Предложения за Закона за горите към юни 2015 г от заинтересованите страни

снимка на Тома Белев

Проектът за изменение на Закона за горите, изготвен към юни 2015 г от Министерски съвет, предвижда промени свързани с контрола върху добива и съответно движението на дървесина.

 1. На първо място се забранява извършването на сеч през тъмната част на денонощието, като по този начин се ограничава възможността за нерегламентирани посегателства.
 2. Втората важна промяна, която се предвижда в тази насока, е въвеждането на разпоредба, с която се предвижда задължение моторните превозни средства, превозващи дървесина, да бъдат снабдени с GPS устройства, като по този начин се очаква да се постигне ефективен контрол при транспортирането на тази суровина. Предвижда се в обектите, в които постъпва или се преработва дървесина, да бъде  инсталирана система за видео наблюдение с цел превантивен, текущ и последващ контрол.

Тези две мерки са с отложено действие, като се предлага първата да влезе в сила от началото на 2017 г., а видеонаблюдението - от 2016 г. Законопроектът увеличава правата на контрол на служителите в Държавните предприятия по отношение териториалният и времеви обхват в който могат да установяват нарушения. Предвиждат се и много по-сериозни санкции за извършени нарушения, като се предлагат различни хипотези, при които само за едно нарушение ще се отнема лицензът за извършване на дейности в горски територии, както на физически, така и на юридически лица. 

Предложенията на НПО (прикачен документ тук) са насочени към допълване на предложенията на МС и са свързани с:

 • опростяване на режимите по опазването на горите,
 • публичността на цялата информация за сечите,
 • създаване на ясна отговорност на всички нива на управление,
 • ограничаване на възможностите за незаконни сечи, свързани с износа на дървесина и ползването на частните гори,
 • конфискацията на средствата, използвани при незаконните сечи,
 • ограничаване на възможностите за изнудване на държавните предприятия от страна на дърводобивните фирми,
 • въвеждане на задължителни квоти на дървесината от държавните гори, които се търгуват от централен склад,
 • въвеждане на електронни превозни билети,
 • създаване на възможности за наказание на фирмите при нарушения извършени от техни служители, 
 • финансово стимулиране на служителите по контрола и опазването на горите,
 • забрана за превишаване на средногодишното планирано ползване,
 • създаване на ясна отговорност на участниците в дърводобивния процес,
 • повишаване на възрастта на горите при провеждане на възобновителни сечи и обвързване на тази възраст с целите на управление на горите.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари