Новини

Случаят Мальовица. Част I: Кой приватизира Национален парк Рила?

От няколко месеца из туристическите среди се носят притеснения „Нещо става на Мальовица”, „Разораха Меча поляна”, „Ковачки превзема Мальовица”.  Ето защо, решихме да проверим какво се случва, кой е инициатора и къде е държавата. Добре е, че народният представител Васил Тодев (ЗД) вече беше попитал министъра на околната среда и водите (МОСВ) и министъра на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) какво се случва там и двете министерства бяха представили отговори и документи, които можете да прочетете на интернет страницата на Народното събрание:

преглед

Когато екологичните закони се пишат на коляно, губи природата

На 9 февруари 2024 г. Народното събрание прие изменение на Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК), внесен от Кирил Петков, Бойко Борисов, Христо Иванов и Делян Пеевски на 26.09.2023 г. Оказва се, че законът, който се прие, няма много общо с внесения законопроект. Още след първите критики към внесения законопроект, от вносителите се лансира тезата, че два от десетте параграфа били „техническа грешка” и те отпаднаха от разглеждане преди второ четене на закона.

преглед

Възстановяване на защитата за Камчийски пясъци!

Камчийски пясъци е най-големият дюнен комплекс в Българпия и единственият, заобиколен от лонгозна гора. Днес комисия, назначена от Регионалната инспекция по околна среда и водите, заедно с представители на Министерството на земеделието и храните и всички засегнати собственици разгледаха предложението ни за възстановяването на защитата за местността, незаконно отменена през 2006 г.

преглед

Защо из цяла България местни общности протестират срещу замърсяващи дейности в близост до домовете им?

До 2011 г. отстоянията за замърсяващи дейности в близост до домовете са ограничени с Наредба № 7 по Закона за здравето

преглед

Идеята за увеличаване на дърводобива в българските гори не намери подкрепа в Народното събрание

Вчера в Комисията по земеделието, храните и горите (КЗХГ) на 49-то Народно събрание беше изслушана по нейно искане Асоциацията на българските ползватели на дървесина (АБПД). От името на АБПД говореха г-н Красимир Дачев от „Свилоза” АД и г-н Боян Рашев от „Денкщат-България” ООД. Те представиха доклад, изготвен от „Денкщат България”, чиито изводи бяха насочени към идеята от 19 век – как ако не се секат горите ще изчезнат. Препоръките бяха добивът от българските гори да достигне до 11 млн. куб. м. – двойно спрямо изсеченото през 2023 г.

преглед

Коментари на Зелени закони по отношение тенденциозна презентация на Асоциацията на българските ползватели на дървесина за състоянието на българските гори и проблемите при управлението им

От Инициатива „Зелени закони“ изразяваме категорично несъгласие с изнесените твърдения за състоянието на българския горски сектор в изпратена от Асоциацията на българските ползватели на дървесина (АБПД) презентация до членовете на Комисията по земеделието, храните и горите, като част от подготовката на депутатите за изслушването на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) на 31.01.2024 г. От презентацията става ясно, че от АБПД ще настояват за увеличаване на дърводобива (основно за сметка на вековни

преглед

Една четвърт от морските плажовете е частна собственост

  • Плажовете са държавни според Конституцията от 1991 г.
  • След 2005 г. крайбрежната плажна ивица, която не се ползва за „рекреация“, постепенно се приватизира – като земеделски земи и гори – и се урбанизира
  • Към 2024 г. в България има най-малко 183 плажа
  • 26% от плажовете са вписани като собственост на частни лица и общини
  • частна собственост се открива в 41 плажа, като няколко плажа са практически частни
преглед

Вятър в морето: Междуинституционалният хаос остава

На 25.01.2024 г. Народното събрание прие на първо четене законопроект със сигнатура 49-354-01-127, за който в петък внесохме становище. Текстът е регистриран на 4 декември 2023 г. в деловодството на Народното събрание.

преглед

Планът за Борисовата градина не трябва да се приема без екологична оценка

Днес от „Зелени закони“ обжалвахме Решение от  11.01.2024 г. на Директора на РИОСВ София,  с което е  постановено да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план - План за парк и градина (ПУП-ППГ) на м. Парк „Борисова градина", гр. София с Възложител: Столична община - Направление „Архитектура и градоустройство". В оспорваното решение регионалната екоинспекция на София  преценява, че  прилагането на плана  „няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве“.

преглед

Становище за самостоятелна агенция по горите

На 10.01.2024 г. Министерството на земеделието и храните (МЗХ) съобщи, че рестартира процеса по преобразуване на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) в Държавна агенция по горите (ДАГ) към Министерски съвет (МС), в изпълнение на Управленската програма на Правителството за 2023-2024 г.
преглед

Можем ли да опазим защитена територия, ако няма точни карти?

От „Зелени закони“ ще опитаме да разкажем един случай, който показва нуждата от точни карти, отбелязващи пълната площ на защитените територии с ясни граници – случая с Каваците. Въпросът, на който търсим отговор, е: Можем ли да опазим нашите защитени територии, ако те не са отразени в кадастъра и обществото и държавните институции не знаят къде са те?

преглед

Може ли все още да опазим Черноморското крайбрежие?

На 16-ти януари е крайният срок за предложения към законопроекта за Черноморието, който народните представители приеха през декември и за който вече писахме – внесен от народните представители Кирил Петков, Бойко Борисов, Христо ИВанов и Делян Пеевски.

преглед

След отмяна на наредбата за санитарни зони: 150 концесии за подземни богатства на по-малко от 1500 м от домове

На 14-ти декември инициативата  „Зелени закони“ събра представители на инициативни комитети, организации, институции и политици на дебат за нуждата от санитарно-хигиенни зони около домовете при изграждането на нови замърсяващи производства. Голямо впечатление направи присъствието на множество активни граждани, засегнати от кариери за добив на варовик и мрамор посредством взривове, намиращи се в непосредствена близост до техните домове.

преглед

Трябва ли ни закон за ландшафта?

В процеса на приемане на шестото изменение на Конституцията на Република България бе внесено предложение (виж повече тук) за вписване на правото на природа на гражданите, като в една от двете нови алинеи, предложени в чл.21, бе записано „Природният ландшафт се опазва по ред определен със закон.“ В предходната публикация „Беззащитен ли е ландшафтът на България?“ показахме, че на ниво различни закони – 10 закона и няколко под

преглед

Беззащитен ли е ландшафтът на България?

Покрай случая с поставянето на голям пилон на Роженските поляни, както и при непреставащите строежи по Черноморието, отново се повдигна въпросът за опазването на ландшафта. От Министерство на околната среда и водите (МОСВ) артикулираха, че няма законово основание да се предприемат мерки за опазване ландшафта на поляните и трябва специален закон, който да се приеме. Нека да проверим дали е толкова беззащитен българският ландшафт?

Всъщност редица закони, особено закони, по които МОСВ е компетентен орган, изискват мерки за опазване на ландшафта:

преглед

Подадохме становище по констуционното дело за земеделските земи и агрофотоволтаиците

Поглеждайки към постигнатото през 2023 и очакваното за 2024 г., една от големите теми е предизвикателството за постигане на енергийна независимост чрез чиста енергия от възобновяеми източници (теми, по които работихме много през последните 2 години заедно с партньорите си от ОЦОСУР, Грийнпийс и WWF - включително с разработване на предложения към по-добро законодателство), но и опазването на биоразнообразието и плодородните земи в този процес.

преглед

Гражданска инициатива и народен представител в защита на земеделските земи в България

Конституцията на Република България определя земеделските земи за основно национално богатство, ползващо се с особената закрила на държавата и обществото. Изрично е определено в нейния чл. 21, че обработваемата земя се използва само за земеделски цели, както и че промяна на нейното предназначение се допуска по изключение при доказана нужда и при условия, определени със закон.

Земеделските земи се опазват и от серия специализирани закони, както като източник на храни, така и като природни местообитания.

преглед

Граждани от цялата страна обединиха сили за правото си на здравна защита на селищната среда

В изпълнение на своята мисия да подпомага диалога на гражданите с представителите им в институциите, на 14-ти декември инициативата Зелени Закони събра представители на инициативни комитети, организации, институции и политици на дебат за нуждата от санитарно-хигиенни зони около домовете при изграждането на нови замърсяващи производства.

преглед

Как бяха разкрити мащабните незаконни сечи в софийско въпреки държавния чадър

Едно от най-мащабните обществени разследвания на незаконния дърводобив в България е осъществено в Софийска област въз основа на 50 граждански сигнала, 20 медийни репортажа, както и на дигитални системи за контрол в горите.

преглед

Модерните системи за граждански контрол в горите

Гражданският контрол е един от най-силните инструменти за защита на горите от незаконни сечи и злоупотреби, особено в условията на продължаваща политическа корупция в горската система, водеща до ограничаване ролята на лесовъдите и горските инспектори до „обслужващ персонал" на частни и партийни интереси.

преглед

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари