Опит за разширение на ски зона Картала в Рила чрез противозаконни промени в Общия устройствен план на Община Благоевград

снимка на Александър Дунчев

От „Зелени закони“ изпратихме становище до Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Благоевград, Басейнова дирекция Западнобеломорски район и Регионална здравна инспекция (РЗИ) Благоевград, с което настояваме компетентните органи да спрат незаконното разширение на ски зона Картала с нови курортни сгради чрез недопустимо изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Благоевград. Със становището настояваме да се спре и наложилата се вече порочна практика за ежедневно изменение на ОУП с еднократни промени “на парче” - имот по имот. 

Покрай казуса със ски зона Картала от Зелени закони се натъкнахме на една изключително мащабна и опасна практика за масово изменение на ОУП на парче, която цели да заобиколи задължителните екооценки и обществени консултации с прикрити инвестиционни проекти. Това обезсмисля строгите правила и критерии за създаване и изменение на ОУП, както и цялостното му подлагане на екологична оценка (чл. 85 от ЗООС) и оценка за съвместимост (чл. 31 от ЗБР) и затруднява адекватната оценка на кумулативния му ефект върху околната среда и природните ресурси. 

От регистрите на РИОСВ Благоевград се вижда, че само за последните 5 години община Благоевград е направила над 100 еднократни изменения на ОУП, съгласувани с над 100 отделни решения на РИОСВ, които заобикалят всички екологични правила за стратегическо планиране по реда на Закона за опазване на околната среда. За сравнение, от момента на одобряването им, ОУП на София, Пловдив или Варна почти не са изменяни. 

Каква е същността на тази крупна схема за заобикаляне на екологичните закони ще разясним през призмата на искането за изменение на ОУП на Община Благоевград с цел разширение на ски зона Картала. 

Случая Картала

На кратко казано, с бланкетно искане за промяна в зонирането на ОУП по отношение на няколко имота за строеж на нови курортни сгради, от Общината се прави опит да се прикрие от РИОСВ описанието на инвестиционните проекти (в случая курортните сгради), защото те са сред посочените в Прил. 1 и 2 на ЗООС, а това според чл. 85, ал.1 от ЗООС налага изготвянето на задължителна екологична оценка за изменението на ОУП. За това с бланкетното искане се твърди, че само ще се променя предназначението на горите в устройствена зона за курортно строителство, като информацията за самото застрояване (площ и капацитет на курортните сгради) се скрива. Този административен трик се използва от РИОСВ за съгласуване промяната в ОУП без задължителна екологична оценка, за да се избегнат тежки екологични процедури, възлагане на екологични доклади, обществени обсъждания и най-вече обществен контрол! Нашият анализ и сигнал показват, че този “трик” е в категорично нарушение на ЗООС и Европейската директива за стратегически екологични оценки, и въпросната практика е една мащабна незаконна схема.

Ето как става тази схема с повече детайли: 

На 11.07.2023 г. Община Благоевград е внесла уведомление за „Проект за частично изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлени имоти с идентификатори 04217.1.410, 04217.1.114, 04217.872.681, 04217.1.56, 04217.1.135, 04217.1.136, 04217.1.137, 04217.1.138, 04217.1.139, 04217.1.140, 04217.1.141, 04217.1.142, 04217.1.45, 04217.1.46, 04217.1.184 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на устройствена зона „Ок““. Общата площ на тези горски имоти, заети предимно от вековни иглолистни гори, е над 5000 ха. Всичките те са разположени на границата на Национален парк Рила, над река Благоевградска Бистрица, която минава покрай долна лифтова станция на ски зоната.

 

Местоположение на новата устройствена зона

Според информацията в Искане на Община Благоевград до РИОСВ с вх.№ 3664/07.09.2023 г., както и в писмо на РИОСВ с изх.№2973(1)/25.07.2023 г., с изменението на ОУП на Община Благоевград се цели създаването на нова устройствена зона за курортно строителство (ОК), основно в държавни горски територии, с която зона се очертава рамката за бъдещото развитие на инвестиционни предложения по приложения № 1 и 2, като „рекреационни обекти“ (т.12в/е от Прил. 2), „трасета за линейни обекти върху повърхността на терена“, „пътища за осъществяване на достъп“ (т.10д от Прил. 2), „пречиствателна станция“ (т.11в от Прил. 2). Същите са посочени в наличната документация по преписката, макар да е направен опит да бъдат скрити в основното искане на Общината.

Проекто-изменението предвижда застрояването с курортни сгради на залесени горски територии в имоти със значителна обща площ от над 5000 ха (което абсолютно не отговаря на опциите в чл. 85, ал. 2 от ЗООС) и ще доведе до ползването на значими природни ресурси като вода, които трябва чрез екологичната оценка да бъдат съобразени с нуждите на град Благоевград, мВЕЦ и всички други ползватели в общината. В искането обаче не се споменават възможните кумулативни ефекти. Като цяло липсва кумулативна оценка на всички близо 100 изменения на ОУП, одобрени от Община Благоевград през последните 5 години. 

Като цяло информацията на Общината е и крайно противоречива, тъй като от една страна се твърди, че за съответните имоти се преотрежда ново зониране и то с нови показатели на застрояване - кинт до 1,5, плътност до 30% и височина до 15 м, а от друга страна в искането се твърди, че „с ОУП не се определят никакви нормативи, критерии и условия за бъдещето развитие на бъдещи проекти по отношение на местоположение, характер и мащабност“, което очевидно не е вярно. Зонирането в проекта най-общо задава местоположението и характера на застрояването – в случая за курортни сгради в определени имоти. Височината, кинт и плътността, посочени в искането, задават допустимата мащабност на застрояването.

Този случай показва тоталната подмяна на философията на ЗУТ и ЗООС по отношение на устойчивостта в стратегическото планиране и извършването на стратегически екологични оценки, които позволяват баланс на всички интереси, адекватна оценка на кумулативния ефект на ОУП върху околната среда и природните ресурси и най-вече не позволяват хаотично застрояване, ползване и унищожаване на природата по старата порочна схема „на парче“, т.е. чрез отделни ПУП за единични имоти. 

Посочените по-горе обстоятелства не са единствените проблеми с въпросния проект за изменение на ОУП. Трябва да се обърне внимание и на фактът, че искането не предоставя никаква конкретна информация относно площта на териториите, за които се предвижда промяна в зонирането, нито площта на засегнатите природни местообитания. Нито какво поражда необходимостта застрояването да е във въпросните иглолистни гори, а не във вече урбанизирани територии в съседство (Бистрица, Благоевград и др.). Липсва и приложено предварително съгласие от ЮЗДП ДП Благоевград за промяна на предназначението на държавните горски имоти, които попадат в обхвата на проекта, както се изисква по реда на чл. 75 от Закона за горите. Това съгласие е документът, с който ЮЗДП би трябвало да е дал право на Общината да бъде възложител за промяна предназначението на държавните имоти.

В искането се твърди също, че посочените като имоти горски територии в проекто-изменението на ОУП не представляват местообитания на защитени видове по ЗБР. В действителност съгласно данни от ПУ на НП Рила в близост има 2 токовища на глухар. Преглед на данните от официалния доклад за ГВКС на ДГС Благоевград (наличен в ДГС в оригинал) показва, че всички горски имоти в проекта включват доказани находища и местообитания на видовете врабчова кукумявка, гълъб-хралупар, черен кълвач, малък ястреб и лещарка, включени и в Прил. 3 на ЗБР, поради което подлежат на най-строга защита по реда на чл. 38.

Въпреки че проектът за изменение на ОУП на теория е единствено с цел промяна на предназначението на част от имотите с цел създаване на необходимата устройствена основа за създаването на последващ ПУП за реализиране на инвестиционен проект и не разглежда конкретни инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, чрез зонирането и параметрите за застрояване всъщност се посочва за какви обекти са новите зони и се очертава рамката на новото застрояване. А това по смисъла на чл.85, ал. 1 от ЗООС задължава РИОСВ да подлага такива изменения на ОУП на задължителна екологична оценка. 

За да се спре порочната схема за изменение на ОУП и прокарване на ПУП и строежи „на парче“ без адекватни еко-оценки, настояваме пред РИОСВ и МОСВ всички изменения на ОУП да включват най-обща информация за последващите инвестиционни проекти, когато е налична, всички изменения да се обобщават в общ проект за изменение на ОУП и да се подлагат еднократно на пълна екологична оценка, Това е единственият начин да се гарантира устойчиво и природосъобразно планиране, застрояване и ползване на природните ресурси, както и ефективен обществен и институционален контрол.

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари