7 млн. дек. от българските гори и земи са под контрола на ловни концесионери

снимка на Анонимен
Анонимен

Екип "Зелени закони"

  • За последните 20 г. около 7 милиона декара земи и гори (6,4 % от площта на държавата) са предадени чрез ловни концесии в ръцете на около 170 фирми, сред които тези на братя Ангелови, Валентин Златев, Цоло Вутов, Цоцоркови, Румен Гайтански, Емил Димитров, Фуат Гювен, Тодор Батков, Делян Пеевски, Тихомир Трендафилов, Гриша Ганчев, Христо Ковачки, Гео Дундаров и други.

  • При липсата на обществен контрол ловните концесии водят до пълна феодализация на горите и ловните територии чрез ограничаване на обществения достъп посредством ловни огради, административни заповеди и жива охрана, чрез непрозрачно обсебване и ползване на публичните ресурси (гори, дивеч, сгради) за сметка на държавата, чрез нагласена приватизация на сгради и т.н. 

  • Процесът на обсебване и феодализация на горите, ловните територии и дивеча от ловни олигарси може да бъде прекъснат единствено чрез пълна прозрачност и пренаписване на правилата за отдаване на ловните територии.

 

Втора част от анализа на Инициатива „Зелени Закони“ относно конфликтите в горите, произтичащи от ловностопанската дейност

Във връзка със зачестилите сигнали на туристи и ловци от цяла България, свързани с феодализирането на българските гори от ловни олигарси, от Инициатива „Зелени Закони“ подехме кампания по осветяване на причините за този процес. Първа част от нашия анализ бе посветена на ловните огради и заповедите за ограничаване на достъпа на редови ловци, туристи, колоездачи, мотористи, гъбари, дървосекачи и други обществени групи до значителни площи от българската гора. Настоящата втора част разкрива законовите механизмите, с които държавата разрешава ограничаване на конституционните ни права за свободен достъп до горите и съответно завладяването им от ловните феодали под предлог развитието на ловен туризъм.

В Закона за лова и опазването на дивеча (ЗЛОД) са предвидени три типа процедури за отдаването на ловни територии за срок до 15 години – отдаване на ловностопански райони на ловни дружинки, отдаване на дивечовъдни участъци в горските стопанства на частни фирми и т.нар. договори за съвместна дейност с частни фирми в ловните стопанства.

  1. Отдаване на ловностопански райони на ловно-рибарските сдружения

Преобладаваща част от ловните територии в България е обособена в ловностопански райони, в които стопанисването на дивеча се извършва от местните ловно-рибарски сдружения по силата на чл. 36, ал. 3 от ЗЛОД. Ежегодно сдруженията по договор заплащат на държавата около 1 лв. на хектар под формата на вноски за стопанисване и за ползване на дивеча. Отделно имат задължение да извършват и определени инвестиции, включващи защита от бракониерство, засяване на фуражни култури, подхранване на дивеча и т.н. 

Основен проблем при ловностопанските райони са спорадичните конфликти на терен между ловците и останалите ползватели на гората, дължащи се на временното ограничаване на достъпа в дните, в които се провежда лов. Проблемът е разрешим чрез повече прозрачност, но държавните горски стопанства, които са отговорни за контрола върху ловните дружинки, не виждат икономически интерес в това, тъй като вноските на ловните дружинки не постъпват в бюджета на стопанствата, а в този на ИАГ.

  1. Отдаване на държавни дивечовъдни участъци в горските стопанства (т.нар. ловни концесии)

Част от ловните територии в държавата, извън тези попадащи в ловностопанските райони на дружинките и ловните стопанства, са обособени като държавни дивечовъдни участъци (ДДУ) по чл. 10 от ЗЛОД. Част от тези участъци се управляват от държавните горски стопанства, но преобладаваща част от тях се отдават по реда на чл. 36 (1) от ЗЛОД чрез конкурс, в който могат да участват както частни юридически лица, така и държавните ловни стопанства и ловно-рибарските сдружения. Отдадените към момента участъци са с обща площ 4,3 милиона декара или 1/10 от всички горски територии, като 99% от тях се управляват от над 150 частни фирми (прил. А). Сред най-големите концесионери са фирмите Етрополски бук ЕООД и Експрес-Турс ЕООД на Емил Димитров (над 140 000 дка в Етрополе, Шерба и Несебър), Гимел АД на Гео Дундаров (близо 120 хил. дка в Еленския Балкан), Асарел-Медет АД на Цоцоркови (близо 120 хил. дка в Панагюрище), Ви Ай хънтинг ООД, свързана с Христо Ковачки (над 80 хил. дка в Странджа и Рила), Ловен комплекс Бялка ЕАД на Гриша Ганчев (близо 70 хил. дка в Ловеч), и ред други юридически лица, зад които се крият други български олигарси.

Този голям интерес към дивечовъдните участъци се дължи на възможността за ефективно ограничаване на публичния достъп и налагане на тотален контрол в огромни по площ горски територии с помощта на представените в първа част на анализа „законови инструменти“ като изграждането на ловни огради и заповедите на Регионалните дирекции по горите за ограничаване на достъпа под предлог „защитата на ловностопански съоръжения“ и „здравето на хората“ (т.е. да не бъдат отстреляни „по случайност“). Ограниченията се налагат и чрез бариери, забранителни табели, видеонаблюдение и жива охрана. Несъмнено има и участъци, в които фирмите са на почтени ловни деятели, полагащи безкористни грижи за дивеча, но такива са по-скоро изключение.

Този механизъм за налагане на контрол върху ловните територии и дивеча е толкова атрактивен, че средните нива на заплащаните годишни вноски за стопанисване и ползване на дивеча достигат 10-20 лв./ха, или над 10 пъти повече от цените, които заплащат ловните дружинки.

Основна причина за безконтролното завладяване на горите от частни лица чрез отдаването на дивечовъдни участъци се дължи на тоталната липса на прозрачност по отношение на договорите и проверките на институциите, както и тотална липса на съгласуваност с останалите заинтересовани страни при изграждане на ловни огради или ограничаване на достъпа, което не дава възможност за обществен контрол и предотвратяването на злоупотреби. 

Освен това, приходите от вноските за стопанисване и ползване на дивеча се превеждат в ИАГ, без да остават никакви средства в горските стопанства, които по закон са натоварени да извършват преобладаваща част от контролната дейност по ЗЛОД. Това води до липса на стимули за коректно прилагане на законовите изисквания, а оттам и до фиктивен контрол.

Още по-голям проблем се явява и член 36л (4) от ЗЛОД, който позволява чрез преподписване на 15-годишни договори всеки дивечовъден участък да остане под владението на една и съща фирма без нов конкурс за вечни времена. Тази вратичка в закона, в допълнение на превратната практика под натиска на частните фирми РДГ да ограничават достъпа на трети лица до ДДУ (напр. безсрочната Заповед №РДГ-СМ-3-302/23.12.2015 г. на РДГ Смолян), създава възможност за дълготрайно обсебване на тези горските територии от частните концесионери. Емблематични примери за това са не само обсебването на ДДУ „Герзовица“ от фирма „Красин“ ООД, но и на ДДУ „Омана“ от „Интерагро Сливен“ ЕООД, ДУ Дяк от Каро трейдинг ООД, ДДУ Дъбрава от Кондор ЕООД, ДДУ Буковец от „Гимел“ АД на Гео Дундаров. Тези негативни случаи обезличават усилията на много почтени фирми за подобряване на дивечовите запаси и развитието на добросъвестни ловностопански практики.

  1. Договори за съвместна дейност между ловни стопанства и частни фирми

Най-голямата тайна в ловните среди (а следователно и схема) обаче са договорите за съвместно изпълнение на дейности по чл. 9 от ЗЛОД, въз основа на които държавните ловни стопанства „споделят“ с частния партньор всички инвестиции, разходи и приходи при развитието на ловностопанската дейност в стопанството. Чрез такива договори е феодализирана площ от близо 3 милиона дка, което е близо 7% от всички горските територии в България (прил. Б), като управлението на 20 от всички 30 държавни ловни стопанства в България вече е в ръцете на известни ловни богаташи като братя Ангелови (ДЛС Витошко), Валентин Златев (ДЛС Паламара и ДЛС Росица), Цоло Вутов (ДЛС Витиня), Румен Гайтански (ДЛС Искър), Емил Димитров (ДЛС Шерба), Фуат Гювен (ДЛС Арамлиец), Тодор Батков (ДЛС Кормисош), Тихомир Трендафилов (ДЛС Тракия), Делян Пеевски в 2 две ловни стопанства в Родопите и т.н. 

Средните цени, формиращи се от размера на ежегодните инвестиции, са около 20 лв./ха. Ако фирмата успее да покрие този разход със сходни по размер приходи, то „феодализацията“ на стопанството на практика излиза безплатна. А тя се осъществява освен чрез обсебване на ресурсите на ловните стопанства (напр. безплатно използване на дивеча и ловните бази на стопанството, изграждането на незаконен ловен дом в ДЛС Искър, покриване на частни разходи за сметка на стопанството и т.н.), също така и чрез ограничаване достъпа на трети лица, какъвто е случая с почти изцяло заградените ДЛС Искър и ДЛС Паламара, и дори с ДЛС Мазалат, където по искане на частния концесионер със заповеди на РДГ Стара Загора (напр. Заповед № РД-05-233/01.12.2020 г. и Заповед № РД-05-62/19.03.2021 г.) системно се ограничава достъпа на трети лица до почти целите стопанства. 

Цялата тази схема се крепи на факта, че сключените договори с техните ценови предложения, ежегодните споразумения и протоколи за направените разходи и приходи, както и проверките на институциите не са публични. Това не дава възможност за публичен контрол и води до редица възможности за „източване“ и ощетяване на държавните ловни стопанства. 

Липсата на прозрачност създава възможности за скриване на приходи от частния партньор с цел ощетяване на ДЛС при разпределението на приходите, както и за завишаване на разходите на частния партньор с цел изкуствено задлъжняване и ощетяване на ДЛС. Съгласно наличните данни при тези договори размерът на разходите винаги е много над размера на приходите, което поставя под въпрос целесъобразността на тези договори и повдига въпроса каква всъщност е целта им (напр. „източване“ на стопанствата, чрез пренасочване на средства от дърводобивната дейност към ловностопанската дейност под предлог за развитие на организирания ловен туризъм, а оттам чрез тези договори източване на държавните ресурси към ловните олигарси)…

Всичко това води до извода, че чрез договорите за съвместна дейност държавата и държавните институции не само преотстъпват значителни площи от българските гори, но влизат и в недопустими икономически и политически зависимости с най-богатите и влиятелни български бизнесмени. Най-добрият пример за това е тоталната абдикация на държавата пред желанието на ловния концесионер в ДЛС Искър да изгражда незаконно ловни хижи и ловностопански сгради върху държавна земя, което може да се обясни единствено чрез абсолютната сигурност на концесионера, че сградите и стопанството ще бъдат под негов контрол и вероятно собственост за вечни времена. 

Първи индикации за безвъзвратната феодализация на ловните стопанства

Повече публична информация има за процеса по приватизация на ключови ловни сгради в държавните ловни стопанства. Според предоставената от МЗХГ справка в периода 2016-2020 г. вече са приватизирани или е направен опит за приватизацията на ключови ловни хижи, ловни домове и други ловностопански сгради в ключови стопанства като ДЛС Паламара, ДЛС Черни Лом, ДЛС Арамлиец, ДГС Шумен, ДЛС Извора и други (прил. В). С продажбата на тези сгради на практика вече е отворена вратата за безвъзвратна феодализация и на следващ етап вероятно приватизация на ловностопанската дейност в тези стопанства. Това лишава стопанствата от възможността да използват ловните бази за екологичен туризъм и образование, каквато трябва да е целта на една публична администрация. Въпреки че продажбите на имотите са чрез публични търгове, най-често тези търгове са формални и предопределени, тъй като купувачите им са лица, които не само имат договор със съответното стопанство за ловностопанската дейност, но и са с толкова голяма икономическа мощ, че на практика нямат конкуренти. Така например, ловната хижа в ДГС Шумен - ДДУ „Ивански“ е продадена на концесионера на участъка "Автомагистрали Черно море" АД, а ловните и административни сгради в ДЛС Арамлиец са продадени на фирма Фортера АД на банкера Фуат Гювен (собственик от 2010 г. и на имота под сградите), свързан с концесионера в стопанството „Ловни хълмове“ ЕООД.  

Препоръки: 

И в резултат на този анализ може да се потвърди, че процесът на обсебване и феодализация на горите и дивеча от ловни олигарси може да бъде прекъснат единствено чрез пълна прозрачност на всички договори и документи, свързани с отдаването, управлението и контрола на ловните територии.

Приоритетно е прекратяването на най-порочната схема на феодализация на българските гори и ловни територии чрез прекратяването на договорите за съвместна дейност. За защита на частната инициатива алтернативата е обособяването на държавни дивечовъдни участъци в някои от ловните стопанства и отдаването им по реда на чл. 36 (1) от ЗЛОД, доколкото това няма да попречи на стопанствата да осъществяват независимо основната си обществена мисия - увеличаване на дивечовите запаси, запазване на дивечовото разнообразие и съхраняване на генетичния фонд.

На следващ етап, следва да бъде обсъдено създаването на оптимални конкурентни условия и приемането на едни и същи правила при отдаването на всички ловни територии в страната. 

Изцяло трябва да бъдат пренаписани и правилата за създаване на ловни огради за интензивно стопанисване на дивеча и правилата за временно ограничаване на достъпа до ловните територии, така че да се гарантира спазването на правата и интересите на всички заинтересовани страни.

Снимка: Български планинарски съюз

Приложение А. Справка за всички действащи към 2019 г. договори по чл. 36л от ЗЛОД за стопанисване и ползване на дивеча в държавните дивечовъдни участъци (ДДУ) по чл. 10, т. 1 от ЗЛОД

ДГС

Име на ДДУ

Площ (ха)

Договор №/Дата

Юридическо лице

Год. вноска за стопанисване на дивеч (лв.)

1

2

3

4

5

6

ДГС Борима

Урсел

1 902,8

 

Мария Рос ООД

12 986

ДГС Ботевград

Правец-Брусен

2 547,7

 

Тера тур сервиз ЕООД

14 785

ДГС Ботевград

Литаково

2 095,3

 

Европа-7 ЕООД

17 105

ДГС Враца

Леденика

3 328,5

 

Туризъм-Каменов и син ЕООД

20 880

ДГС Враца

Дъбника

2 559,0

 

Жокер ЕООД

19 325

ДГС Говежда

Кози камък

2 356,4

 

Екотиера ЕООД

18 248

ДГС Лесидрен

Напоя

2 596,7

 

Мария Рос ООД

14 787

ДГС Ловеч/ДГС Лесидрен

Бялка

6 775,6

 

Ловен комплекс Бялка ЕАД

47 766

ДГС Плевен

Мизия

1 148,0

 

Хегемон 1 ЕООД

9 494

ДГС Троян

Шипково

1 353,0

 

Вежен хънтинг ООД

7 644

ДГС Троян

Балканец

1 910,1

 

Дамон ООД

16 102

ДГС Елена/ДГС Буйновци

ДУ Буковец

11 698,2

28.7.2024

Гимел АД

64 057

ДГС Разград

ДУ Голям извор

3 147,3

27.7.2025

Юридическо лице

18 729

ДГС Разград

ДУ Пчелин-Островче

3 560,4

6.1.2025

“Bълчи Ями“ ООД, гр. Търговище

25 000

ДГС Болярка

ДУ Елеза

1 219,8

1.10.2022

Агроком ЕООД Велико Търново

9 996

ДГС Болярка

ДУ Сашево

932,3

5.10.2027

„Инвестстрой ВТ“ ЕООД

5 124

ДГС Болярка

ДУ Бутора

1 431,9

5.10.2027

ЛРС „Сокол 1884“ Велико Търново

7 870

ДГС Болярка

ДУ Осенари-Кладни дял

4 349,7

18.10.2027

„Трифонов“ ООД, с. Скалско

23 905

ДГС Болярка

Къпиново

1 690,1

3.10.2027

„Скорпион Инвестстрой“ ЕООД, гр. Велико Търново

9 289

ДГС Г. Оряховица

ДУ Припека

1 064,1

10.10.2027

„Мони 99“ ЕООД, гр. Стражица

8 720

ДГС Г. Оряховица

ДУ Кортена

1 779,4

16.10.2027

„Консорциум Агробизнес“ АД, гр. София

14 582

ДГС Г. Оряховица

ДУ Бяла крава

1 859,4

1.4.2029

Юридическо лице

15 238

ДГС Свищов

ДУ Свищов 1

627,8

31.3.2029

Дунав-автотранспорт 2 АД

5 000

ДГС Силистра

ДУ Алеково

5 037,2

21.6.2031

„Зли дол хънтинг” ООД, гр. Силистра

41 280

ДГС Силистра

ДУ Зли дол

7 442,8

22.6.2031

„Зли дол хънтинг” ООД, гр. Силистра

60 993

ДГС Плачковци

ДУ Плачковци-изток

2 777,8

25.4.2034

Маи-хънт” ООД, гр. Пловдив

15 500

ДГС Силистра

ДУ Гарван

366,0

2035

„Кроу хънтинг“ ЕООД, гр. Силистра

3 003

ДГС Габрово

ДУ Тодорчетата

7 628,0

2035

"Балкан хънтър“ ЕООД , гр. София

42 721

ДГС Варна

Круша - Пода

2 945,4

2023г.

Грийн парк 2009 ЕООД

26565

ДГС Ген. Тошево

Александрия-Асеновец

2 303,1

2025г.

ЮЛ

28436

ДГС Ген. Тошево

Дрян-Пчеларово-Великово

688,5

2025г.

ЮЛ

6118

ДГС Добрич

Орлова могила

1 251,5

2029г.

Ню енджал 74 ЕООД

14051

ДГС Добрич

Крагулево

1 428,9

2032r.

„Житница Вю“ ЕООД

12436

ДГС Добрич

Дончево

644,9

2024г.

„Дончево Хънтинг“ ООД

11781

ДГС Омуртаг

Голямо доляне

2 730,0

2031г.

 „ММ КОМЕРС“ ЕООД СОФИЯ

16297

ДГС Смядово

Рибника

1 518,3

2030г.

ЮЛ

8804

ДГС Смядово

Цонкова барака

1 557,2

2030г.

 

8945

ДГС Смядово

Извора

1 491,0

2029г.

ЮЛ

8626

ДГС Смядово

Лисичка

1 861,9

2030г.

ЮЛ

10798

ДГС Търговище

Момино

1 522,5

2026г.

"Лов и риболов - Търговище" ЕООД, гр. Търговище

46505

ДГС Шумен

Ивански

1 515,0

2024г.

"Автомагистрали Черно море" АД

10413

ДЛС Шерба

Лонгоза

1 063,1

2024г.

 

13236

ДЛС Шерба

БИСД Самотино

295,4

2024г.

 

4895

ДГС Върбица

Тушовица

0,0

2024г.

„Билдинг-строй експрес” ЕООД

19 494

ДГС Цонево

Сини вир

7 980,2

2024г.

„Болкан трейжър“ ООД

44 976

ДГС Благоевград

Тъпанете

2 292,4

67/04.12.2009г.

БМВ-2000 ООД

16 850

ДГС Благоевград

Добра поле

2 136,0

66/04.12.2009г.

КАМПАНЕЛА ЕООД

15 700

ДГС Дупница

Дяк

2 030,3

201/11,02,2014

Каро трейдинг ООД

18 208

ДГС Катунци

Блатата

2 496,0

12/02,02,2017

Карагана ЕООД

15 426

ДГС Катунци

Пещерата

1 739,8

23.12.2009г.

КАРАТ 119 ООД

19 522

ДГС Катунци

Бяла река

2 816,5

23.12.2009г.

АН-МАРИ 2007 ЕООД

13 968

ДГС Пирдоп

Копривщица

6 467,0

06.10.2009г.

ЮРОТРЕЙД ЕООД

39 969

ДГС Пирдоп

Копривщица

0,0

06.10.2009г.

имот

7 560

ДГС Сандански

Равна бука

2 384,0

45/26.04.2011г.

МЕЛО 98 ООД

18 222

ДГС Сандански

Лопово

958,8

27/28.09.2010г.

БЪЛГАРСКА ЛОВНА КОМПАНИЯ ЕООД

8 600

ДГС Сандански

Велеста скала

1 968,0

25/01.07.2010г.

БЕТОН ЕООД

14 450

ДГС Симитли

Касура

2 578,9

111/26.02.2013г.

ХИДРОЕНЕРГО-СТРОЙ ООД

13 200

ДГС Симитли

Мишинков Чукар

2 698,4

105/15.02.2013г.

КЪНТРИГРУП ООД

10 037

ДГС Симитли

Матански корита

2 175,3

112/01.03.2013г.

ШАС ДЕ ЛУКС ЕООД

11 025

ДГС Рибарица

Вежен 

5 416,7

90/05.12.2012г.

ВЕЖЕН ХЪНТИНГ ООД

48 309

ДГС Кресна

Синаница

2 658,5

156/15.07.2013г.

ОМИКС ЕООД

23 811

ДГС Самоков

Белчаница-Ръженска река

5 147,3

164/19.09.2013г.

ЕКОПАЗАРИ ЕООД

28 500

ДГС Катунци

Студена вода

1 560,0

215/27.05.2014г.

БЪЛГАРСКА ЛОВНА КОМПАНИЯ ЕООД

14 000

ДГС Разлог

Мразеница-Бачево

2 211,6

ПО-01-105/29.10.2019

"Хидроенергострой" ООД

19 724

ДГС Катунци

Кукленска чешма

1 519,0

258/03.02.2015

СВЕТИ НИКОЛА

13 900

ДГС Рибарица

Васильово

1 546,0

16/05.02.2016

Харвест Индъстрис ЕООД

13 795

ДГС Гоце Делчев

Мурата

1 671,6

25.08.2017

Ника груп 2012 ЕООД

10 431

ДГС Самоков

Луковица

1 423,0

20.04.2018

КЛЕН ЛЕС

12 700

ДГС Самоков

Боровец

5 587,1

ПО-01-23/08.03.2019

ИБЕРЛЕС ЕООД

50 000

ДГС Дупница

Паничище

1 864,7

14.06.2018

КИРИЛ ЯНАКИЕВ 72 ЕООД

16 630

ДГС Дупница

Паничище

0,0

14.6.2018

имот

624

ДГС Етрополе

БИСД Езерище

1 461,5

28.09.2018

ЕТРОПОЛСКИ БУК

11 800

ДГС Етрополе

Коларското

4 977,7

ПО-01-58/28.05.2019

ЕТРОПОЛСКИ БУК 2 ЕООД

40 792

ДГС Етрополе

Отоките

2 479,2

ПО-01-72/09.07.2019

"ЕТРОПОЛСКИ БУК" ЕООД

20 317

ДГС Сандански

Пиляфа

1 475,5

ПО-01-119/16.11.2018

"РУМИ-РУМЕН ПАЧОВ" ЕООД

13 160

ДГС Сандански

Пиляфа

0,0

ПО-01-119/16.11.2018

имот

1 320

ДГС Тетевен

Зеленика

1 708,3

ПО01-61/03.06.2019

"Агромеханицазия" ЕООД

9 389

ДГС Тетевен

Михалска

1 457,7

ПО-01-64/07.06.2019

"ЕТРОПОЛСКИ БУК 2" ЕООД

7 978

ДГС Самоков

Рила

5 020,8

2020 г.

Ви Ай Хънтинг ЕООД

44 788

ДГС Акад. Н. Хайтов

Персенк

3 786,0

3.2.2010

Готмар ЕООД

22 280

ДГС Акад. Н. Хайтов

Червена-Кр.Борун

1 763,1

22.3.2010

Марина Сз ЕООД

20 100

ДГС Борино

Буйново

1 670,7

8.8.2018

Родопи хънт ЕООД

149 500

ДГС Борино

Извора-Кастраклии

1 888,1

27.8.2010

Енергоремонт строй ЕООД

10 500

ДГС Триград

Шабаница

1 032,8

4.11.2020

Блу Уотърс Чартър ЕООД

9 211

ДГС Михалково

Перелийца

2 952,2

17.10.2011

Бел-31 ЕООД

23 500

ДГС Смолян

Герзовица

1 244,4

22.10.2012

Красин ООД

10 950

ДГС Доспат

Омана

1 899,4

7.3.2017

Интерагро Сливен ЕООД

13 500

ДГС Славейно

Сливка

2 058,7

18.1.2018

Металик-М ООД

12 750

ДГС Клисура

Стара планина

2 458,0

19.5.2014

Итали-Трифонови ООД

21 922

ДГС Пловдив

Бяла черква

2 692,5

7.12.2009

Рента груп-Еко хотел Здравец ЕООД

20 000

ДГС Пловдив

Добралък

2 999,7

14.9.2020

Геомост ЕООД

26 953

ДГС Първомай

Буково

1 532,1

5.1.2010

Палър груп ООД

12 222

ДГС Асеновград

40те извора

318,4

13.10.2009

Найс Хънт ООД

7 200

ДГС Асеновград

Тополово

2 799,6

4.12.2009

МК Инженеринг 2009 ЕООД

15 500

ДГС Хисар

Габровица

3 067,5

15.10.2020

Габровица Хънтър ООД

16 900

ДГС Хисар

Бяло камъне

4 614,2

20.7.2020

Бяло камъне хънтинг ООД

25 360

ДГС Ардино

Гайдарци

5 176,6

10.2.2010

Биодинамик ЕООД

28 500

ДГС Кирково

Кремен

1 237,6

28.8.2018

Еко Тур 2006 ООД

7 650

ДГС Родопи

Картела

4 058,7

17.6.2013

Родопи биомас ЕООД

22 310

ДГС Ракитово

Каркария

2 331,4

29.6.2016

Интер Експо България ЕООД

14 410

ДГС Панагюрище

Елака-бунай

1 171,1

27.3.2013

Асарел-Медет АД

17 500

ДГС Панагюрище

Братия вълковете

10 573,0

9.8.2010

Асарел-Медет АД

78 000

ДГС Карнобат

Садово

8 142,5

29.04.2010г.

Технострой-инженеринг 99 АД

43 997

ДГС Карнобат

Саръ гьол

1 719,9

28.09.2009г.

БКС ООД с. Руен

8 043

ДГС Карнобат

Яйлата

2 642,7

24.10.2010г.

Фронт-85 ООД Варна

14 625

ДГС Карнобат

Кайряка

1 329,4

09.09.2015г.

Агропром сервиз ООД

7 898

ДГС Карнобат

Рупча

2 435,4

07.03.2016г.

Хънтър Груп Камчия ООД

16 001

ДГС Айтос

Калето

1 781,5

08.03.2016г.

Еко-Бул-Тур ЕООД

11 020

ДГС Айтос

Дъбрава

4 952,4

14.12.2009г.

Кондор ЕООД Слънчев бряг

30 000

ДГС Айтос

Бяла река

2 577,5

24.01.2011г.

Среброви ООД с. Люляково

21 125

ДГС Средец

Черното блато

2 196,2

20.07.2017г.

Камчия 2016 ООД

19 587

ДГС Средец

Дурбалийца

2 033,1

24.07.2009г.

Агрокорн ООД

11 300

ДГС Средец

Кабата

1 518,7

24.09.2009г.

Топаз Мел ООД

32 000

ДГС Средец

Сасладжата

1 276,0

30.07.2009г.

Път 2004

10 610

ДГС Средец

Осман баир

1 317,3

30.07.2009г.

Авентура Тийм ЕООД

7 300

ДГС Средец

Царево келеме

1 653,7

02.03.2010г.

Белите брези ООД

9 300

ДГС Бургас

Раков дол

3 440,0

11.09.2009г.

ПОНС-КОМЕРС ООД

19 000

ДГС Бургас

Каба юк

2 832,7

30.07.2009г.

ЕКСПРЕС-ТУР-2005 ЕООД

15 000

ДГС Бургас

Бакърлъка

977,5

15.02.1015г.

Радо 2014 ЕООД

5 372

ДГС Бургас

Мариница

886,2

03.04.2015г.

Радо 2014 ЕООД

5 478

ДГС Бургас

Вършилото

830,0

16.07.2012г.

Порт Ойл ООД

9 999

ДГС Звездец

Овощна гр. Мих. Бърдо

2 858,7

18.12.2009г.

Бургасцвет 90-Танев ЕООД

13 700

ДГС Звездец

Петрова нива

1 952,5

11.12.2009г.

Датос 2008 ООД

12 100

ДГС Звездец

Калено кладенче

1 631,1

09.02.2011г.

Бургасцвет 90-Танев ЕООД

15 100

ДГС Звездец

Въжиево

1 619,4

19.01.2010г.

Еф Ен Консулт ЕООД

7 009

ДГС Звездец

Ябълката

1 897,9

08.01.2010г.

Европетрол ЕООД

14 020

ДГС Звездец

Бялата река

1 960,7

14.08.2012г.

Скулиев син ЕООД

14 500

ДГС Звездец

Смрадликов баир

1 722,0

03.12.2012г.

Бургасцвет 90-Танев ЕООД

15 804

ДГС Звездец

Изсипаната нива

2 523,9

20.12.2012г.

Трансвагон АД

30 500

ДГС Кости

Сърпия

3 105,3

08.10.2009г.

Либерта 2007 ЕООД

27 000

ДГС Кости

Макьовци

3 123,1

23.10.2015г.

Ви Ай Хънтинг ООД

28 300

ДГС Ново Паничарево

Кючук Юрт

1 177,1

30.03.2010г.

Сдружение Индже войвода 2009

10 100

ДГС Царево

Сивово

2 813,0

02.10.2009г.

Лаудис Агро ЕООД

23 200

ДГС Царево

Дренчето

2 611,8

01.03.2010г.

Агро форест консултинг ООД

23 501

ДГС Царево

Миши рай

3 136,6

28.09.2015г.

Айди 555 ООД

17 250

ДГС Царево

Джавала

1 331,0

12.03.2010г.

ММ ЕООД Приморско

10 920

ДГС Царево

Кочерята-Чилията

4 293,1

13.12.2011г.

Релакс ООД

38 000

ДГС Царево

Дядо Стойчо Новите колиби

3 316,8

21.07.2010г.

Стилстрой-Комерс ЕООД

37 500

ДГС Царево

Пальокупата

2 770,1

12.12.2016г.

Дженезов ЕООД

15 200

ДГС Малко Търново

Драганата

2 039,1

17.11.2009г.

Бургас Трейдинг 2 ЕООД

25 000

ДГС Малко Търново

Гогово-Нивище

1 581,2

31.03.2010г.

Мешков ЕООД

13 000

ДГС Малко Търново

Грахилово

1 941,1

18.02.2011г.

Форчън кънсълтинг ЕООД

16 400

ДГС Нова Загора

Меджерлик-Ганча

1 884,7

01.10.2009г.

Агроимпекс ДД ООД

15 227

ДГС Сливен

Бяла

5 024,9

29.04.2011T.

ЛРС Сърнена гора

25 812

ДГС Котел

Дебела могила

1 110,2

26.10.2012г.

Макс 67-69 ЕООД

8 062

ДГС Котел

Черните извори

1 274,5

12.11.2012г.

Атрон ЕООД

10 444

ДГС Котел

Осенец

2 468,9

03.12.2012г.

Хънтинг клуб България ООД

20 400

ДГС Котел

Брязовец

2 405,5

10.05.2013г.

Еко трейд продукт ЕООД

19 800

ДГС Кипилово

Кипилово

4 222,3

05.02.2018г.

Котел груп ООД

34 701

ДГС Тича

Радинка-Джафара

2 554,0

28.09.2017г.

Демет ЕООД

21 000

ДГС Стара река

Ескана

2 957,8

25.01.2011г.

Коркос ООД

16 256

ДГС Твърдица

Козаревска река

3 445,1

28.10.2010г.

Керам имоти ООД

18 934

ДГС Твърдица

Меджерлик

1 259,1

06.12.2010г.

Златния ЕООД

11 250

ДГС Твърдица

Шешкин град-Запалня

4 178,8

07.11.2012г.

Транс Травел ООД

22 966

ДГС Ямбол

Голямо Шарково

1 660,1

03.10.2012г.

Владимпекс ЕООД

14 000

ДГС Чирпан

Дерменка

1 245,3

27.04.2017г.

Кънстракшън анд рипеър ЕООД 

7 797

ДГС Гурково

ДУ Буковец

4 507,6

28.07.2010г.

Букове ЕООД

24 774

ДГС Гурково

ДУ Пчелиново

2 023,7

28.07.2010г.

Гурковед ЕООД

14 843

ДГС Гурково

ДУ Горна махала

2 014,2

19.10.2012г.

Джи Комерс 2007 ООД

11 070

ДГС Гурково

ДУ Лява река

2 608,7

18.10.2012г.

Гурковед ЕООД

14 338

ДГС Казанлък

Енински балкан

2 643,7

25.09.2009г.

Шипка лес ЕАД

25 747

ДГС Мъглиж

Пърково

2 046,3

25.09.2009г.

Шипка лес ЕАД

0

ДГС Мъглиж

Българка

947,5

26.02.2010г.

Колев 2005 ЕАД

5 547

ДГС Мъглиж

Петровското

1 606,0

18.01.2010г.

Кик файт ООД

10 300

ДГС Мъглиж

Върбаница

1 799,2

1.03.2010г.

Върбаница хънт ООД

10 600

ДГС Мъглиж

Борущица

1 639,5

20.04.2011г.

Борущица ЕООД

8 760

ДГС Мъглиж

Бетера

979,8

07.08.2009г.

Пещострой ЕООД

0

ДГС Стара Загора

Паметника-Бетера

1 615,0

07.08.2009г.

Пещострой ЕООД

20 150

ДГС Стара Загора

Медвена

1 459,0

14.06.2013г.

Техноснаб 22 ЕООД

7 000

ДГС Ивайловград

Балдарана

3 396,6

09.04.2019г.

Ива-Лес ООД

20 954

ДГС Ивайловград

ДУ Армутли

2 920,8

18.12.2009г.

Армира ЕООД

20 100

ДГС Ивайловград

ДУ Ботурче

1 773,3

12.06.2014г.

Бул Фикс Агро ЕООД

11 000

ДГС Маджарово

Чифлика

809,0

24.01.2011г.

ПИМ ЕООД

6 000

ДГС Хасково

Аида

1 977,0

04.10.2012г.

МП Иванови ООД

11 000

ДГС Хасково

Чала

1 043,0

04.10.2012г.

МП Иванови ООД

5 050

ДГС Свиленград

Сакара

2 657,3

11.05.2020г.

Грийн импулс ЕООД

22 000

 

Общо:

431 342,2

ха

Общо:

3 275 571
 

Прил. Б. Списък на действащи договори за съвместно извършване на дейности по чл. 9 (12)  от ЗЛОД, за които е налична информация

ДЛС/ДГС

Срок на договора

Площ на територията за съвместни дейности (ха)

Стопанисващо лице към днешна дата

Размер на средногод. инвестиции (лв.)

Размер на средногод. инвестиции за страната (лв.)

Размер на средногод. приходи (лв.)

Размер на средногод. приходи за страната (лв.)

Годишни дарения (лв.)

1

2

3

2

5

6

7

8

9

ДЛС Витиня

2035 г.

14534,8

Геотехмин ООД (Цоло Вутов)

 

 

 

 

 

ДЛС Дунав - гр. Русе

1.9.2032

7459,4

НЕИЗВЕСТЕН

608 495    

194 469    

300 000    

95 877    

 

ДЛС Росица - гр. Севлиево

26.1.2032

18030,4

Тера тур сервиз ЕООД (Валентин Златев)

547 633    

243 500    

550 000    

244 552    

5 000    

Балчик

2026 г.

1676

Манекс Стар ООД (Наско Манасиев)

 

 

 

 

 

Паламара

2034 г.

10 510,40

НЕИЗВЕСТЕН

1 042 400    

264 333    

228 000    

57 817    

 

Тервел

2028 г.

15466,8

Агриком С ЕООД

 

 

 

 

 

Шерба

2020 г.

24281,1

Етрополски бук ЕООД (Емил Димитров)

 

 

 

 

 

Черни лом

2029 г.

16462,2

Таурус консулт ЕООД (Яромир Тесарж)

 

 

 

 

 

Черни лом

2023 г.

227,5

"Пътинженерингстрой-Т" ЕАД 

 

 

 

 

 

ДГС Преслав

2024 г.

9221

Жълта локва хънтинг ООД

 

 

 

 

 

ДЛС Искър

2031 г.

4398

 

Био Майнинг ООД (Румен Гайтански)

350 559    

124 009    

163 165    

51 807    

100 000    

ДЛС Витошко-Студена

2027 г.

 

 

 

 

 

 

 

ДЛС Арамлиец

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЛС Осогово

2024 г.

 

 

 

 

 

 

 

ДЛС Кормисош

2023 г.

28 955

Стандарт хънт ЕАД (Тодор Батков)

 

 

 

 

 

ДЛС Тракия

2028 г.

27139

Тит-Тихомир Трендафилов ЕООД

197 153    

95 980    

207 333    

100 936    

10 000    

ДЛС Извора

2029 г.

9000

Юпитер метал ООД

337 263    

102 933    

340 667    

103 972    

100 000    

ДЛС Чепино

2027 г.

33000

Допелман ЕООД

 

 

 

 

 

ДЛС Мазалат

2035 г.

5617,9

Вавона ЕООД

 

 

 

 

 

ДЛС Граматиково

2021 г.

30034,6

ЕМ СИ Инвест ЕООД

 

 

 

 

 

ДЛС Несебър

няма договор

13398

предстои избор

548 933    

232 567    

144 667    

61 291    

 

ДЛС Граматиково

няма договор

30034,6

предстои избор

677 738    

54 418    

152 000    

12 205    

 

 

Общо

299446,7

            

Прил. В. Списък на одобрените от МЗХГ за публична продан ловни и горскостопански сгради (не всички са продадени още)

Заповед МЗХГ с разрешение за продажба на имоти на ДГС/ДЛС

ДП

ТП ДГС/ДЛС

Тип обект

Населено място

Кадастрален номер

Площ (кв.м)

Начална цена (лв.)

Забележки

49-236/6.06.2016 г.

ЮЗДП

Пирдоп

4 броя гаражни клетки

гр. Пирдоп

 

241,5

12390

 

РД49-517/21.12.2016 г.

ЮЗДП

Самоков

УПИ (складов обект)

с. Маджаре

46067.2.303

1206

31220

все още е ДС

РД49-509/16.12.2016 г.

ЮЦДП

Извора

УПИ-рибарник

гр. Девин

20465.506.3

14682

305850

 

фуражна кухня

20465.506.3.2

66

 

риболюпилня

20465.506.3.3

264

 

риболюпилня

20465.506.3.4

264

 

РД49-441/16.11.2016 г.

СИДП

Шумен

2-етажна ловна хижа 1975 г.

с. Ивански

32158.211.234.1

54

15040

РЗП 124 м2, 32158.211.234.1, м. Бункерът дол, "Автомагистрали Черно море" АД

РД49-471/01.12.2016 г.

СИДП

Преслав

2-етажна курортна сграда 1948 г.

с. Сушина

70398.112.6.1

90

4240

РЗП 180 м2, м. Ачмалък

РД49-295/27.07.2016 г.

СЦДП

Смолян

УПИ (складов обект)

гр. Смолян

67653.923.245

9330

318900

м. Трандевица, складова площ

РД49-161/19.07.2017 г.

СИДП

Паламара

1-ет. сграда 19 (къща)

с. Осеновец

54119.42.21.1

236

154910

м. Дъбравата, стар 042002

1-ет. сграда 20 (битова)

с. Осеновец

54119.42.21.2

69

м. Дъбравата

2-ет. сграда 21 (ловна хижа Дъбрава)

с. Осеновец

54119.42.21.3

144

РЗП 288, м. Дъбравата

1-ет. сграда 22 (стопанска)

с. Осеновец

54119.42.21.4

80

м. Дъбравата, Еколес Венец ЕИК 202342823, Бейзат Хабил Феим

РД49-273/30.10.2017 г.

СИДП

Суворово

хижа Радан войвода 1971 г.

с. Радан Войвода

61265.27.22.1

166

26970

 

жилище 1989 г.

61265.27.22.4

72

 

бунгало 1989 г.

61265.27.22.2

33

 

бунгало 1989 г.

61265.27.22.3

34

 

РД49-260/19.10.2017 г.

ЮЗДП

Петрич

2-ет. Мандра Маркови кладенци

с. Долна Рибница

22246.5.291.1

98

5440

РЗП 196 м2, стар 000291, все още ДС

РД49-249/02.10.2017 г.

ЮЗДП

Гоце Делчев

УПИ с горски пункт 1970 г.

с. Лъжница

 

480

21090

ЗП 49 м2, Х1, план. №170, кв. 32

РД49-164/27.06.2018 г.

СИДП

Паламара

3-ет. хижа Станата 1975 г.

гр. Нови Пазар

52009.101.981.1

137