Парите за горските стопани от селските райони не трябва да се прехвърлят към по-лесни мерки на ПРСР

снимка на Мъгърдич Хулиян

В Комитета по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) е предложено прехвърляне на 20 млн. евро, предвидени за финансиране на дейности по подмярка 8.5 „Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми“, подмярка 15.1 „Плащания за горски екологични ангажименти“ и подмярка 15.2 „Подпомагане за запазване и поддръжка на горски генетични ресурси“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Tези средства сега е възможно да се преразпределят за мерки, за които ПРСР отчита по-лесно усвояване като строежи на улици и плащане на единица обработвана площ в необлагодетелствани райони.

За съжаление, както през предходния програмен период, така и през настоящия, мерките в ПРСР за сектор „Гори“ са оставени в „ръцете“ на горските стопанства и не получават никаква подкрепа от страна на администрацията на МЗХГ/ДФЗ. Това доведе до неусвоени средства и пропуснати възможности за постигане на резултати в този специфичен сектор. 

От "Зелени закони" внесохме становище (виж тук) към управляващия орган на ПРСР с апел да не позволи прехвърляне на 20 млн. евро целеви средства за горската система към мерки извън нея. Смятаме, че то би довело до сериозни проблеми в и без това нелеката ситуация в горския сектор на България. Във връзка и с ясно изразените неблагоприятни ефекти от климатичните промени у нас – увеличен брой и обхват на горските пожари, навлизане на нетипични вредители в горите и др., мерките в горския сектор трябва да са дългосрочни и систематично финансирани - включително за собственици на гори извън държавните - т.е. за общините и частните собственици на залесени територии.

Прикачени файлове: 
PDF icon zz_prsr_gorski_merki.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари