Над 600 души изпратиха становища против отровите в дивата природа. Днес е последният срок

снимка на Иван Радев

Над 600 становища от граждани против готвените промени в закона за лова са изпратени до Изпълнителната агенция по горите, с копие до “Зелени закони”. Под претекст за борба с Африканската чума по свинете, Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) предлага да се разрешат опасни и досега строго забранени методи на лов като отрови, капани и експлозиви. Днес е последният срок, в който могат да се изпращат становища.

Със същия законопроект се разрешава на служителите на МЗХГ, Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната да ловуват във всички райони. Това право не бива да се отнася за служители, които не са придобили право на лов, както и извън служебните им задължения.

На тези служители да използват методи и средства за ловуване, включени в забраните по чл. 65, включително методи за неселективно ловуване като отрови, упойващи вещества, ями, капани, примки и експлозиви.

Използването на подобни средства противоречи на националното и европейското законодателство. Употребата на отрови в дивата природа ще доведе до унищожаване на животни от защитени видове, а също така и до опасност за здравето и живота на хората. 

В отговор на многобройните становища, вече има реакция от Изпълнителната агенция по горите, в която се посочва намерение за съобразяване с мнението на гражданите и заинтересованите страни. От ИАГ казват, че не смятат да допускат промени, свързани със  забранени средства по време на лов, които да изложат на риск диви животни, техни местообитания или да бъдат заплаха за защитени видове, селскостопански и домашни животни, както и за природата или обществената безопасност. Според агенцията, целта на предложените промени е да бъдат използвани приспособления за нощна стрелба и то само в краен случай при усложнена епидемиологична обстановка, която може да бъде предпоставка за големи икономически загуби за сектор „Свиневъдство“.

От “Зелени закони” сме категорични, че измененията в закона за лова трябва да са максимално конкретни и ясни и не трябва да представляват отворена врата, през която в бъдеще да стане възможно допускане на опасни средства за лов. 

През последните години бяхме свидетели на няколко инцидента заради използване на отрови в дивата природа с изключително неприятни последици. През 2017 и 2019 г. отрови причиниха смъртта на представители на защитени и изключително редки видове като лешоядите в Кресненското дефиле и Врачанския Балкан. А през 2016 г. Отровата достигна и до дива свиня в Стражишко, която като ловен обект би могла да попадне и в храната на местните хора.

По тази причина от “Зелени закони” подготвихме примерно становище, което може да бъде изпратено най-късно днес  - достатъчно е да се попълнят данните за контакт и да се изпрати на посочения адрес с молба за входящ номер. 

 

Снимка: ФДФФ. Жертви на отровите са и защитени видове от европейско значение като лешоядите.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДО

ИАГ iag@iag.bg avasileva@iag.bg

 

Копие:

Зелени закони: office@zelenizakoni.com

 Становище от:

 

/ три имена, адрес за контакт/

 

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча

 

Уважаеми Госпожи и Господа,

 

В указаният от Вас срок за обществени консултации до 19.10.2020 относно Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча внасям това свое становище, с което възразявам срещу:

 

Разпоредбите, които под предлог да се ограничи разпространението на Африканската чума по свинете дават право на всички служители на МЗХГ, МВР и МО да ловуват във всички райони. Това право не бива да се отнася за служители, които не са придобили право на лов, както и извън служебните им задължения.

Разпоредбите, които позволяват на тези служители да използват методи и средства за ловуване, включени в забраните по чл. 65, включително методи за неселективно ловуване като отрови, упойващи вещества, ями, капани, примки и експлозиви. 

Използването  на тези неселективни уреди, методи и средства може да доведе до:

 

Унищожаване на екземпляри от защитени видове посочени в приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие;

Унищожаване на екземпляри от видове от приложение № 4 на Закона за биологичното разнообразие, без съответното писмено разрешение  по чл. 45 от ЗБР;

Погиване на домашни животни;

Застрашаване на човешкото здраве и живот.

Извън недопустимия риск за човешкото здраве и живот, този текст ще доведе до нарушаване разпоредбите на Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна. България ще бъде принудена да плати и за възстановителни мерки вследствие прилагане на Директива 2004/35/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета  от 21 април 2004 година относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети, които не са оценени в доклада за предварителна оценка на законопроекта.  

 

В заключение искам да подчертая отново, че считам легитимирането на използването на отрови, упойващи вещества, ями, капани, примки и експлозиви в ловни дейности за недопустимо, застрашаващо човешкия живот и дивата природа  и нарушаващо националното и европейско право.

 

Моля за входящ номер за настоящото становище.

 

С уважение:

 

Дата:

 
Прикачени файлове: 
Файл stanovishche_lov_oktomvri2020.docx

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари