Про-активни действия за адаптиране към климатичните промени

  Политиките за реагиране на промени в климата са два основни вида: политики за смекчаване на ефектите от климатични промени и политики за адаптиране към вече случващи се такива. Първият вид политики в голяма степен се определят от международните и европейски ангажименти на страната, докато тези за адаптиране към климатични промени следва да се формират най-вече на национално ниво и да отразяват специфичните национални условия, съответно приоритети, основани на визията за развитие и необходимите действия в даден момент. България, обаче, няма ясно формулирани приоритети за развитието си и политики за осъществяването им, и в частност - политики за реагиране на промени в климата. Наличието на национална стратегия – „референтен документ, определящ рамка за действия за адаптиране към изменението на климата  и приоритетни направления до 2030 г.“ (https://www.moew.government.bg/bg/klimat/mejdunarodni-pregovori-i-adaptaciya/adaptaciya/ ) и План за действие за адаптация към изменението на климата, приети от Министерски съвет на 25.10.2019 г., също е недостатъчно условие за реално осъществяване на такава политика. България трябва да предприема про-активни действия, като (1) включи в Плана за действие за адаптация към изменението на климата специфични за условията в страната мерки, и (2) осигури изпълнение на изискването за 20% в настоящия, и до 25% в програмния период 2021-2027 г., от  средствата по европейските фондове и програми да бъдат за свързани с реагиране на климатичните промени мерки. 

Последни коментари

снимка на Антоанета Йотова

Поради сложността на климатичната система и разнообразните ефекти от промени в климата за различните части на планетата, няма еднозначни „рецепти” дали и как да се реагира. В България и политиците, и повечето хора нямат разбирането, че климатът оказва влияние и има значение за живота им, затова липсват визия и осъществяване на конкретни национални политики/действия за реагиране на климатични промени. Според Мишел Жаро - генерален секретар на Световната метеорологична организация, „обществата се нуждаят от по-подробна информация за очакваните въздействия на регионално и местно ниво за реагиране и адаптиране към изменението на климата"  (http://www.sciencedaily.com/releases/2007/11/071119122043.htm). У нас е необходимо усилията на изпълнителната власт да се насочат най-вече към осигуряване на по-лесен достъп до данни и информация, свързани с промени в климата, както и насърчаване на участието на широката общественост при формулиране и осъществяване на политики и мерки за реагиране на изменението на климата и неговите последици чрез постоянен диалог, дебати, партньорство.

снимка на Вера Стаевска

Какви са конкретните мерки на национално ниво? За хората в България климата като че ли е прекалено глобален проблем, не си представяме какво точно трябва да се прави тук и дали имаме някакъв ход. Какво са нужните конкретни стъпки от политиците?

Коментари

снимка на Вера Стаевска
Вера Стаевска

Какви са конкретните мерки на национално ниво? За хората в България климата като че ли е прекалено глобален проблем, не си представяме какво точно трябва да се прави тук и дали имаме някакъв ход. Какво са нужните конкретни стъпки от политиците?

снимка на Антоанета Йотова
Антоанета Йотова

Поради сложността на климатичната система и разнообразните ефекти от промени в климата за различните части на планетата, няма еднозначни „рецепти” дали и как да се реагира. В България и политиците, и повечето хора нямат разбирането, че климатът оказва влияние и има значение за живота им, затова липсват визия и осъществяване на конкретни национални политики/действия за реагиране на климатични промени. Според Мишел Жаро - генерален секретар на Световната метеорологична организация, „обществата се нуждаят от по-подробна информация за очакваните въздействия на регионално и местно ниво за реагиране и адаптиране към изменението на климата"  (http://www.sciencedaily.com/releases/2007/11/071119122043.htm). У нас е необходимо усилията на изпълнителната власт да се насочат най-вече към осигуряване на по-лесен достъп до данни и информация, свързани с промени в климата, както и насърчаване на участието на широката общественост при формулиране и осъществяване на политики и мерки за реагиране на изменението на климата и неговите последици чрез постоянен диалог, дебати, партньорство.

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари