Планът за околна среда на София не решава проблемите със зелените площи на общината

снимка на Бояна Василева

Инициативата „Зелени закони“ на Сдружение за изследователски практики изпрати своето становище по обществената консултация по проекта на Столична община за Програма за опазване на околната среда до 2027 г. То е насочено към частта от Програмата:  Зелените площи в населените места, описана в точка II. Анализ на състоянието и динамика на компонентите и факторите на околната среда и т. VI. План за действие към ССЦ 6. Да се подобри управлението и увеличи площта на зелената система на територията на общината). Проектът е наличен тук.

В резюме, настояваме проектът да се преработи с посочване на ясни индикатори и срокове по всяка от мерките. В частност, очакваме отговори на въпросите и коментарите си:

 1. По отношение на зелената система/инфраструктура анализът е твърде общ, с изключително закостеняло и без визия за промяна мислене за развитието ѝ. А същата е ключова за биоразнообразие, чистота на въздуха (ветрове и течения), рекреация и здравно състояние на гражданите на града.
 2. Анализирани са данни, налични по сайта на СО, но не и по-конкретни данни по районите на СО. Не е анализиран потенциалът за нови зелени площи и колко би струвало на СО да изгради такива.
 3. Не е отговорено на следните въпроси, за които очакваме информация от СО:
 • Колко са рехабилитираните зелени площи?
 • Колко е приблизително броя на уличните дървета в София?
 • Колко са засадените нови дървета на територията на града по години и по места?
 • Колко от новопостроените сгради не са постигнали заложените в ОУП процент озеленяване?
 • Колко е засадената компнесаторна растителност (брой дървета, храсти)/озеленяване (площ)? Колко е от нея е оцеляла? Какво е предприето, за да бъде възстановена растителността/озеленяването?
 • Колко от зелените площи, планирани в ОУП, към момента все още не са реализирани и се ползват за други цели – незаконно паркиране, присвояване като периферни имоти на частни обекти и други.
 1. Не са коментирани постоянните проблеми с опазването на зелените площи в границите на гр. София. Не е извадена реална статистика по райони на СО за постъпили жалби по отношение на зелената система. Няма данни (кв.м. и място) за конкретно затревяване, макар да е описано, че е направено такова.
 2. По отношение на VI. План за действие (ССЦ 6. Да се подобри управлението и увеличи площта на зелената система на територията на общината): въпреки че са описани постиженията и напредъкът на СО в управлението на зелената система, няма упоменати конкретни числови стойности на свършената работа.

Например: „Дирекция “Зелена система” започва разработването на модулна информационна система: “Регистър на ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ и регистър на КАРТОТЕКИРАНАТА РАСТИТЕЛНОСТ” (стр. 131). Кога е започнала и кога ще бъде завършено разработването на модулната информационна система? От използването на сегашно време не може да се  разбере дали вече е започнато това действие или се изчаква. Задължението на СО за създаване на такъв регистър е вменена от Закона за устройство на територията, чл. 63, ал. 1 още през далечната 2004 г. До момента няма официална информация кога този регистър ще бъде публикуван и ще бъде оперативен. Липсата му затруднява дейността по планиране,  управление и опазване на растителността. В документът следва да бъде описано какъв е проблемът за дългото му забавяне и как все пак може да се реши.

 1. Интересно е да се посочи, че основните проблеми, които са идентифицирани от Програма за София[1] (в процес на обсъждане и внасяне в Столичен общински съвет), не са отразени в представения проект:
 • Нереализирани паркове – 75 % от заложените в ОУП паркове и градини не са реализирани;
 • 57% от нереализираните паркове са в частни имоти;
 • Застаряване на уличните дървета – основна част от дърветата са садени 50-те и 80-те години на 20 век, и трябва да бъдат поетапно подменени
 • Застроената част на София е силно обезлесена - едва 9% от дърветата в СО са в застроената част на града.
 1. Не са потърсени решения за подобряване на достъпността до паркове и градини. Като например да бъде изпълнена достъпността за “10 минути” пешеходно разстояние до парк (площ от 0,25 ха)[2], като тук може да се постави и индикатор за постигане на достъпност на поне 70% от населението на София.
 1. Индикаторите, посочени в Плана за действие по специфична цел 6 на Програмата за опазване на околната среда 2020-2027 трябва да имат точни числа, за да бъдат наистина проследими. Трябва да има базова стойност (към момента на приемане на Програмата – 2020 г.), целева стойност към 2027 г. или по-рано и период на отчитане, включително и източник на информация за конкретния индикатор.

Така представената Програма и План за действие имат пълната възможност да не бъдат реализирани дори и частично, поради факта, че не са поставени конкретни срокове за реализирането им. Доброто управление и развитие на зелената система на Столична община е важна предпоставка за ограничаване и намаляване на рисковете в следствие от изменението на климата, намаляването на замърсяването на въздуха в града, намаляването на нивата шума, опазване на биологичното разнообразие и създаване на комфортна среда за живот, а Планът за опазване на околната среда на СО е един от инструментите зелената система да бъде доразвита и адекватно управлявана. 

Прикачени файлове: 
PDF icon zelenizakoni_stanovishte_plan_okolna_sreda_14102021.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари