свободната конкуренция. А както се сочи в мотивите на законопроекта, самото изменение на ЗОП е и с цел затваряне на наказателната процедура на ЕК за нарушение №2018/2268, произтичащо от неправомерното възлагане на дърводобива в горите по реда на ЗГ, вместо по общия ред на ЗОП.

Независимо от всичко, по-детайлен анализ на законопроекта показва, че чрез друг параграф на законопроекта - §92, и по-специално с т.5 от него, се прави изменение в самия Закон за горите, който напълно противоречи на параграф 8 и бламира целта на законопроекта. С тази проекто-разпоредба се дава отново възможност възлагането на дърводобива да се извършва по реда на ЗГ (и по-специално чрез наредба към него), скрита като част от процедури за продажба на дървесина, заобикаляйки изискването на Директивата това да се случва по общия ред на ЗОП.

Каква е схемата? Вероятно по идея на служители на МЗХ, имащи интерес да държат контрола в горите, а не да го предават на Агенцията по обществените поръчки, и имащи интерес да защитават лобитата си от дърводобивния сектор, и то най-вече тези с монополни или политически позиции, разпоредбата в т.5 към §92 на ЗИД на ЗОП указва, че съгласно чл. 114, ал. 1 от ЗГ „ползването на дървесина в държавните и общинските гори“ следва да се извършва по реда на наредба към ЗГ. Ако депутатите и гражданите обърнат внимание на чл. 112, ал. 1 от ЗГ обаче, ще разберат, че съгласно ЗГ и МЗХ под „ползване на дървесина“ се имат предвид процедурите, както за „продажбата на стояща дървесина на корен“, така и за „добив и продажба на дървесина“. И двата типа процедури включват „добив“, включително „продажбата на стояща дървесина на корен“. Този вид продажба на корен на практика представлява вид „скрита концесия“, тъй като при нея държавата/общината едновременно възлагат добива и продават дървесината на корен (виж тръжните документи за такава процедура на ДЛС Тракия - https://ucdp-smolian.com/bg/1670930211.html). И така, скривайки добива в процедури за продажба на дървесина, горските стопанства ще могат да продължат да възлагат дърводобива по реда на ЗГ, вместо по общия и принципен ред по ЗОП, какъвто бе замисъла на §8 на ЗИД на ЗОП.

За щастие тази лека подмяна на целта на законопроекта е не само разкрита, но и лесно преодолима. С предложение на „Зелени Закони“ до народните представители от всички партии към Комисията по правни въпроси на НС (вх. № ПГ-49-328-00-87/25.09.2023), възможно най-аргументирано настояваме при приемането на ЗИД на ЗОП на второ четене да се направи техническа редакция на т.5 към §92 на ЗИД на ЗОП с цел доизменение на чл. 114, ал. 1 от ЗГ, така че по реда на наредба към ЗГ да се извършва единствено продажбата на дървесина в държавните и общинските гори, когато тази продажба не включва добив на дървесината. С писмото ни предупреждаваме депутатите, че ако апокрифната разпоредба на МЗХ в т.5 към §92 на ЗИД на ЗОП бъде приета без корекция, това не само ще доведе до нова наказателна процедура на ЕК, не само ще бетонира текущите схеми за възлагане на дърводобива по реда на ЗГ, но и ще стимулира държавните и общински горски стопанства да възлагат целия дърводобив, т.е. 100% от сечите в публичните гори, чрез изключително порочните скрити концесии за дърводобив, записани в закона като „процедури за продажба на стояща дървесина на корен“. Парадоксалното е, че този тип продажба следва да се прилага само в единични случаи на санитарни сечи, но заради възможностите за злоупотреби, добивът на корен вече достига 50% от целия дърводобив, с потенциал да стигне 100%, ако схемата на МЗХ бъде приета. А това допълнително ще засили злоупотребите, източването на публичните гори, безконтролната сеч и облагодетелстването на определени фирми за сметка на гората, държавата и всички граждани.

Нека всички заедно призовем депутатите да приемат ЗИД на ЗОП, с който всяка форма на „добив на дървесина“, вкл. когато е част от процедура за „продажба на стояща дървесина на корен“ (т.нар. скрита концесия), се възлага като „услуга“ по реда на ЗОП в изпълнение на Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки и с цел закриване на наказателна процедура №2018/2268 на ЕК. Прилагането на Директивата, и съответно на ЗОП, е най-добрата гаранция за спазването на произтичащите от тях принципи, като равнопоставеност, недискриминация, прозрачност и свободна конкуренция, които в случая са гаранция за най-добра защита и разумно ползване на горите.

 

Краткото предложение на Инициатива „Зелени Закони“ за доизменение на т.5 към §92 на ЗИД на ЗОП е следното:

т. 5 към §92 на ЗИД на ЗОП:

В чл.114, ал.1 думата „Ползване“ се заменя с думата „Продажбата“, след думата „собственост“ се добавя текста „при която не е включен добив, а думите „наредбата по чл. 95, ал. 1“ се заменят с „наредба на Министерския съвет“.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари