Интегриране на политика за реагиране на промени в климата в СП и ОП за периода 2014-2020

Членството на България в ЕС дава възможност и за прилагане на регулаторни инструменти, каквито са Споразумението за партньорство (СП) и оперативните програми (ОП) за даден програмен период. Тъй като тези документи прилагат европейските законодателство и изисквания във всички области/сектори, а след нотификация от Европейската Комисия (ЕК) те се превръщат в законодателна база за осъществяване на дейности, с които да се постигнат съответно европейски и национални цели, включително по отношение на политиките за реагиране на промени в климата. От друга страна, голяма част от политиките и мерките за адаптиране към и смекчаване на последствията от изменението на климата имат положителни ефекти и по отношение решаването на други проблеми - например подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ). Включването на решения/мерки за КАВ при действия за постигане целите на политиката за реагиране на промените в климата, както и обратното, дава резултати с по-големи ползи за обществото при по-малък разход на обществени ресурси. Затова интегрирането на политики и мерки за реагиране на промени в климата в СП и ОП за периода 2014-2020 е един от критериите при оценката на съответните документи от ЕК.