Защо (и с колко) ще се повиши цената на електроенегията?

снимка на Петко Ковачев

Цената на електроенергията неминуемо ще се повишава. Проблемите, поради които този факт се превръща в трагедия са два:

1. Лошото управление на сектора: липса на ясна визия, огромна корупция, над 75% зависимост от вноса от Русия, навлизане на мафиотски интереси, липса на инвестиции в инфраструктурата и т.н.

2. Липсата на икономически просперитет за населението.

Политиците влияят върху цената на електроенергията (а и на топлоенергията и природния газ) чрез различни свои действия и бездействия, които можем да обединим под термина „управление“ (на сектора и на страната). Пример за подобно влияние е политическият натиск за изкуственото сваляне на цената с 5% през 2013 г. Всякакви бързи мерки, подобни на тази обаче, само ще изстискват и малкото резерви в системата и ще водят до нови дългове в средносрочен план.

 

Какво да се предприеме: Въпреки че цената формално се определя от ДКЕВР (Държавна комисия за енергийно и водно регулиране), то политиците могат да дадат своя принос за забавянето на темпа на покачване. Няколко необходими стъпки в този момент са:

1. Създаване на Фонд „Енергийна бедност“. От този фонд следва да се изплащат компенсации на граждани (семейства), които са под нормативно определен праг на енергийна бедност. Приходите във фонда могат да се събират от:

а) продажба на въглеродни емисии;

б) приватизация на енергийни и други държавни активи;

в) част от екологичните такси и глоби, налагани върху енергийните дружества;

г) други, нормативно определени приходи.

2. Закриване на БЕХ ("Български Енергиен Холдинг" ЕАД). По този начин ще се намалят ежегодните изкуствени разходи на дружествата на Холдинга, които те правят към него, заплащайки предоставяните им „услуги“. На второ място ще има еднократен финансов положителен резултат (който също може да се прехвърли във Фонд „Енергийна бедност“) от продажби на дялове или изтегляне на инвестициите на БЕХ в някои дружества.

3. Прилагане на бързи финансово облекчени схеми за енергийна ефективност на жилищните сгради. Целта е намаляване на сметките за енергия в обозрим период (до 2 години) и дългосрочно изплащане на кредитната компонента от финансовите схеми, така че да не се оказва натиск върху разходите.

4. Създаване на реален енергиен пазар, достъпен за всеки. Ключови елементи на този пазар са: енергийната борса, правото на избор на доставчик и задълженията на преносната компания да предлага еднакви условия за всички клиенти и доставчици. Смятаме, че началното покачване на цената няма да продължи повече от няколко месеца и след това пазарът ще играе задържаща роля спрямо цените.

Голямото решение обаче е излизането от икономическата криза и реалното увеличение на доходите.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари