Нови изменения в ЗУТ - добри, но недостатъчни

снимка на Тома Белев

На 25.09.2019 г. Министерство на регионалното развитие обяви в портала за обществени консултации проект за ЗИД за ЗУТ за обществено обсъждане. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията цели оптимизиране на контрола, който осъществява Дирекцията за национален строителен контрол върху инвестиционния строителен процес и участниците в него. Специално внимание е отделено на функциите, правомощията и задълженията на строителния надзор – търговски дружества, на които закона е „аутсорснал“ държавни контролни функции в строителния процес.

Екипът на Зелени закони, подкрепя законопроекта. Предложенията, включени в изменението на закона, са целесъобразни. Интересно нововъдение е възлагането чрез ЗУТ за извършване на текущ контрол от строителният надзор за прилагане актовете по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие, без да се променят самите специализирани закони. Както е известно, основен проблем при прилагането ЗУТ и ЗБР е недостатъчната ефективност при текущият и последващ контрол по двата закона, като за последните 5 години докладите на ИАОС показват,ч е успяват да се контролират по-малко от ¼ от всички решения. Този основен проблем е установен и от ЕК и е част от двете хоризонтални наказателни процедури по прилагането на директивите за стратегическа екологична оценка и директивите за птиците и местообитанията.

От "Зелени закони" внесохме становище с предложение (виж пълния текст тук) да се промени философията на административно наказателните разпоредби на закона, като размера на глобите и имуществените санкции да бъде като проценти от стойността на строежа, като процентите бъдат бъде диференцирани спрямо категорията на строителство с увеличаване на процента от шеста към първа категория.

Предисторията

Измененията и допълненията на ЗУТ са обосновани от резултатите от извършени проверки на дейността на консултантите, упражняващи строителен надзор и останалите участници в строителния процес, с оглед осъществяването на по-ефективен контрол от страна на органите на ДНСК.

Този законопроект се опитва да реши установени проблеми от прилагането на ЗУТ през последните години, като:

  • Случаят „Своге“, където лабораторията, изследвала качеството на асфалта на пътя край Своге, където стана тежка катастрофа с много загинали, е част от структурата на "Трейс Груп" - фирмата, правила ремонт на пътя;
  • Случаят „Златен век“, където възложител, строител и строителен надзор са изпълнени от различни юридически лица от една търговска група.
  • Случаят „Арапя“ където строителният надзор е позволил да се строи незаконно път и канализация, а строителството е започнало при спряно действие на ОУП на общината
  • Случаят „Алепу“ където строителният надзор е допуснал да се започне строителство на ваканционните сгради, преди да е прието укрепването на свлачището.

Какво конкретно се предлага

Част от предложенията за изменения и допълнения на закона са във връзка с отстраняване на допуснати непълноти в разпоредбите на ЗУТ, касаещи правомощията на органите на ДНСК и функциите на консултантите, които извършват оценка на съответствие на инвестиционните проекти и/или упражняват строителен надзор. Прецизиран е обхватът на оценката за съответствие по чл. 142, ал. 5 от ЗУТ.

Проектът на ЗИД ЗУТ предвижда възможността органите на ДНСК да извършват служебна проверка на комплексния доклад на консултанта, въз основа на който са одобрени инвестиционните проекти и е издадено разрешението за строеж. Със законопроекта се предвижда завишаване на изискванията към лицата, които кандидатстват за получаване на удостоверение за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Със законопроекта се изпълнява и мярка по Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, според която изискванията към консултантите и физическите лица от техния състав чрез които се осъществява дейността по оценка за съответствие и строителен надзор следва да са регламентирани на ниво закон. В проекта на закон е създадено ограничение консултантът да не може да сключва договор за изпитвания в лаборатории на строителя или на свързани с него лица, когато упражнява строителен надзор на строеж, изпълняван от същия строител.

С цел осъществяването на по-ефективен контрол относно дейността на консултантите и лицата, упражняващи строителен надзор, се предвижда промяна в броя и в срока на влезлите в сила наказателни постановления, въз основа на които се пристъпва към предсрочно прекратяване на действието на издадено удостоверение за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. Законопроектът предвижда и разширяване кръга на участниците в строителството, носещи административно-наказателна отговорност за нарушения на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, и обособяване на отделен състав за налагане на имуществени санкции на юридическите лица и едноличните търговци, респ. на глоби на физическите лица, с цел повишаване ефективността на упражняваната дейност и санкционните правомощия.

Добри и лоши страни

Предложенията, включени в изменението на закона, са целесъобразни. Интересно нововъдение е възлагането чрез ЗУТ за извършване на текущ контрол от строителният надзор за прилагане актовете по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие, без да се променят самите специализирани закони.

Както е известно, основен проблем при прилагането ЗУТ и ЗБР е недостатъчната ефективност при текущия и последващ контрол по двата закона, като за последните 5 години докладите на ИАОС показват, че успяват да се контролират по-малко от ¼ от всички решения.

Този основен проблем е установен и от ЕК и е част от двете хоризонтални наказателни процедури по прилагането на директивите за стратегическа екологична оценка и директивите за птиците и местообитанията. ЗИД за ЗУТ променя размера на съществуващи глоби, както и създава нови за различни видове нарушения.

За съжаление, размерът не е диференциран по отношение вида и опасността от нарушение спрямо категорията на строежа, защото е едно проектанта, строителя или строителния надзор да допуснат пропуск създаващ заплаха за ползвателите на една вилна сграда от 5 категория и съвсем друга е опасността за пропуск в строителството на хидротехническо съоръжение от първа категория.

Също така близките долна и горна граница на глобите не позволява добра диференциация на отговорността спрямо размера на инвестицията – така например отговорността на проектанта да предвиди в инвестиционния проект строителни продукти с нужните характеристики, е оценена с глоба между 3000 до 15 000. Независимо че може да касае както строеж със стойност 20 хиляди, така и строеж със стойност 200 милиона.

За съжаление и в поредният законопроект, опитващ се да подобри контрола по прилагането на ЗУТ, не се се решава главния проблем при оказването на административен контрол върху строителството, а именно разделението на правомощията по контрола между ДНСК и общините. Настоящото разделение, което се извършва само на базата на категорията на строежа, допуска за строителство което се извършва от общините като инвеститор, те да се самоконтролират, което е изключително неефективно.

Считаме за прекалено оптимистично да съществува контрол върху строителство, при което един субект е собственик на имота, инвеститор, избира изпълнител и строителен надзор и в същото време се самоконтролира за законосъобразност на действията.

Препоръки

И тук, както няколкократно сме предлагали е важно да се промени ЗУТ и по-специално неговите членове 222 и 224, които да се допълнят по отношение отговорността на началника на Дирекцията за национален строителен контрол за контрола за незаконното строителство върху строежи от 4 до 6 категория, при които общината е инвеститор. Предлагаме размера на глобите в Глава двадесет и трета. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ да бъде диференциран по отношение размер на инвестицията и категория на строежа

Прикачени файлове: 
PDF icon zut_zz-25102019.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари