Нови ветеринарни изисквания към животновъдите поставят на риск малките ферми, без ефект срещу свинската чума

снимка на Мъгърдич Хулиян

В момента Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) предлага промени в Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните. Подобренията се предлагат във връзка с Африканска чума по свинете (АЧС). Според МЗХГ „е наложително да бъдат разработени допълнителни изисквания при отглеждане на свинете в личните стопанства, фамилните и индустриалните ферми, с които да се минимизират рисковете от проникване и разпространение на заразни заболявания“.

Според становището на "Зелени закони" (виж тук) новите изисквания към животновъдните обекти обаче ще създадат прекомерно икономическо натоварване за собствениците, включително за стопаните, отглеждащи домашни свине за лично ползване. Те едва ли ще имат възможност да възстановят традиционния си поминък, изграждайки по-добре своите лични стопанства, ако трябва да изпълнят в срок от 4 месеца новите изискванията в Наредбата.

Ето част от новите предложения за Наредбата:

  • Намалява се броят на отглежданите животни. За свине бройката се променя от 5 на три, като изрично е упоменато, че животните трябва да бъдат предназначени само за угояване. Това означава, че в личните стопанства няма да бъде допустимо отглеждането на свине майки за разплод и стопаните ще трябва да се снабдяват ежегодно с животни от фамилни или индустриални ферми.
  • Личните стопанства трябва да отговарят на повишени санитарни условия: осигуряване на определена площ, използване на определени съоръжения, интернат и материали, позволяващи почистване и дезинфекция, режим на влизане на лица с дезинфекция, обеззаразяване
  • Изискванията за фамилни и индустриални ферми застрашително се доближават, неясно и неаргументирано защо.  При все това "фамилни ферми" се определят като "животновъден обект с въведени мерки за биосигурност за отглеждане до 10 броя свине майки и приплодите им, но не повече от 200 броя свине общо".И При фамилни, и и индустриални ферми за свине се въвеждат на обособени места и/или съоръжения за съхранение на фуража, които трябва да са покрити и заградени, изграждане на филтър на всяка сграда за отглеждане на животните, изграждане на помещение или място на изхода, за почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства, с необходимото оборудване. Въвеждат се отстояния за новоизграждащите се обекти, филтри на входа на всяка сграда за смяна на работно облекло, вани за измиване и дезинфекция, както и помещение или място на изхода, за почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства, начините за съхранение на фуража и др. 
  • Ако за свинете имаме ясно изразена епизоотична обстановка по отношение на Африканската чума по свинети, то при останалите видове животни няма такава, а мерките се отнасят и за тях.

Не става ясно и как с намаляването на бройките или въвеждането на непостижими стандарти, гарантиращи биосигурността, ще се намали опасността от зараза. Предлага се прилагане на сталинския подход „Има човек — има проблем, няма човек — няма проблем“. Българското село и живеещите в него ще страдат заради ниския капацитет на администрацията, която заради неспособността да използва инструментариума си прехвърля на тях цялата тежест.

Ставаме свидетели на предложение, за което не е извършено предварително проучване за това доколко изпълними са предлаганите мерки. Стопанствата трябва да се приведат в изрядност по новите правила в 4-месечен срок от влизане в сила на Наредбата. Мерките са административно удобни и лесни за проследяване, но не са ефективни по отношение на стопаните и производителите. Тези мерки заличават разликите между фамилните и индустриалните ферми и могат да се окажат пагубни за личните стопанства.

Прикачени файлове

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари