Можем ли да опазим защитена територия, ако няма точни карти?

снимка на Екип Зелени закони

От „Зелени закони“ ще опитаме да разкажем един случай, който показва нуждата от точни карти, отбелязващи пълната площ на защитените територии с ясни граници – случая с Каваците. Въпросът, на който търсим отговор, е: Можем ли да опазим нашите защитени територии, ако те не са отразени в кадастъра и обществото и държавните институции не знаят къде са те?

1980-те. Първата защитена територия и карта на хартия

Преди 40 години, със заповед на тогавашния Комитет за опазване на природната среда (КОПС) при МС, е създадена природната забележителност „Пясъчни дюни в местността Каваците“. Защитената територия обхваща 24 хектара в южния край на едноименния плаж. Защитената територия е обявена по процедурите на тогавашния закон за защита на природата. Има и карта в мащаб 1:10 000 на паус, който копира очертанието на горска карта в същия мащаб от тогавашното Държавно горско стопанство Бургас. Имайки предвид дебелината на писеца и мащаба, то максималната точност на тези карти е 1 м, което за времето си е било голяма точност. Цялата собственост в природната забележителност е била държавна. Режимите в природната забележителност са били доста строги. Те забраняват всякакво увреждане на дървета, късане на растения, движение на МПС, безпокойство на диви животни, всякакви дейности, които променят естествения облик и естествено всякакво строителство.

Отляво – снимка на оригиналната скица на новосъздадената защитена територия. Скицата е на паус, в мащаб 1:10 000. Предполагаме, че е копирана от актуалната за 1984 год. горскостопанска карта на ДЛ Бургас, в която освен горските площи са отразени и граничещите и намиращите се в тях земеделски земи.
Отдясно – сателитна снимка на същата територия, на която се виждат застрояванията в северната и южната част.

2000-те. Закони и врати в ... дюните

Времето си тече и през 1999 год. е приет новия Закон за защитените територии (ЗЗТ), който детайлизира тяхното обявяване и управление. Законът също препоръчва дотогавашните природни забележителности, чиято цел е опазване на редки видове животни и растения да се прекатегоризират до 2003 в защитени местности. По неизвестни причини това не е било направено.

Няколко години преди това са приети законите за възстановяване на собствеността върху земите и горите и започва да се изгражда цифровата карта на възстановената собственост. Появяват се и супер точни GPS и максималната точност на цифровите карти достига до няколко сантиметра.

През 2001 г. е приет и Законът за кадастъра и имотния регистър и започва да се изгражда цифровият кадастър на България. Той интегрира картата на възстановената собственост и съдържа данни за собственост, начин на трайно ползване и много други.

През 2002 г. с промяна в ЗЗТ Народното събрание възлага на екоминистерството (МОСВ) създаването на специализирана карта и информационна система за защитените територии, която би трябвало да включва и тяхното интегриране в кадастъра, което е свързано със съвместяване на границите им по поземлени имоти от кадастъра и точно измерване на техните площи. През 2007 год. е приет и Законът за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), за който и досега се дискутират промени, защото не успява да изпълни целите си.

През 2015 г. голяма част от природната забележителност „Пясъчни дюни в местността Каваците“ е била картирана като дюни - но не цялата.

2020-те. Съвременно електронно управление

Междувременно годината става 2024 и след сигнали за проблеми в опазването на природната забележителност се опитахме да анализираме какво е ставало в нея през последните 30 години.

Първоначално с изненада, констатирахме, че 22 години след изискването за създаване на специализирана цифрова карта природната забележителност [1]няма такава и тя не е отразена в кадастъра. В информационната система на Изпълнителната Агенция за околна среда имаше следната забележка в червен цвят – „Цифровите граници са в процес на актуализация. За повече информация се обърнете към МОСВ и РИОСВ.“

Към момента: защитените дюни са частни и частично урбанизирани

Същевременно в кадастъра констатираме, че след падането на тоталитарния режим част от дюните на природната забележителност са били приватизирани/реституирани като земеделска земя. Но тъй като природната забележителност не е цифровизирана и отразена в кадастъра, в него липсва запис, че тези имоти са в защитена територия. Именно пропускът в картата позволява държавната собственост по закон да се превърне в частна!

И може би в следствие на това в голяма част от частните имоти са разположени стотици временни и постоянни бунгала и други строителни обекти, както и паркинзи за леки автомобили в нарушение на режимите на природната забележителност. От анализа ни на ортофото снимки може да констатираме, че повечето незаконни обекти са се появили преди 2007 год., но процеса на застрояване продължава и до днес. Повечето от тези обекти са в северната част на природната забележителност, но в най- южната част на плажа има изграден огромен многоетажен туристически комплекс, за който не е съвсем ясно дали поне частично не навлиза в територията на природната забележителност.

Този паркинг на частен имот в природната забележителност изглежда се е появил през 2023.

Не можем да разберем защо 22 години след започване на процеса на отразяване на защитените територии в цифровите карти на България, природната забележителност „Пясъчни дюни в местността Каваците“ не е отразена в кадастъра. Подобно отразяване не би трябвало да представлява техническа трудност. Практическите резултати днес са:

  • Има ясни трайни граници на изток и запад – на изток е морето, на запад е крайбрежния асфалтов път. Остава да се уточнят северната и южната граница. Това също не представлява проблем след сравняване на пауса с оригиналната карта на този район от ДГС Бургас от лесоустройството за 1984. Както казахме, тези карти са с точност до 1 метър, линиите са прави и отразяването в кадастъра не би трябвало да представлява техническа трудност. Липсата на граница задава правна неяснота и възможност за „завладяване на територия“ от инфраструктура и автомобили в защитените на теория дюни.
  • Липсата на специализирана карта на природната забележителност позволява нейното концесиониране в нарушение на нейните засконови режими за защита. На територията на природната забележителност са разположени изцяло три плажа - „Смокините север”, „Смокините юг” и „Къмпинг Веселие”. Първите два плажа са отдадени под концесия през 2007 и 2015 г. от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за срок от 15 години, а къмпинг Веселие - през 2021 г. от министъра на туризма, също за срок от 15 години.
  • В договора за концесия от 2021 г. природната забележителност е спомената на едно единствено място, с което се възлага на концесионера „да спазва изискванията на Природна забележителност „Пясъчните дюни в местност „Каваците“" без да е уточнено нито къде е тя, нито какви са режимите. Съгласно заповедта за обявяване в природната забележителност се забранява всякакво строителство и други дейности, с които се поврежда или изменя както естественият облик на местността, така и водният и режим.  Ако се спазва заповедта, концесионерите нито могат да поставят преместваеми обекти, нито да изграждат временни връзки за ток и вода към тях.
  • Към момента наличието на преместваеми обекти и постоянна инфраструктура в тези показва, че Министерството на туризма е отдало горните три концесии във формално нарушение на режимите на природната забележителност. Вероятното оправдание за това ще е непознаване на нейните граници.

Ако защитените територии не са отбелязани ясно в кадастъра по кадастрални имоти, на практика все едно не съществуват и малко по малко биват унищожавани

От „Зелени Закони“ ще продължим да търсим отговор на въпроса кога защитената от ЗЗТ природна забележителност „Пясъчни дюни в местността Каваците“ ще бъде отразена в кадастъра и защо това не се е случило досега - защото това е предусловие за съобразяване на всякакви временни и трайни човешки действия в нея.

Този частен случай с конкретна защитена територия показва множество механизми на увреждане, които стават възможни при липса на точни и отразени във всички устройствени планове карти на защитените територии. Когато те не съществуват за администрацията или границите им могат да бъдат отмествани, защитените територии постепенно се смаляват, или природата в тях се замества от инфраструктура. Ще бъде ли забелязано от институциите тяхното постепенно застрояване, ще сезират ли те прокуратурата за това и ще понесе ли някой наказание за унищожаването на дюните в защитената територия? Засега чисто реторични въпроси.


Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари