ПРОМЕНИТЕ В ЗУТ, СВЪРЗАНИ С ДИРЕКТИВА 2018/2001: ДОБРО, НО НЕПЪЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

снимка на Петко Ковачев

На 23 юни 2022 г. девет народни представители от „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и БСП внесоха ЗИД на Закона за устройство на територията, свързани с облекчаването на процедурите за малките производители на електроенергия за собствени нужди – до 10,8 киловата. Промените предвиждат да отпадне необходимостта от издаване на разрешения за строеж за „изграждането, дооборудването и подмяната на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници, включително към съществуващите сгради в урбанизираните територии, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в прилежащите им поземлени имоти, енергията от които ще се използва само за собствено потребление, ако общата им инсталирана мощност не надхвърля 10,8 kW“, както и за „изграждане и реконструкция от вертикално в хоризонтално разпределение на вътрешни сградни инсталации за отопление и битово горещо водоснабдяване в съществуващи сгради“.

Предвижда се и 14-дневен срок за изпращане на уведомление до главния архитект на общината с описание на техническите спецификации на инсталацията за производство на енергия с инсталирана мощност до 10,8 kW и нейното местоположение. За неспазването на този срок се предвижда глоба от 1000 до 5000 лева.

От „Зелени закони“ смятаме, че това е едно добро, но непълно предложение. То само частично транспонира чл. 17 от Директива 2018/2001 за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, според точка 1 на който „държавите членки установяват процедура чрез обикновено уведомяване за свързване към мрежата, според която инсталациите или агрегираните производствени единици на потребителите на собствена енергия от възобновяеми източници и на демонстрационните проекти с електрическа мощност от 10,8 kW, по-малка или еквивалентна за свързване, различно от трифазна връзка, трябва да се свързват към мрежата след нотификация на оператора на разпределителната система“. В нашият случай се премахва само изискването за разрешителното за строеж, но то не е единствената тежест за инвеститорите в малки ВЕИ-инсталации за собствено ползване.

Не се облекчават и онези от инвестиращите в мощности между 10,8 kW и 50 kW, чиито инсталации биха отговаряли на изискването на точка 2 на чл. 17 от Директива 2018/2001, според която „държавите членки могат да разрешат процедура чрез обикновено уведомяване и за инсталации или агрегирани производствени единици с електрическа мощност по-голяма от 10,8 kW и до максимум 50kW, ако стабилността, надеждността и безопасността на мрежата бъдат запазени“.

Нашето предложение е отпадането на всички пречки пред бързото свързване на инсталации за производство на енергия до 10,8 kW, както и на тези до 50 kW, покриващи изискванията на чл. 17, т. 2 от Директива 2018/2001 да върви успоредно без значение дали са по линия на ЗУТ, ЗЕВИ, ЗЕ или подзаконовите актове (напр. Наредба № 6 от 24 февруари 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи).

В ЗИД на ЗУТ (§4) е записан и текст (нова ал. 10 на чл. 151), който вменява изискването за подаване на уведомление до главния архитект в 14-дневен срок за всички енергийни обекти по чл. 25а на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Този текст внася известно объркване.

  1. На първо място не всички енергийни обекти по чл. 25а на ЗЕВИ (до 5 MW за собствено потребление) се третират в настоящия ЗИД на ЗУТ, а само тези до 10,8 kW. Т.е. извън обхвата му остават всички обекти с мощност от 10,801 kW до 5 MW.​

  2. На второ място, всяка инсталация до 10,8 kW, изграждана за собствено потребление в урбанизирана територия , автоматично попада под хипотезата на чл. 25а от ЗЕВИ.

  3. На трето място, чл. 25а, ал. 3 на ЗЕВИ изисква всички енергийни обекти до 5 MW за собствено потребление да имат допълнително споразумение с електропреносната или съответната електроразпределителна мрежа, без да ги разделя до и над 10,8 kW.

В светлината на тези три факта, смятаме, че текстът на §4 от ЗИД на ЗУТ трябва да претърпи следната промяна с цел по-ясна формулировка:

„В случаите по ал. 1, т. 19 възложителят на инсталацията в срок до 14 дни преди започването на изграждането ѝ подава уведомление до главния архитект на общината, в което описва техническите спецификации на инсталацията и разположението ѝ на територията на обекта. Към уведомлението се прилага и допълнителното споразумение по чл. 25а, ал. 3 от Закона за енергията от възобновяеми източници.“

Така предложеният текст не се отнася за онези възложители (инвеститори) на ВЕИ мощности до 10,8 kW, които работят за енергийния пазар и които следва да преминават пълните процедури по присъединяване към съответната мрежа.

Накрая следва да отбележим и един пропуск както в настоящия ЗИД на ЗУТ, така и в наскоро приетия чл. 25а на ЗЕВИ. Облекченията за инсталациите за енергия от възобновяеми източници за собствено потребление се ограничават единствено за сгради и прилежащите им парцели в урбанизираните територии. От облекченията не могат да се ползват собственици, наематели, арендатори, концесионери и т.н. на сгради с прилежащите им парцели извън тези територии – например хижи, изградени в горите и земите на горския фонд, ферми и стопански постройки, изградени върху земеделски земи и др. Смятаме, че това е неуместна дискриминация по отношение на тези потенциални инсталации, още повече, че чл. 17 на Директива 2018/2001 не прави разлика по този критерий. Разбира се, тук основен въпрос е законността на постройките и прилежащите им имоти, защото и в горите и земите на горския фонд и върху земеделските земи през десетилетията има изградени и законни, и незаконни постройки, върху и около които могат да бъдат изграждани инсталации за енергия от ВИ за собствено потребление. Този въпрос следва да бъде изчистен в следващи законодателни инициативи.

....

Подкрепяме изцяло ЗИД на ЗУТ на Александър Дунчев, внесен ден по-късно - на 24 юни. с който се връща 2 инстанция за жалби на граждани по устройствени планове. Това е част о принципната позиция на "Зелени закони", свързана с правото на достъп до гражданите до правосъдие за околната среда. Част от тази тема беше и кампанията ни за 2-ра инстанция на обсъждане на големи проекти по ЗООС, която бе отложена със срамна законодателна сделка преди месец заради натиск на ИТН върху коалиционното мнозинство - виж тук.

Прикачени файлове: 
PDF icon zz4_analysis_zut_vei_10722.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари