Отново избори - кои зелени приоритети ще търсим в предизборните програми

снимка на Вера Стаевска

От 2014 г. насам екипът "Зелени закони" правим преглед на предизборните програми на парламентарно представените партии и ги съпоставяме с техните действия след изборите. Днес искаме още преди да прочетем програмите да посочим

12 приоритета, които ще търсим в партийните програми:

1. Картиране на всички дюни в специализираната карта по ЗУЧК и изкупуването на най- важните от тях по ПОС и актуването им като държавна собственост. 

2. Защита на всички гори, които според научни изследвания отговарят на критериите за ГФС, като защитата на държавните гори във фаза на старост бъде включена директно в Закона за горите

3. Забрана за строителство на 300 м от морския бряг. 

4. Разтрогване на незаконните заменки на гори и земеделски земи и връщане на имотите на държавата в случаите, когато все още съществуват в първоначалния си вид. Тези от заменките, които представляват нарушение на Конституцията на република България, трябва да бъдат развалени като сделки 

5. Спиране на вредни за биоразнообразието селскостопански субсидии (паша в националните паркове, почистване от растителност на пасища) и фиксиране на таван за субсидии за свързани лица 

6. Твърд ангажимент на България към Европейската зелена сделка и целта за намаляване с 40% на въглеродните емисии в енергетиката

7. Подобряване на управлението на защитените територии и зони (Натура 2000) с цел спазване на режимите за опазването им чрез определяне на органи за управление и достатъчен ресурс за контролни дейности 

8. Развитие на ВЕИ приоритетно в  зони с нарушени терени, индустриални зони, обществени фасади и покриви и улесняване инсталацията им за собствено ползване в домакинства и енергийни кооперативи. Подпомагане от държавата на няколко мега ВЕИ фотоволтаични парка в зони с нарушени терени.

9. Финансов механизъм за изкупуване на терени, които са предвидени за зелени площи в ОУП на областните градове и на целеви местообитания от "Натура 2000". 

10. Разрешаване на конфликта със свободното къмпиране чрез осигуряване на общински и държавни терени за къмпиране във всяка община с регламент за позволени до 2 последователни нощувки и задължение за сметоизвозване и поддържане на санитарен пункт от общинските власти.

11. Обявяване на Национален парк "Българско Черноморско крайбрежие" с включване на всички държавни гори, земи, влажни зони, дюни и плажове в него, като приходите от наеми и концесии се използват целево за изкупуване на недържавни имоти по крайбрежието. 

12. Дейности за адаптация към засушаването в земеделието чрез целево финансиране на микро ниво на системи за управление на водите  в малките земеделски стопанства предвид предвижданията на климатичните модели за България за увеличаване на периодите на засушаване,  броя на дни с високи летни температури, на случаите с по-обилни, но краткотрайни валежи.

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари