Кои концесионери стоят зад закона за „вечните” концесии, който влeзe без обсъждане в парламента

снимка на Вера Стаевска

С обществени пари се плаща за закон, облагодетелстващ големите концесии като ски-зона „Банско“, които държавата не разваля, въпреки дългогодишни спорове и неизплатени задължения. При проведения скоростен процес от 1 месец по придвижване към Народното събрание на новия проектозакон за „вечни“ концесии виждаме, че Възложителят на изработването на закона Министерски съвет не е организирал обществени обсъждания. Съответно, предложения от обсъжданията  изпълнителят – разработилото проекта Адвокатско дружество „Бузева и партньори“ – е бил длъжен да отрази, но не е отразил във финалния проект,  който към момента вече е подаден за разглеждане в парламента. Също така липсва задължителната според Закона за нормативните актове справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения. 

 

Снимка: Флашмоб "Започнахте ли да виждате в огледалото Цеко?"

 

От Зелени закони отново алармираме, че този ключов законопроект трябва да мине през обществени обсъждания и разглеждането му в парламента не е легитимно – обществените обсъждания са предвидени както в Закона за нормативните актове, така и в условията на обществената поръчка  с разработващия проекта правен екип.

Предистория:

На 19.04.2016г и с краен срок за становища в празничния великденско-първомайски  период бе обявено с онлайн публикация, че Министерски съвет разработва нов Закон за концесиите, който   изцяло отменя действащата национална уредба (Закона за концесиите и Закона за публично-частното партньорство) и разширява правата на фирмите-концесионери за сметка на задълженията им към държавата.  Проектът е внесен за разглеждане и гласуване от Народното събрание на 9 юни -  въпреки получените негативни становища (след наш призив и след удължаване на срока за становища до 10 май бяха внесени десетки отрицателни отзиви) и въпреки споделяните в общественото пространство опасения за обслужване от законопроекта на интересите на фирмите-концесионери в противовес на обществените.

Така този тихомълком обявен законопроект към момента е преминал формално процедурата за онлайн обществени консултации, без реален обществен дебат и без никакъв отговор от Министерски съвет на предложенията на НПО да подпомогнат процеса на консултиране, като организират публична дискусия  (предложение на Зелени закони от 11.05.2016г).

Защо се бърза с този проект и защо правителството старателно избягва дебат с обществото за съдържанието му?

С поред информация от Агенцията за обществени поръчки проектозаконът е разработен по договор с пряко договаряне (без конкурс) от Адвокатско дружество „Бузева и партньори“ на стойност 85000 BGN без ДДС -  същото дружество, което като изпълнител на договор с МОСВ не защити обществения интерес при разглеждането на правните нарушения в концесията за ски-зона „Банско“.  Спешното вкарване без обществени обсъждания в Народното събрание на този важен и оспорван от общественото мнение законопроект и разработването му от близък до концесионера на „Банско“ правен екип, е в нарушение на изискванията на Закона за нормативните актове, както и на предвидените в обществената поръчка дейности.

Обществена поръчка с правистите, неуспели да открият нарушения в концесията за ски-зона „Банско“, е за  юридически услуги, свързани с разработването и защита при приемането на нов Закон за концесиите, с който да се транспонира Директива 2014/23/ЕС - „Директивата за концесиите“.  Припомняме, че представеният проект предвижда:

  • Концесиите за строителство и услуги ще може да се сключват за дълъг период от време, а не както е в момента до 35 години– т. нар. "вечни концесии"
  • Мотивите на законопроекта твърдят, че "икономическата изгода от нея (концесията) се изразява не с преките моментни ползи (приходи), а и с косвените ползи и с ползите за обществото в дългосрочен план" и с това предпоставят нужда от финансова подкрепа от държавата за фирмите-концесионери
  • Според проекта концесиите ще се възлагат пряко от министри и кметове на общини, а не от колективни органи както при досегашните концеденти Министерският съвет и общинските съвети, с което процедурата става по-непрозрачна и необективна.
  • В мотивите е записана и възможност концесионерът да събира  местни такси и данъци вместо държавата.

Услугите по договора за обществената поръчка с  Адвокатско дружество „Бузева и партньори“ включват разработването на проект на нов ЗК, Защита на Законопроекта при провеждане на определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, организирани от него обществено обсъждане (публична консултация) и други обсъждания, разработване на окончателен Законопроект за внасяне в заседание на Министерския съвет, в който са отразени резултатите от проведените обществени обсъждания и Защита на Законопроекта при обсъждането му в Народното събрание.

 

Виждаме, че както предвижданията на Закона за нормативните актови, така и условията на обществената поръчка за конкретния законопроект за концесиите за обществени консултации не са изпълнени.  Призоваваме Народното събрание да върне законопроекта на вносителя Министерски съвет, докато не бъдат изпълнени задължителните процедури по реално обществено консултиране на така важния за управлението на публичните ресурси проект за нов Закон за концесиите. В противен случай имаме явен лобистки проектозакон, с който концесионерите придобиват разширени и вечни права за ползване на държавна собственост – както и очакване този проектозакон да бъде приет в най-кратки срокове и без обществен дебат.

 

Повече информация:

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари