Природозащитници настояват за мерки, които да спрат застрояването на Странджа

снимка на Вера Стаевска

Коалиция „За да остане природа в България“ и инициативата „Зелени закони“ изпратихме във вторник отворено писмо до институциите, с което призоваваме за управленски действия за спиране на презастрояването на крайбрежието на Природен парк "Странджа". Препоръките ни са базирани на хилядите граждански становища по проекта за устройствен план на община Царево от пролетта и петицията срещу застрояването в общината, която и в момента е действаща.

Въпреки че голяма част от крайбрежието на община Царево попада в ПП “Странджа” и в зони от европейската мрежа „Натура 2000“, то е обект на застрояване (местност Корабите до Синеморец), интензивна сеч, унищожаване на дюни и защитени речни устия (Велека, Силистар), което разхищава и компрометира както природно богатство от национално и европейско значение, така и ресурс за туристическа дейност и поминък на местните жители. 

Презастрояването води до загуба на националния туристически пазар и отлив на един милион българи и множество потенциални чуждестранни посетители към съседните страни.

По тази причина природозащитниците поискахме 9 конкретни действия, сред които мораториум върху строителството на 300 метра от морския бряг до приемането на общ устройствен план на Царево, който не допуска презастрояване. 

Ето и всички девет конкретни стъпки, които да спасят Странджа от по-нататъшно презастояване:

  1. Народното събрание на Република България да приеме Мораториум на строителството на 300 метра от морския бряг, както и на цялата територия на ПП “Странджа“ до приемане на ОУП на Царево и План за управление на ПП „Странджа“.
  2. Община Царево да възложи изработването на нов ОУП, който да не допуска застрояване на 300 метра от морския бряг. Всички земи, частна собственост с влезли в сила устройствени планове, да се отчуждят от общината. Новият ОУП да гарантира визуални коридори към хоризонта и да не допуска увреждане на пейзажа и на силуета на природните забележителности от сгради и артефакти.
  3. Бъдещият ОУП на община Царево да предвижда прилагане на нулевата хипотеза – отхвърляне на ПУП, които са влезли в сила, но не са реализирани.
  4. Общинският съвет в гр. Царево да преустанови всякаква промяна на собствеността и предназначението на земи на 300 метра от морския бряг. 5.
  5. Министерството на околната среда и водите да възложи изработване на План за управление на ПП „Странджа“, който изрично да не допуска строителство в парка.
  6. Министерството на околната среда и водите да предостави всички карти на дюни на територията на община Царево в публичен онлайн вид, както и със специализирани карти на общинските власти и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с цел включването им в общинските устройствени планове и кадастралните карти и опазването им от приватизация и застрояване.
  7. Министерството на земеделието, горите и храните да преустанови сечта в държавните гори  на територията на ПП „Странджа“ до приемане на План за управление.
  8. Община Царево в координация с останалите компетентни институции незабавно да премахнат всички незаконни строежи на цялата територия на общината, както и недовършените и съответно загубили разрешение за строеж сгради, за да се освободи ландшафтът от увреждащия го бетон.
  9. Министерството на земеделието, храните и горите да сложи заключени бариери на всички горски пътища в ПП „Странджа“ и други защитени територии, така че да не се допуска преминаването и паркирането на МПС извън служебни цели.

Снимка: Вера Стаевска

Прикачени файлове: 
PDF icon 01092020_stanovishche-strandzha.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари