Граждани поискаха от Министерството на околната среда да спре застрояването край Синеморец

снимка на Иван Радев

Граждани, сред които и представител на “Зелени закони”, участваха в понеделник в среща в Министерството на околната среда и водите и поискаха да спре застрояването край Синеморец. 

Подробности за казуса ще бъдат обявени днес на живо онлайн събитие.

В момента в местността  „Поляните“ в природен парк „Странджа“, която е част от две „Натура 2000 зони, са одобрени 32 подробни устройствени планове (ПУП) за ново строителство и се предвижда цял нов квартал. При приемането на парче на отделни ПУП-ове, при условие на липса на общ устройствен,  не е отчетен кумулативният ефект върху загубата на биоразнообразие и безценна природа. 

Затова настояхме:

1.    Министърът на околната среда и водите да използва правомощията си, дадени му от чл. 122, ал. 1, т.2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)  „да спира реализацията на планове и проекти, започнати или утвърдени в нарушение на този закон;“

Конкретно: да спре реализацията на всички ПУП на територията на природен парк „Странджа“, приети без оценка за въздействието върху околната среда в Нарушение чл. 31, ал. 8 от ЗБР и да отмени всички решения по реда на ЗБР, които са взети на основание грешно декларирани обстоятелства за наличие на изградени улична мрежа, водопровод и електроснабдителна мрежа, съоръжение за отвеждане и пречистване на отпадъчни води. 

2.    Да отмени Методическите указания на МОСВ, изх. № 05-08-1039 от 31.03.2014, които допускат реализирането на инвестиционни намерения във основа на ПУП, одобрен до 07.02.2014г. 

3.    Да издаде Заповед за налагане на Принудителна административна мярка по реда на чл. 158, ал. 4 от ЗООС и чл. 78 от ЗЗТ за спиране на започналото строителство в имот 66528.2.262 в границите на Природен парк “Странджа”. 


Ще обясним подробно казуса и исканията си в живо излъчване от 16:30 ч. във вторник тук. Включете се в онлайн събитието и подкрепете кампанията ни “Първа зима без строежи по морето?”

Снимка: Тома Белев

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари