Да позволи ли Законът за лова ползване на отрови в природата - примерно становище

снимка на Вера Стаевска

Министерството на земеделието, храните и горите публикува за консултация с обществеността Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча 

Снимка: ФДФФ. Жертви на отровите са и защитени видове от европейско значение като лешоядите.

Според "Зелени закони" планираното разрешаване в лова да се ползват неселективно отрови ще създаде както риск за разпространение в природата, така и за човека, като в допълнение ще наруши европейски и национални правни норми. Действието на отровите в природата рядко може да се ограничи до единични ловни обекти, като отровните примамки водят до много повече от планираните жертви, включително достигайки до хранителни източници за хората. Напомняме, че дори и през последната година се водят преговори за създаване на Национална стратегия за борба с използването на отрови и отровни примамки.

В текста по-долу от "Зелени закони" ви предоставяме вариант на становище, с което всеки гражданин може да подаде мнението си до 19 октомври 2020 г. Освен като копирате текста и го изпратите от своя имейл, можете да използвата и идентичния текст от прикачения документ. Не забравяйте да поискате входящ номер!

ДО

ИАГ iag@iag.bg avasileva@iag.bg

Копие:

Зелени закони: office@zelenizakoni.com

 Становище от:

/ три имена, адрес за контакт/

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча

Уважаеми Госпожи и Господа,

В указаният от Вас срок за обществени консултации до 19.10.2020 относно Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча внасям това свое становище, с което възразявам срещу:

  1. Разпоредбите, които под предлог да се ограничи разпространението на Африканската чума по свинете дават право на всички служители на МЗХГ, МВР и МО да ловуват във всички райони. Това право не бива да се отнася за служители, които не са придобили право на лов, както и извън служебните им задължения.
  2. Разпоредбите, които позволяват на тези служители да използват методи и средства за ловуване, включени в забраните по чл. 65, включително методи за неселективно ловуване като отрови, упойващи вещества, ями, капани, примки и експлозиви. 

Използването  на тези неселективни уреди, методи и средства може да доведе до:

  • Унищожаване на екземпляри от защитени видове посочени в приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие;
  • Унищожаване на екземпляри от видове от приложение № 4 на Закона за биологичното разнообразие, без съответното писмено разрешение  по чл. 45 от ЗБР;
  • Погиване на домашни животни;
  • Застрашаване на човешкото здраве и живот.

Извън недопустимия риск за човешкото здраве и живот, този текст ще доведе до нарушаване разпоредбите на Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна. България ще бъде принудена да плати и за възстановителни мерки вследствие прилагане на Директива 2004/35/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета  от 21 април 2004 година относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети, които не са оценени в доклада за предварителна оценка на законопроекта.  

В заключение искам да подчертая отново, че считам легитимирането на използването на отрови, упойващи вещества, ями, капани, примки и експлозиви в ловни дейности за недопустимо, застрашаващо човешкия живот и дивата природа  и нарушаващо националното и европейско право.

Моля за входящ номер за настоящото становище.

 

С уважение:

Дата:

Прикачени файлове: 
Файл stanovishche_lov_oktomvri2020.docx

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари