Планът за Борисовата градина не трябва да се приема без екологична оценка

снимка на Мария Ачкова

Днес от „Зелени закони“ обжалвахме Решение от  11.01.2024 г. на Директора на РИОСВ София,  с което е  постановено да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план - План за парк и градина (ПУП-ППГ) на м. Парк „Борисова градина", гр. София с Възложител: Столична община - Направление „Архитектура и градоустройство". В оспорваното решение регионалната екоинспекция на София  преценява, че  прилагането на плана  „няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве“.

Оспорваме чрез органа, издал акта, до МОСВ като по-горестоящ административен орган с искане решението да бъде отменено като незаконосъобразно. Излагаме следните аргументи в подкрепа на искането:

1. Както компетентият орган изрично е установил в решението:  ПУП-ППГ обхваща парковата и лесопарковата част на Парк „Борисова градина" в град София. Територията на местност парк „Борисова градина" е част от три административни района на Столична община - „Средец", „Изгрев" и „Лозенец".

Парк Борисова градина е централният столичен парк. Той е основна  част от зелената система на Столична община съгласно чл. 61, ал.2 и 4 от ЗУТ във връзка с чл.10, ал.1 и 2 от ЗУЗСО. Това е обект с изключително голямо обществено значние  и устройствения план засяга територия със е значителен размер.

Видно от посоченото в   т. 3.1 от мотивите на обжалваното решение – това са 343 хектара на тероиторията на  три административни района в центъра на Столицата.

Процедурата по изготвяне на проект на ПУП е в ход от години, провеждани са обществени обсъждания,  многократно са изразявани становища, като общественият интерес е много висок.

В мотивите си за липса на необходимост РИОСВ е установила, че: „ПУП - ППГ не предвижда в обхвата си последващи инвестиционни предложения, коитопопадат в приложение № 1 към чл. 92 на Закона за опазване на околната среда.“

В същото време изрично е установено, че:

„От включените предвиждания в Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС попадат потенциални инвестиционни предложения за бъдещо:

  • Изграждане на паркинги;
  • Изграждане на трансформаторни електроснабдителни постове;
  • Изграждане на клонове на топлопроводи;
  • Други след преценка на компетентния орган.

Както и, че: „Така представеният план очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения към обхвата на Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО за плана е проведена процедура по преценяване на необходимостта отизвършване на екологична оценка“.

 Считаме, че тъй като безспорно е установено, че представеният План за парк и градина (ПУП-ППГ) на м. Парк „Борисова градина", гр. София с Възложител: Столична община - Направление „Архитектура и градоустройство" е „план за устройствено планиране“ и, както органът сам е установил: с него се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения към обхвата на Приложение № 2 на ЗООС са налице кумулативните основания на чл. 85 иот ЗООС и извършването на ЕО е задължително.

По никакъв начин, с оглед мястото и значението на обекта, не може да се приеме, че са на лице някои от условията по ал. 2 на същия член, а именно:  „малки територии и незначителни изменения на планове и програми“, за да се търси преценката от страна на компетентния орган за наличие на „значителни въздействия върху околната среда“.

2. Напълно необоснован остава изводът на РИОСВ, след като установява близостта на защитени територии и изброява наличието на вековни дървета, че:

„Планът, както сам по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони и природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет и цел на опазване в гореупоменатите защитени зони, и във връзка с чл. 37, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху споменатата по-горе защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000".

Този извод не се подкрепя от нито един от изложените доводи в решението. Всички изброени 15 точки в мотивите са декларативни и общо формулирани.

3. Фактът, че на основание чл. 13, ал. 2 от Наредбата за ЕО са изискани становища от съответните общински и специализирани органи, сам по себе си не може да е мотив за липса на необходимост от ЕО.

4. В Решението са поставени три условия при  неговото изпълнение. И трите са общи и не защитават в достатъчна степен обществените отношения, свързани с приложното поле на ЗООС.

Фактът, че решението предвижда:  „За инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на Приложения № 1 и 2 към ЗООС, както и за планове и програми, произтичащи от прилагане на плана на следващо ниво на подробност да се проведат изискващите се процедури по ОВОС и ЕО. Одобряването на дейностите следва да става само след положително решение/становище по ОВОС/ЕО и при съобразяване с препоръките в извършените оценки, както и с условията и мерките,разписани в решението/становището“ не считаме за достатъчна гаранция за спазване на изискванията на закона. Такъв подход представлява отлагане във времето и раздробяване и гледане на проекти „на парче“. 

Ясно е, че с раздробяването на отделни инвестиционни предложения  се намалява степента на  влиянието на целия план. Вероятността  от  отрицателно становище на КО завсяко отделно инвестиционно предложение е значителна. По този начин се избягва задължението и се затруднява възможността за разглеждането оценката на кумулативния ефект от предложените дейности.

Въз основа на изложените съображения, считаме, че решението следва да бъде отменено и да бъде постановено

Решение за извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план - План за парк и градина (ПУП-ППГ) на м. Парк „Борисова градина", гр. София с Възложител: Столична община - Направление „Архитектура и градоустройство".

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари