Общият устройствен план на София – врата в полето

снимка на Тома Белев

Екипът на  “Зелени закони” реши да провери няколко сигнала и публикации в медиите за това как се прилага устройственият план на столицата и дали това прилагане не уврежда околната среда по отношение на опазването на зелените площи, влажните зони, защитените зони от мрежата „Натура 2000“ и дърветата в столицата. Установихме, че редица планови докумени, изисквани по закон, не са приети. И въпреки наличието на общ устройствен план, натискът над защитени зони и неспазването на планове за градската среда продължават. Пълния текст на анализа може да видите в прикачения файл.

София е първата община в България, която има общ устройствен план (ОУП), приет като градоустройствен план през 1892г. Традиционно столицата е единствената община, чийто план се приема с отделен закон - Закон за устройство и застрояване на Столична община (ЗУЗСО). Настоящият план е приет в края на 2006 година с приемането на ЗУЗСО и е изменен значимо планово през 2009 г. За последните промени има издадени от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) решение по ОВОС от 2003 г. и становище по екологична оценка през 2009г. С тях са поставени множество мерки, които да предотвратят или намалят отрицателното екологично въздействие от прилагането на плана. ЗУТ изисква промените в ОУП на София да се извършват с решение на Министерски съвет.  В момента тече процедура за промяна на ОУП в частта му за транспортната схема, свързана с промяна на трасето на метрото.

От проверените няколко случая от последната година се установява трайна тенденция за неспазване на ОУП на София и Становището по екологична оценка към него. Липсва система за мониторинг и контрол на прилагането, което води до нарушаването не само на плана и екологичната оценка, но и на ЗУЗСО и закона за устройството на територията (ЗУТ) 

Предложението ни е да се въвеждат законоустановените системи за текущ контрол по реда на ЗУТ и на закона заопазване на околната среда (ЗООС).

 
 
Снимка: Засипване на влажни зони
Прикачени файлове: 
PDF icon copy_of_obshchiyat_ustroystven_plan_na_sofiya_.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари