Съхраняване и развиване на конкурентни подотрасли чрез спецификата на регионите

Съхраняване и развиване на конкурентни подотрасли чрез спецификата на регионите като култури, методи за отглеждане, земеделски практики и традиции, даващи висока добавена стойност, малки бутикови производства насочени в най-високия ценови клас. Инвестиции в преработвателни и съпътстващи дейности на микро и МСП насърчаващи развитието на зелена икономика и иновации, както и разнообразяване на неземеделски дейности на микро и МСП;