Случаят Мальовица, част 2: Строи ли се на Мальовица?

снимка на Тома Белев

Както вече посочихме в първата част от анализа, входът към долината на връх Мальовица, емблемата на българското планинарство и мека на обучителните и тренировъчни алпийски и ски лагери, се превръща в курортна зона с „атракциони“, място за платено паркиране… и все повече строежи. 

Показахме как дружеството Агросим ЕООД претендира за собственик на част от Национален парк Рила – като горските имоти вече са разделени в картите на парчета с формата на ски-писти и лифтове.

Затова от инициативата „Зелени закони“ се заехме  да търсим причините за безпокойството в туристическата общност чрез публични източници на информация. 

Официалната информация от министерствата на околната среда и на регионалното развитие

Един от тях са отговорите на въпроси зададени от  народният представител Васил Тодев (ЗД) към  министъра на околната среда и водите (МОСВ) и министъра на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) , които можете да прочетете на интернет страницата на Народното събрание:

МОСВ: https://www.parliament.bg/bg/topical_nature/ID/58059

МРРБ: https://www.parliament.bg/bg/topical_nature/ID/58060

Отговорът на министъра на регионалното развитие Андрей Цеков е изключително информативен.  От значение за настоящата част са няколко информации.

Първата е, че в района на ски-пистите е построена снежна инсталация, за която не са представени строителни книжа или разрешителни. В ДНСК не е постъпвало уведомление по реда на чл. 197, т. 14 от Закона за горите, каквото се изисква да бъде изпратено от горските контролни служби при констатиране на извършено незаконно строителство.

Втората е, че през 2019 г. община Самоков е издала разрешение за търпимост на 4 влека на БТС , които след това са дадени под наем за 10 години на Ви Ай Хънтинг ООД. Министърът предоставя данни за поставени временни обекти на територията на център „Мальовица“, но за тях ще цитираме регистъра на преместваемите обекти на община Самоков, където откриваме разрешения за поставяне на следните обекти:

 • Разрешения на Ви Ай хънтинг – три гаража по 90 кв. м. в имоти 15285.10.690, 691 и 697,

- каса в ПИ 15285.10.698,

- складове за снежна инсталация в ПИ № 15285.10.699 за 70 кв.м. и в ПИ № 15285.10.700 за 51 кв.м.,

- „Параклис“ с площ 10 кв.м. в имот ПИ № 15285.10.441,

- „Движеща пътека за превоз на туристи“ с площ 260 кв.м. и дължина 130 м. в ПИ № 15285.10.442.

 • Разрешения на Туристическо дружество Мальовица:

- за „Движеща пътека за превоз на туристи" върху площ от 98 кв.м. и дължина 70 м. в ПИ № 15285.10.440 

- за преместваем обект тип „Тубинг трасе“ с площ  от 350 кв.м. в ПИ № 15285.10.441.

В отговора на министъра на околната среда е посочено, че Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) на област София се е произнесло по две горскостопански програми за сеч на търговското дружество Агросим ЕООД и едно предложение за водовземане. Също така се посочва че, РИОСВ София и Дирекцията на Национален парк (НП) Рила били извършвали проверки и установили строителни машини и „следи” от тежкотоварна техника по Меча поляна (същата, от която започва националният парк и където е разположена бившата Централна планинска школа с прилежащата ски писта). При тези проверки строителство не било установено.

Извън посочените от министъра на регионалното развитие строежи и поставяния на временни обекти, както и системата за изкуствен сняг, за която липсват документи, трябва да посочим няколко строежа, за които в справката на МРРБ не се споменава – система за осветление на ски пистите, заведения за обществено хранене, подменени влекове и нови влекове.

Информация за издадени документи, свързани с новите влекове, заснежителна и осветителна сиситеми и пистите не откриваме  в общинските регистри на Община Самоков. Няма публична следа за издадените разрешителни за строеж на обектите, въведени в експлоатация, нито за техническите паспорти на строежите. 

Както посочихме в първата част на анализа, търговското дружество Агросим ЕООД е основен собственик на територията в района на Мальовица, като е придобило собственост през 2008 г в резултат от заменки на държавни гори – определени през 2014 г. с Решение на Европейската комисия като част от огромна схема на незаконна държавна помощ. В този смисъл важно е да се знае, че в заменените гори е забранено всякакво строителство -  с §3 в Закона за горите през 20011 г. по силата на вълната на общественото недоволство срещу заменките законодателите осигуриха незаконно приватизираните имоти край курорти поне да останат гори. През последните месеци тази тема стана актуална, защото Висшият адвокатски съвет поиска от Конституционния съд да обяви разпоредбата за противоконституционна.

Ние сме разгледали темата в няколко публикации и можете да се запознаете с тях тук: https://www.zelenizakoni.com/zasedanie-gorski-zamenki тук: https://www.zelenizakoni.com/novini/stanovishte-delo-KS-gorski-zamenki и тук: https://www.zelenizakoni.com/novini/zashcho-15-godini-po-ksno-zamenkite-otnovo-sa-skandal

От сателитните изображения става ясно, че в имотите собственост на Агросим е извършено строителство, което трябва да се провери дали не е в нарушение на Закона за горите, забраняващ строителството в заменените гори. Независимо че територията на Мальовица е проверявана многократно от служители на ГС Самоков, РИОСВ София, РДГ София, РДНСК  и община Самоков, такова строителство не е констатирано по реда на закона. Единствено РДНСК са отбелязали за налична заснежителна инсталация на пистите, за която липсва каквато и да е документация.

В отговорите на двамата министри не се откриват данни за процедури по реда на ЗУТ, ЗООС и ЗБР за връзката между пистите, системата за изкуствен сняг, системата за осветление, заведенията за обществено хранене, подмяната на влековете.

Заради липса на публични регистри не можем да проверим дали  новите съоръжения  са минавали през процедури, както се изисква в  ДНСК и ДАМТН. В данните, предоставени от МОСВ, не се открива информация за процедури по реда на ЗООС и ЗБР и за преместваемите обекти.

Нека проследим отново документите и публичните бази данни  

Предложението за водовземане е описано в отговора на министър Юлиан Попов  като „Водовземане от подземни води от съществуващ шахтов кладенец в имот 15285.10.441”, за което е издадено писмо 11104-6852 от РИОСВ София. От регистъра за водовземане на Басейнова дирекция Дунавски район-гр. Плевен установяваме, че на 28.12.2023 г. (любим период за издаване на проблемни решения на администрацията – в малкото работни дни между Коледа и Нова година) на фирмата Агросим ЕООД е издадено разрешително за ползване на 189 216 куб.м. годишно за нуждите на 10 бр. оръдия за производство на изкуствен сняг. Шахтовият кладенец е посочен с координати 42.209463889 23.387227778 като съществуващ. Посоченият имот 15285.10.441 вече не съществува, като по наши измервания кладенецът попада в нов имот 15285.10.699.

В регистъра за водовземанията откриваме и разрешително от същия ден, неупоменато от МОСВ в отговора към народния представител В. Тодев. Това разрешително е издадено за съществуващ тръбен кладенец на Ел Ем Импекс ЕООД в имот 15285.10.624 – също предназначен за захранване на вече посочените 10 оръдия за изкуствен сняг в размер от още 40 977 куб.м.  Дружеството Ел Ем Импекс е собственост на бизнесмена Христо Ковачки.  В съобщението на Басейновата дирекция, което откриваме на сайта на община Самоков е посочено, че искането е депозирано от дружеството на 27.10.2023г., но Басейновата дирекция се позовава на писмо от РИОСВ София N11103-6853, в което е посочено, че кладенецът е съществуващ и не подлежи на процедури по реда на ЗООС и ЗБР.

В регистрите на Басейнова дирекция не се откриват данни за издавани предишни разрешителни за водоползване от двата кладенеца – т.е. институциите са приели, че те някога в миналото са построени, поради което не подлежат през 2023 г. на процедури по ЗООС и ЗБР. Но едва през 2023г. собствениците са решили да ги ползват по предназначение.

За посочения имот 15285.10.624, където е разположен тръбният кладенец на Ел ЕМ Импекс, на сайта на РИОСВ София откриваме произнасяне от 2020 г., с което се допуска без процедура по екологична оценка да се промяни подробен устройствен план, позволяващ на мястото на хотел „Ален мак“ да се построят нов триетажен хотел, паркинг и бунгало.  В решението се посочва, че комплексът ще се водоснабдява от бъдещ тръбен кладенец с дебит от 1,3 л/с – точно колкото е разрешено на Ел Ем Импекс. Отпадните води ще се събират в изгребна яма и изнасят извън обхвата на имота. Искането към РИОСВ е представено от дружеството Имоти Престиж ЕООД.

От всичко горепосочено виждаме, че на Мальовица се строи, независимо от това дали законно, незаконно, като подмяна, ремонт или поставяне на безсрочни преместваеми обекти. Това ни  дава основание да зададем публично следните въпроси към компетентните органи:

 1. Издавани ли са някакви документи изобщо – независимо по реда на кой закон – за подмяната на влековете, изграждането на системата за изкуствен сняг и системата за осветление на писти, както и за заведенията за хранене?
 2. Кой е разрешил и с какъв документ строителството в горски имоти, обект на замяна – незаконна държавна помощ, в които е забранено всякакво строителство?
 3. Как РИОСВ София установи, че кладенците за вода за изкуствен сняг  са съществуващи съоръжения?
 4. Защо ДНСК не е констатирало незаконното строителство на системата за изкуствен сняг, след като това е в тяхната компетентност?
 5. Защо  РИОСВ София е преценило, че изземването на 230 000 куб.м. подземни води в защитена зона от „Натура 2000“ не подлежи на оценка за съвместимост и на преценка необходимостта от ОВОС, след като изземването на води  е включено в приложение 2 на ЗООС под т. 10 “н” и попада в защитена зона, защитаващи видове и местообитания, зависими от водите?
 6. Как се захранват с питейна вода обектите в района на Меча поляна и как се пречистват отпадните им води?
 7. Направена ли е процедура по реда на законите за опазване на околната среда и за биологичното разнообразие на системата за изкуствен сняг, след като Басейнова дирекция и РИОСВ София са издали разрешително за ползване на води за нея? По каква система стига водата за изкуствен сняг от тръбният кладенец на Ел Ем Импекс ЕООД до ски-пистите?
 8. И на последно място, но не по значение, считаме, че е време Висшия адвокатски съвет да посочи инициаторът на неговото искане към Конституционния съд за премахване на забраната за застрояване на заменени гори в §3 от ЗГ?„
 1. И най-вече: Как нито една институция не е установила  досега, че някой строи на Мальовица?

ПС. В писмо до медиите от Ел Ем импекс твърдят че „При констатирано несъответствие между Кадастралната карта и кадастралните регистри на Република България и Картата на национален парк Рила, „АГРОСИМ“ ЕООД отстъпва 5500 кв.м. собствена горска територия на Национален Парк Рила - безвъзмездно.”  и че „Промяната е отразена в Заповед за изменение на КККР № 18-7837-27.07.2022/27.07.2022 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - СОФИЙСКА ОБЛАСТ”. С това потвърждение само се дава доказателство, че до 2022 г. фирмата е водила като своя собственост части на Национален парк Рила и сделката за замяна на горите през 2008 г. е била нищожна, защото неин обект е била територия изключителна държавна собственост.

От Зелени закони не си позволяваме да коментираме целесъобразността на действията на различните фирми и сдружения на територията на Мальовица, а само липсата на данни за тяхната законосъобразност в публичните регистри и карти, защото вярваме, че правовата държава е в основата на благоденствието на всяко общество.

На снимката:  „курортът“ през последното лято, автор Георги Георгиев.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари