Краткосрочни приоритети за горите пред служебното правителство

снимка на Вера Стаевска

Проектът "Да говорим (на) открито" на Сдружение за изследователски практики подкрепя приоритетите за служебното правителство в областта на горите, които Коалиция "За да остане природа в България" предложи днес на среща със заместник-министъра на земеделието и храните доц. Георги Костов. 

Приоритетите са:

1. Прилагане на закона за горите: ускоряване изработването на наредба за инвентаризация и горскостопанско планиране, от която зависи приемането на областните планове за развитие на горските територии

2. Публичност на информацията: достъп до всички горскостопански планове на интернет страниците на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), държавните горски предприятия или горските стопанства, както и до годишните планове на държавните предприятия

3. Участие на обществеността при взимане на решения: издаване на заповед на министъра за публикуване на проекти на горскостопанските планове на интернет страниците им; организиране на срещи с местните заинтересовани страни по землища, с планирано ползване

4. Управление на персонала: провеждане на конкурси за директори на природните паркове, там където те са назначени без конкурс; промени в правилниците на поделенията на ИАГ с цел ясни изисквания за квалификация, въвеждане на стандарти за знания за основните позиции и система за тяхната оценка

5. Сертификация на държавните гори: продължаване на процеса за 100% сертифициране на държавните гори

6. Нарушения в горите: основните проблеми тук са незаконно добиване в рамките на законно изведена сеч и злоупотреби със санитарните сечи. Препоръките са за пилотно въвеждане на места за контрол на продажбите на основа тегло, а не обем; електронни досиета на насажденията, наредба за здравен статус на отделните насаждения; ограничения за санитарните сечи с цел избягване на злоупотреби; възстановяване на щата „Горски инспектори“ и прехвърлянето на неползваните щатове в природните паркове

7. Опазване на биоразнообразието и горските екосистеми: промяна на наредбата за сечите, за да се прилагат всички изисквания, свързани със стопанисването на горите в европейската екологична мрежа Натура 2000; да се разпореди на държавните предприятия да подготвят предложения за 10% гори във фаза на старост, която да се представи в ИАГ за одобрение.

За част от точките с министерството беше постигнато съгласие още в рамките на самата среща:
- осигуряване на достъп до информационна система на ИАГ без търговската информация
- консултиране на планираното ползване в горите от поделенията на държавните горски предприятия с местните заинтересовани страни
- да се публикуват одобрените горскостопански планове в интернет
- да не се затваря офиса на дирекцията на Природен парк Странджа в Царево.

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари