Наказателни процедури


Нетранспониране на Директивата за ВЕИ: 


Етап: Мотивирано становище на ЕК[1] на осн. чл. 258, ал. 1 от ДФЕС[2]

Номер: Няма данни. 

Директорат: Генерален директорат “Енергия”

Дата на откриване на процедурата: Няма данни. 

Дата на мотивирано становище: 27 септември 2012 год.

Публикувано: Съобщение за медиите на ЕК от 24.1.2013 год. Няма други официални публични данни за процедурата, освен последващо споменаване по повод процедури срещу други страни-членки, от които е видно, че все още няма транспониране от България. Не е ясно дали междувременно не е закрита от ЕК поради изпълнение и изпращане на информация то България до ЕК. 

Инициатор: ЕК служебно (ex officio)

Нарушени актове на ЕС: Директива 2009/28/EC възобновяемите енергийни източници[3]

Предмет: Директивата 2009/28/EC е нова и националният закон (тогава ЗЕВИ) не е бил напълно съобразен с нея.

Предистория и причини: През 2012 год.  бяха иницииран законодателни изменения чрез отмяна на стария ЗЕВИ и приемане на напълно нов закон – ЗВАЕИ при мнозинството на ГЕРБ. Не е ясно дали ЕК смята новият закон за достатъчна мярка, нито дали българското правителство е уведомило ЕК.

Отговорни органи и ведомства: МИЕ.

Период на натрупване на проблема: 2009-2014 год. 

Необходими мерки:

  • Да се изпрати информация до ЕК за последните изменения на българското законодателство – приемането на новия ЗВАЕИ през 2012 год., както за вече приетите подзаконови актове;  
  • Да се приемат някои нови подзаконови актови по прилагането на ЗВАЕИ. 

[1] Това е междинна, предпоследна фаза от развитието на процедурата, т.е. не е сезиран Съдът на ЕС в Люксембург. При тази предпослесна фаза ЕК вече е провела разследване, изискала е данни и/или мерки от страна на България, но такива не са предприети и/или предоставени. В този случай ЕК изпраща мотивирано становище  (reasoned opinion) до българското правителство, в което установява нарушение и поставя срок за отстраняването му ипредприемане на мерки или за предлагане на конкретни мерки от българското правителство за одобрение до ЕК.

[2] Член 258, ал. 1 от ДФЕС (предишен член 226 от ДЕО) гласи: 
(1) Ако Комисията счита, че дадена държава-членка не е изпълнила задължение, произтичащо от Договорите, тя издава мотивирано становище по този въпрос, след като е дала възможност на съответната държава да изложи своите съображения.

[3] Директива 2009/28/ЕО на Eвропейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО, OB L 140, 05/06/2009, стр. 16—62

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари