Масовизиране на мерките за енергийна ефективност

снимка на Петко Ковачев

Енергийната ефективност е най-евтиното и бързодействащо решение за всички, особено когато енергийните сметки са високи. В България обаче по темата се пише повече, отколкото се работи. Ситуацията е едва една стъпка по-напред спрямо пилотната фаза. Разчита се на европарите и на ЕБВР (Европейска банка за възстановяване и развитие), на ползите от промяната на икономическия модел (фалита на голямата индустрия), на стихийния натиск на цените на електро- и топлоенергията. Води се полуприкрита пропаганда срещу „изолациите“. Не се отчитат ефектите от развитието на индустрии, свързани със сектора – преки и мултиплициращи. Няма стратегическа визия, нито краткосрочни мерки за подкрепа на този мултисекторен „сектор“, в които навлизат все повече аматьори, вместо да се подкрепя професионализма.

Цели: Необходими са масирани инвестиции в енергийна ефективност по целия цикъл на веригата – от обучението на кадри, през включване на всички сектори, до последващите енергийни одити, пасивните сгради, сградите-производители и „зелените“ градове.

Какво да се предприеме:

1. МОСВ да осигури необходимата информация и координация между работните групи с цел във всички нови ОП да се изпълни изискването на Европейската комисия поне 20% от средствата да бъдат за хоризонтални мерки и действия, свързани с измененията в климата, включително финансиране на мерки по енергийната ефективност извън санирането на сгради, които да стимулират използването на енергийно ефективни технологии в производството и бита, мерки за повишаване на осведомеността по отношение климатичните промени и др.

2. МОСВ да осигури разработването и приемането от правителството на подзаконовите актове, необходими за ефективното прилагане на Закона за ограничаване изменението на климата.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари