ЗА малки фотоволтаични и вятърни системи на покривите на домовете

Mнението на трима произвеждащи потребители, които от години произвеждат „домашна" зелена енергия според действащото законодателство. Техните истории са доказателство, че исканията ни към народните представители са повече от основателни.

Изпрати имейл до депутат

В 49-то Народно събрание предстои приемането на промените в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). На първо четене вече бе приет вариант, от който напълно отпаднаха улесненията за инсталиране на ВЕИ при домашно ползване.

Заради бюрократичните тежести, заложени в законодателството, българските домакинства не са мотивирани да бъдат енергийно активни и да инсталират малки фотоволтаични и вятърни системи на покривите на домовете си с цел задоволяване на част от нуждите си от електрическа енергия.

---

„Успелите малки“ е първият филм от поредица, в която производители – потребители на домашна енергия от възобновяеми източници разказват историите си на енергийно независими граждани. Филмът е създаден от екип на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие по проект „Да бъдем енергийно независими“, финансиран от Фонд „Активни граждани България“ по финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари