Какво ще се случва с гората в Борисовата градина и как да дадете мнението си?

снимка на Вера Стаевска

  Кратко обобщение по повод многото въпроси за общественото обсъждане на инвентаризацията на лесопарковата част на Борисовата градина от 7 септември, цитираните в публичното пространство 30% "болни" дървета и опасения за прекомерни сечи в парка: В момента се разработва ПУП (Подробен устройствен план) на Борисовата градина, за който се опитваме да съберем обществени препоръки - виж http://borisova.zelenizakoni.com/ (проект, който развиваме заедно с район Средец на Столична община). За да бъдат отразени обществените мнения още на етап разработка на ПУП, е необходимо да се дадат писмени предложения към основните идеи на проектантите, които са видни от устройствената концепция за Борисовата градина, спечелила конкурса на СО през юни 2015 г.. Можете да видите какво предлага концепцията в общи линии и да дадете мнението си писмено или онлайн тук http://borisova.zelenizakoni.com/…, или на инсталацията  с пощенска кутия за препоръки към ПУПа, която е разположена до Езерото с лилиите в Борисовата градина. Важно е обществеността да разбере, че не трябва да чака да е готов ПУП-ът и да коментира пост-фактум, когато е много по-трудно да се направят исканите промени. Мненията на гражданите ще се съберат - и от сайта и от пощенската кутия - и ще се представят на експерти подпомагащи разработването на ПУП Борисовата градина от Столична община и на проектантите след 10 октомври 2016 г..

  Снимки: Инсталацията с пощенска кутия за мнения по ПУП на Борисовата градина, разположена до Езерото с лилиите 

До 10 октомври събираме граждански мнения за това какво трябва и какво не трябва да се променя в Борисовата. Цялата концепция, която спечели конкурса от 2015, въз основа на която се прави ПУПът, можете да видите тук, но само в картата може да се види, че вътре в парка се предвиждат паркинги - в текста не е ясно написано.  Пак в "Документи" (http://borisova.zelenizakoni.com/?q=документи-0) сме качили и експертните инвентаризационни оценки на ЛТУ, които са били предмет на обществено обсъждане миналата седмица и въз основа, на които ще се планира какво ще се прави с болните дървета и как ще се планира и контролира сечта в парка. Планирането на ясни мерки за възобновяване на гората също е изискване към ПУП от журито на конкурса за устройствена концепция -http://borisova.zelenizakoni.com/…/protkol_juri_korekcia.pdf (за спечелилата концепция №4 на "Ковачев архитекти" виж стр. 13)
Опитали сме се да обобщим и питаме за всички спорни моменти от концепцията за ПУП в тази анкета - http://borisova.zelenizakoni.com/... Пак напомняме: важно е мненията да са писмени, за да се вземат предвид и то сега, докато още се разработва ПУП-ът, а не на етап единично "обществено обсъждане" през ноември, след което никой няма да преработва ПУП радикално.

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари