Зелени Закони с призив към министър Юлиян Попов да не допуска горене на отпадъци в ТЕЦ Сливен

снимка на Александър Дунчев

Срокът за граждански становища е до сряда 25.10.2023 г.!

От инициатива „Зелени Закони“ днес изпратихме отрицателно становище до министъра на околната среда и водите Юлиян Попов относно инвестиционния проект и неговия доклад по ОВОС за монтаж на скара за изгаряне на RDF-отпадъци и дървесен чипс с топлинна мощност 16 MW към енергиен котел (ЕК) №1 тип 1-В-160/100 в ТЕЦ Сливен. Проектът е част от процедура за промяна в параметрите, при които е издадено комплексно разрешително № 510-Н1/2018“ с възложител „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД, като ДОВОС е публикуван за обществено обсъждане на интернет-страницата на Община Сливен.

Критичната ни позиция срещу проекта е особено актуална с оглед растящото обществено недоволство и протестите срещу замърсяването на въздуха в градове с ТЕЦ като Димитровград, Гълъбово, Перник, Габрово и други. Ключов аргумент срещу проекта, освен изключителните рискове за здравето на хората и климата, което доведе до спирането на проекта за инсинератор за изгаряне на RDF-отпадъци на ТЕЦ София, е и това, че веднъж одобрена и активирана една такава опасна инсталация за горене на боклуци, тя не може да бъде спряна от безсилната ни държавата дори при критично големи нарушения на екологичното законодателство и при мащабни граждански протести. За това решението е такива рискови, опасни и свързани с политическа корупция проекти изобщо да не бъдат одобрявани. На жителите на Сливен е добре известно, че техния ТЕЦ редовно изпада в аварии, водещи до тежко замърсяване на въздуха в града.

Припомняме, че в началото на 2022 г. природозащитните граждански сдружения „Greenpeace” и „За Земята“ вече спечелиха в съда едно дело срещу първоначалния опит за увеличаване на капацитета на ТЕЦ Сливен, замаскирано като подмяна на част от въглищното гориво с отпадъци. Тогава съдът установи, че директорът на ИАОС, който бе издал ново разрешително на въглищната централа, не е бил направил собствена оценка, за да се увери, че в действителност ще бъдат спазвани законовите норми за замърсяване. Сега тази оценка е факт, но тя е крайно некоректна и следва да бъде отхвърлена.

По конкретно доводите, които сме посочили в нашето становище, които всеки гражданин в срок до тази сряда (25.10.2023 г.) може да използва за собствено становище до МОСВ (използвайте директно текста от нашето становище) са следните:

 1. Изгарянето на отпадъци емитира в атмосферния въздух токсични вещества /тежки метали, живак, диоксини, и др. /, които са крайно опасни за здравето на хората.
 1. Приоритетно е да се следва йерархията за управление на отпадъците.
 1. Образуването на диоксини и фурани при горивния процес дори и при висока температура /1000 градуса/ е основно причина учени от цял свят да извършват анализи за опасните вещества в хранителните продукти, както и в горските екосистеми. В България липсва качествен контрол за следене на токсичните вещества в почвата, въздуха и водите.
 1. Утилизацията на димните газове в горивния процес на котела не е достатъчен метод да очисти диоксините от димния поток.
 1. Газоочистващата инсталация и електрофилтрите са метод и технология за очистване на серни диоксиди, тежки метали, прах от изгаряне на въглища, но не и диоксини от изгаряне на отпадъци.
 1. В техническите характеристики на RDF доставките са описани основно калоричност, влажност, тегло, и хлор, като никъде не са описани други химични вещества. В битовите отпадъци се съдържа и не малък процент опасни вещества, които при нисък клас RDF или при не добър контрол в предприятията за RDF ще се допусне и навлизане на опасни вещества в горивния процес.
 1. В доклада няма приложени актуални договори за RDF гориво, и анализ за неговия химичен състав /приложение 21 от ДОВОС е за изпитване на една единствена проба за химичен анализ на RDF от 2018 г./. Липсва цялостен мониторинг на химичния състав на RDF горивото, дали не съдържа опасни отпадъци от битовото потребление.
 1. Инвестиционното предложение ще генерира пепел /дънна и летяща/, която задължително трябва да бъде класифицирана като опасен отпадък, поради токсичните вещества в нея.
 1. Изграждането на втора скара в друг енергиен котел, дава възможност за увеличаване на RDF горивото в бъдеще, при следваща процедура на Топлофикация Сливен за смяна на комплексно разрешително.
 1. В доклада за ОВОС са изброени много различни варианти на горивния процес, както и на енергийния микс, което е предпоставка за повече аварии, повече стартирания и спирания на котела. Това са фази от горенето, където се изпускат нерегламентирано голямо количество замърсители в атмосферния въздух, което въпреки условията в комплексното разрешително на други ТЕЦ, като например ТЕЦ Гълъбово, веднъж разрешени напрекъснато се случват и никой не може да спре, включително по политически причини. Диоксините се измерват веднъж годишно, като измерванията най-често не са на правилното място и с приемливо качество, а при аварии е възможно да прехвърлят пределно допустимите концентрации.
 1. В България няма контролни станции за измерване на диоксини в атмосферния въздух, което ще доведе до некачествен анализ от институциите за наличието на диоксини, поради малко взети проби годишно.
 1. Трябва да се разгледа алтернатива, в която не се използва RDF гориво, а се увеличават мощностите на природен газ. В сегашния вариант на ДОВОС газификацията е много малко засегната.
 1. Трябва да се изберат варианти и алтернативи за по-безопасно за човека и околната среда производства на енергия. Такива има.
 1. Трябва да се изиска оценка за здравния риск при натрупване на диоксини в почвата и околната среда, каквато не е направена.
 1.  Трябва да се оцени и кумулативен ефект, като се вземат предвид и нерегламентираните изгаряния на отпадъци в района, което също емитира количества диоксини.
 1. В Топлофикация Сливен е планувано да се изгаря до 8 т/час дървесен чипс, което според нас е недопустимо, тъй като това ще доведе до:
 • отрицателно влияние върху горските екосистеми в България, които и в момента са подложени на изключителен натиск за увеличаване на дърводобива поради растящите нужди на дървопреработващата индустрия (https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/ministr-vtev-rabotim-za-precizno-planirane-i-balan/), докато обществото очаква ограничаване на добива с цел опазване на средообразуващите функции на горите (водоохрани, защита срещу наводнения и ерозия, туризъм и т.н.), което не е оценено също в ДОВОС.
 • изменение на климата поради допълнителното изсичане на гори, както и замърсяването на въздуха с въглеродни емисии;
 • необходимост от извършването на оценка на състоянието на горските екосистеми при засушени климатични условия и количеството, очакваното намаляване на дърводобива поради по-слаба производителност на екосистемите при засушаване, при нарастващото потребление на дървесина в други отрасли, както и с оглед натиск от обществото за ограничаване на сечите, което ще се отрази критично върху количествата дървесен чипс, които биха могли да се изгарят годишно в централата;

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари