След среща на природозащитни НПО с министерството и горски експерти: Защитата на старите гори ще бъде увеличена до края на 2022г.

снимка на Вера Стаевска

До Нова година министерството на земеделието ще прецизира заповедта за ограничаване на сечта във вековните гори в съвместна работа с природозащитните НПО и експерти в областта на старите гори, така че да защити допълнително най-ценните стари гори в страната. Това стана ясно в днешната среща, поискана преди 2 седмици от “Зелени закони” и коалиция “За да остане природа в България” с екип на министерството, Изпълнителната агенция по горите, браншови организации и учени, представители на ЛТУ и БАН.

Както съобщихме преди 2 седмици по повод тревожни сигнали от служебното правителство за отпадане на част от ограниченията за стопанската сеч в старите гори на България, от “Зелени закони” и коалиция “За да остане природа в България” поискахме среща със служебния министър на земеделието и храните Явор Гечев.  Министърът предложи датата 8 декември, но въпреки насрочения от него ангажимент не дойде. Срещата бе водена от зам.-министър Валентин Чамбов в присъствието на екип на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), воден от директора на агенцията. По покана на  “Зелени закони” и коалиция “За да остане природа в България” в срещата участваха проф. Цветан Златанов от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ-БАН) и доц. Момчил Панайотов от Лесотехническия университет (ЛТУ). По покана на Министерство на земеделието присъстваха и представители на други заинтересовани организации - браншови асоциации и организации на собственици на гори, бившия зам.-министър и преподавател в ЛТУ доц. Георги Костов. Природозащитните НПО бяха представени от експерти от инициативата „Зелени Закони“, представители на WWF-България и Greenpeace.

 

Въпреки отсъствието на министър Гечев, екипът му заяви твърда решимост да работи за доказване на политическата воля за защита на старите гори и за изпълнение на целите от Европейската стратегия за горите, която предвижда 10% от горите да бъдат строго защитени, с приоритет върху горите във фаза на старост - пазещи генетичното и биологичното богатство на европейската природа.  От “Зелени закони” и коалиция “За да остане природа в България” поискахме ясни времеви рамки за прецизиране на допълнителната защита на стари гори и получихме уверение, че до края на годината в съвместен работен процес ще се актуализира заповедта за ограничения за сеч във вековните гори от 2021г, като актуализацията ще е насочена изключително върху включване в статута “гори във фаза на старост” на площи от доказани ценни стари гори, които досега не са били защитени.

Срещата бе ключова, за да се избегнат протести на природозащитната общност в защита на горите на България, за каквито имаше призиви в социалните мрежи преди две седмици. Тя бе свикана по искане на инициативата „Зелени закони“ и коалиция „За да остане природа“. На срещата по спешност обсъдихме темата за вековните гори, горите във фаза на старост и режимите на защитата на тези територии, включително строго защитените гори, като бяха обсъдени  както досегашните постижения на България, така и недостатъчността на защитата по отношения площта на горите, за които има данни, че изпълняват критериите за “гора във фаза на старост”, но нямат никаква законова защита от сеч.

Към момента приблизително 7% от българската гора е в защитен режим. Само 3% обаче попада под реална защита и забранителен режим за стопанска сеч - т.е., в резерват или в защитена територия с план за управление или заповед, които налагат тотална забрана. За да бъдат постигнати заложените цели на европейско ниво, България трябва да разшири защитата на горите до 10% в строг режим на защита. Това е постижима цел, която не бива да изключва и компенсаторни мерки за собствениците на земи по Стратегическия план за земеделието.

Призовахме министерството да предприеме мерки, за да прекрати установените злоупотреби с горите във фаза на старост, в които се допуска сеч поради природни нарушения - на теория, в тях може да се сече едва при природни нарушения от над 50% изцяло увредена площ, но тази “вратичка” се използва за регулярна стопанска сеч.    

България е била пионер в защитата на горите, като обявява за “гори във фаза на старост” през 2016г. 10” от горите в зоните от “натура 2000”. Днес страната може отново да бъде положителен пример, като си постави и изпълни постижимата цел за увеличаване на горските територии в строг режим на защита с още 3%. Подобни гори са налични - това са карираните от WWF през последните 10 години и все още незащитени  около 12 хиляди хектара гори във фаза на старост (държавна и общинска собственост), защитни гори във вододайни зони и такива обявени за доброволна защита чрез механизмите на горската сертификация. Към момента действащата спорна заповед на министъра 2021 г. за намаляване на сечта във вековни гори с 30%, отнасяща се за гори над 100 годишна възраст без природни нарушения няма да отпадне, но ще бъде прецизирана в съвместен работен процес до Нова година, именно с тази цел - увеличаване на защитените от сеч - гори във фаза на старост.

В срещата бе изразено общо съгласие, че заповедта към момента не е достатъчно ефективна и както природозащитни НПО, така и горската администрация, учените и дървопреработвателният бизнес, призовахме министъра за обяване на нови гори във фаза на старост, а именно над 10 хиляди хектара гори във фаза на старост, които са вече картирани в рамките на дългогодишни усилия на WWF-България от  учените от ИБЕИ при БАН и ЛТУ като най-ценните средозащитни и богати на биоразнообразие гори, които до момента не се опазват от държавата. Експертите и представителите на министерството бяха на едно мнение, че настоящата заповед трябва да бъде прецизирана в тази насока, като от “Зелени закони” и коалиция “За да остане природа в България” очакваме конкретните стъпки по разглеждане и верифициране на наличните данни на WWF за ценните стари гори с цел обявяване на допълнителна защита на “гори във фаза на старост” в рамките на 2022 г.

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари