Жители на Беледие хан и Богьовци възразяват срещу проект за фотоволтаици в пасища

снимка на Вера Стаевска

Утре е общественото обсъждане в Костинброд на Екологичната оценка на Общия устройствен план на общината.  А преди седмица от инициатива „Зелени закони" се срещнахме със собственици на имоти и жители на Беледие хан и Богьовци (община Костинброд) по тяхна покана. Те са се организирали в инициативен комитет, който в серия от възражения и срещи с институции се възпротивява срещу плановете бивши пасища в землището на Богьовци да бъдат урбанизирани заради фотоволтаичен парк.

Инвестиционното предложение за фотоволтаичен парк все още не е преминало през екологични процедури и не е част от задължителната Екологична оценка на Общия устройствен план на община Констинброд. Утре е и общественото обсъждане на доклада по ЕО на ОУП и инициативният комитет отново ще изрази възраженията, които обсъди и в срещата с инициативата „Зелени закони".

  1. В терена, предвиден за урбанизация от проекта за фотоволтаици, има регистрирани научни данни от платформата SmartBirds за защитени видове, чиито чместа за размножаване ще бъдат увредени при одобрение на ИП - птици, бозайници и редки безгръбначни.  Тук е и регистрирано находище на защитен вид бръмбар Carabus hungaricus, за чието опазване е изготвен специален план за действие от МОСВ. Това находище за вида е единственото за цяла България.

В приетите от МОСВ цели за защита на този вид като част от обектите в защитена зона Драгоман" е вписано:

стр 127 „4. Състояние на вида в защитена зона BG0000322 Драгоман Според СДФ за зона „Драгоман“ Carabus hunagricus е много рядък (V), данните са със средно качество (М), популацията представлява 100 % от националната популация на вида (А), степента на опазване е „C“ (средно или слабо), популацията е изолирана (А), а общото състояние е отлично (А)."
стр. 126 „Основните заплахи за вида са свързани с деградацията и фрагментацията на естествените му местообитания, най-често в резултат на антропогенно въздействие – строителство на пътища и урбанизация, засилване на земеделските практики, като оран, обработка на почвата и използване на торове, прекомерно натоварване чрез паша, разпространение на инвазивни растителни видове и др. (Bérces & Elek 2013)."
  1. Инвестиционното предложение изисква ползване на вода, която и към момента е в недостиг за двете населени места. Към момента все още инициативният комитет не е получил отговор на запитванията си за предвиденото водоползване, отправени към собственика на водоизточниците и Областния управител на София.
  2. Настоящият ОУП на община Костинброд на включва ПУП за планирания проект за фотоволтаици.
  3. При приемане на Екологична оценка на ОУП, тя трябва да съдържа оценка на кумулативен ефект на всички ИП в процедура – какъв би бил ефектът върху елементите на околната среда от общото им осъществяване. Кумулативният ефект трябва да обхваща всички проекти, регистрирани след 2022 г., дори и процедурите по тях да не са приключени – както е в случая с инмвестиционното предложение за фотоволтаици.

Прилагаме документи по казуса и снимки от срещата на Зелени закони с инициативния комитет и огледа на общинските пасища, които са приватизирани с цел застрояване за фотоволтаичен парк.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари