Обществено обсъждане на екологичната оценка на Общия устройствен план на община Костинброд

снимка на Вера Стаевска

На 13 март в Костинброд се проведе обществено обсъждане на Екологичната оценка на Общия устройствен план на общината. Седмица преди това от инициатива „Зелени закони" се срещнахме със собственици на имоти и жители на Беледие хан и Богьовци (община Костинброд) по тяхна покана. Те са се организирали в инициативен комитет, който в серия от възражения и срещи с институции се възпротивява срещу плановете бивши пасища в землището на Богьовци да бъдат урбанизирани заради фотоволтаичен парк.

Бяхме поканени за участие в общественото обсъждане от инициативен комитет на жители на село Богьовци и село Градец (вилна зона Беледие хан), обезпокоени от процедирано ИП „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа и завод за производство на зелен водород в поземлени имоти с идентификатори 04813.120.1, 04813.120.9, 04813.120.10, 04813.144.4 и 04813.35.279 с. Богьовци общ. Костинброд, с възложител „СОФИЯ ХАЙДРЪДЖЪН“ ЕАД“, разгледано от Общинския съвет на община Костинброд в заседание на 28.02.2024 г. Това инвестиционно предложение е процедирано от РИОСВ-София по силата на уведомление от 27.11.2023, с което официално е внесено за процедиране инвестиционното предложение с Входящ номер № 21237/27.11.2023 г. Съобщение на интернет страницата на РИОСВ-София от 04.12.2023 г. на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда дава обществен достъп до уведомлението за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа и завод за производство на зелен водород в поземлени имоти с идентификатори 04813.120.1, 04813.120.9, 04813.120.10, 04813.144.4 и 04813.35.279 с. Богьовци общ. Костинброд, с възложител „СОФИЯ ХАЙДРЪДЖЪН“ ЕАД.

В хода на общественото обсъждане на 13.03.2024 г. помолих за официална позиция дали ДЕО включва оценката на кумулативния ефект на това ИП от 2023 г. или тя липсва в ДЕО на ОУП на община Костинброд. Отговорът от представящите ДЕО беше, че то не е официално процедирано и не подлежи на оценка, като ДЕО стъпва на ДОСВ от ноември 2022 г.

Фактите показват, че инвестиционното предложение отговаря на дефиницията на § 3, т. 10 от Наредбата за ОС за „кумулативни въздействия" и следва да бъде взето предвид и оценено в ДОСВ, съгласно чл. 23, ал. 2, т. 2 и чл. 22, т. 2 от Наредбата за ОС. Съответно, в настоящата редакция на ДОСВ, която е от 2022 г., такава оценка не е направена.

В действителност, казусът с ЕО на ОУПО Костинброд попада в хипотезата на чл. 23, ал. 6 от Наредбата за ЕО, а именно: Когато при внасяне на искане за издаване на становище по ЕО компетентният орган установи, че при провеждане на консултациите е постъпила информация относно предмета и целите на защитените зони и/или очакваната степен на увреждането им, която се различава от представената от възложителя информация в приложения към доклада за ЕО доклад за оценка на степента на въздействие, компетентният орган дава указания и за предприемане при необходимост на действия по чл. 36, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. Настояваме за указания от компетентния орган РИОСВ-София, с които да изиска от възложителя извършване на допълнителни проучвания и анализи за събиране на допълнителна научна информация в срока и по реда на чл. 23, ал. 3 от Наредбата за ЕО.

Необходимост от преработка на ДОСВ се налага и от научни данни от последните години на учени от Националния природонаучен музей-София към БАН, Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания-БАН и Софийския университет (доц. Стоян Бешков, гл. ас. д-р Румяна Костова, д-р Ростислав Бекчиев, доцент Боян Златков, гл. ас. д-р. Теодора Теофилова) за наличие в терените на ИП на редки видове безгръбначни животни, защитени по ЗБР, чието опазване е включено и в утвърдените от МОСВ цели на опазване на ЗЗ „Драгоман“ (с РД-1014/31.10.2022 г ) и план за управление на Carabus hubagricus в ЗЗ Драгоман (РД-741/04.10.2023 г).

Според Становище на доц. Стоян Бешков, зам. директор на НПМ, заведено в община Костинброд с вх. № 91.00-645Б13.03.2024 г.: „…на мястото на инвестиционното предложение е единственото находище у нас на един вид твърдокрило насекомо - Carabus hungaricus, за който има влязъл в сила план за действие и предложено в плана намерение за обявяване на защитена територия по ЗЗТ за опазването на местообитанията на вида. От перерудите от приложение 2 на ЕИО Директива 92/43 в зоната са установени видовете Lycaena dispar, Polyommatus eroides, Euplagia quadripunctaria, Eriogaster catax, Catopta thrips, Lignyoptera fumidaria и Hondrosoma fiduciaria. На видът Hondrosoma fiduciaria тук е единственото находище не само в България, но и на Балканския полуостров. За видовете Lignyoptera fumidaria и Catopta thrips през последните три десетилетия е установено, че в България се срещат само в района мужду Беледие хан и Драгоман. И за двата вида зоната отговаря за опазването на около 80% от популациите на видовете на Балканския полуостров и за 100% от популацията в България. За Catopta thrips има влязъл в сила план за действие за опазване на популациите на вида с предложени мерки и дейности в ЗЗ „Драгоман“. От перерудите от Приложение 4 на ЕИО Директива 92/43 в зоната са установени видовете Parnassius mnemosyne, Zerynthia polyxena и Proserpinus proserpina. С тези видове, защитените от Европейското заководателство пеперуди в зоната стават общо десет! На три вида - Catopta thrips, Lignyoptera fuimdaria и Hondrosoma fiduciaria популациите са изолирани, маргинални и с фрагментирани местообитания и всякакви дейности в зоната биха довели до влошаването на природоцащитното им състояние. Освен това, в зоната се среща един локален ендемит Oncocnemis michaelorum srnkai и редките у нас и в Европа видове пеперуди Charissa mutilata, Narraga tessularia, Dyscia conspersaria, Muschampia tessellum, M. cribrellum, Cucullia formosa, Conisania renati meszarosi, Chersotis elegans.“

Във връзка с горните данни за ценно защитени видове от безгръбначната фауна, от важно значение е, че в Плана за действие за Carabus hungaricus, утвърден от МОСВ със заповед: РД-741/04.10.2023 г., е предвидено и разработване на документация за обявяване на защитена територия с категория по ЗЗТ в района. Планът стъпва на научни данни и е изработен с оглед факта, че видът е включен в Приложение № 3 към чл. 37 от Закона за биологичното разнообразие и е във влошаващо се състояние, споделяйки съдбата на обитаваните от него местообитания - откритите тревни територии от умерените ширини, които са сред най-застрашените биоми на планетата.

Въз основа на горното, настояваме:

1. РИОСВ-София да упражни правомощията си на компетентен орган и да изиска преработка на ДОСВ и ДЕО във връзка с оценка на кумулативния ефект от всички „Кумулативни въздействия“ от други минали, настоящи и/или очаквани бъдещи планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, по смисъла на на § 3, т. 10 от Наредбата за ОС , включително на ИП „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа и завод за производство на зелен водород в поземлени имоти с идентификатори 04813.120.1, 04813.120.9, 04813.120.10, 04813.144.4 и 04813.35.279 с. Богьовци общ. Костинброд, с възложител „СОФИЯ ХАЙДРЪДЖЪН“ ЕАД с вх. № на РИОС-София 21237/27.11.2023 г. и да изисква за преработването на ДОСВ и ДЕО да бъдат ползвани всички налични до момента научни данни за видове и природни местообитания.

2. Община Костинброд да допълни проекта за ОУПО с цел терените с регистрирани находища на защитени видове да се определят като територии за превантивна устройствена защита по чл. 10, ал. 3 на ЗУТ, като този режим включи следните имоти, попадащи в защитена зона „Драгоман“ от Натура 2000:

2.1. Имот № 04813.120.1  (в настоящия проект на ОУПО попада в Зона за зелени връзки, защитно и изолационно озеленяване)

2.2. Имот № 04813.120.9 (в настоящия проект на ОУПО попада в Зона за зелени връзки, защитно и изолационно озеленяване)

2.3. Имот № 04813.120.10  (в настоящия проект на ОУПО основно попада в Земеделска зона без право на застрояване – не се допуска промяна на предназначението на земята, като малка част от имота попада в зона за Зелени връзки, защитно и изолационно озеленяване)

2.4. Имот № 04813.144.4 (в настоящия проект на ОУПО попада в Земеделска зона без право на застрояване – не се допуска промяна на предназначението на земята)

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари