Спешно: изпрати становище в защита на вековните и крайречните гори до 14.06

снимка на Вера Стаевска

В четвъртък ведомствен съвет към Министерството на земеделието е разглеждал възможността да се отменят ограниченията за сеч във вековни и крайречни гори, въведени от служебния министър на земеделието Христо Бозуков с експертната подкрепа на Изпълнителната агенция по горите под ръководството на Александър Дунчев по време на служебното правителство през май 2021г. Съветът е съставен предимно от служители на министерството и представители на дърводобивната гилдия и до момента мненията в него са в подкрепа на отпадане на ограниченията за сеч.

До 14 юни министър Иванов ще приема становища от научните среди и граждани по темата. Предлагаме ви образец на становище в защита на ограниченията за сеч, които да използвате в свое становище, което трябва да изпратите до edelovodstvo@mzh.government.bg  с ИСКАНЕ ЗА ВХОДЯЩ НОМЕР.

                                                                                                До г-н Иван Иванов

                                                                                                Министър на земеделието

СТАНОВИЩЕ

в подкрепа на политиката на Министерство на земеделието за защита на държавните гори с голямо обществено значение

 

от  .................. (ТРИ ИМЕНА)

АДРЕС …..@............

ТЕЛЕФОН………………….

 

Уважаеми Господин Министър,

Обръщаме се към Вас в подкрепа на приетите през 2021 г. политики на Министерството на земеделието (МЗм), залегнали в:

  1. Заповед № РД 49-195/21.05.2021 г. на МЗм, за строга защита на държавните естествени гори в буферните зони на реки, язовири, извори, каптажи, населени места и пътища;
  2. Заповед № РД 49-196/21.05.2021 г. на МЗм, изменена със Заповед № РД 49-398/16.09.2021 г., за ограничаване с 30% на планираните стопански сечи в държавните гори на възраст над 100 г.

По повод въпроса за целесъобразността на тези заповеди и политики, повдигнат на заседанието на Националния съвет по горите на 09.06.2022 г. в МЗм, изразяваме следната обществена позиция:

На първо място, подкрепяме строгата защита на горите в буферните зони на реки, язовири, извори, каптажи, населени места и пътища, допускаща единствено санитарни и технически сечи, е в отговор на засиления обществен интерес да бъдат запазени във възможно най-естествено състояние и с възможно най-добри природозащитни и рекреационни функции горите. Това са горите, до които имаме ежедневен досег като ландшафт и дива природа, и които са от критично значение за защита и опазване качественото на водите и водните екосистеми. Тези цели могат да бъдат постигнати единствено чрез спиране на промишления дърводобив в тях и ограничаване на стопанските намеси до грижа за гората чрез санитарни и технически сечи на единични и опасни дървета.

На второ място, настояваме да бъдат взети спешни мерки за постигането на европейските цели за защита на горите, приети през 2021 г. в Стратегията на Европейския съюз за горите до 2030 г., разработена в контекста на Европейската Зелена сделка и на Стратегията за биологичното разнообразие на ЕК до 2030 г. Тези цели включват ефективно залесяване, възстановяване и опазване на горите в Европа, включително картиране на последните вековни гори и поставянето на минимум 10% от горите на територията на ЕС (вкл. в България) под строга законова защита. Към настоящия момент, под строга законова защита са под 6% от българските гори, попадащи в резервати (80 хил. ха), в зони с ограничено човешко въздействие в защитени територии (60 хил. ха) и в „гори във фаза на старост“ (110 хил. ха), обявени със заповеди на МЗм от 2016 и 2020 г.

Именно в тази връзка подкрепяме мярката на министерството от 2021 г. да се ограничат сечите с 30% в държавни гори на възраст над 100 г. с цел създаване на условия за ефективно картиране и защита на последните останали вековни гори в България до постигане на европейските цели. Приоритетно такива ценни гори е целесъобразно да бъдат защитени в природните паркове (Странджа, Витоша, Беласица, Сините камъни, Българка и др.), в защитените местности, във вододайните зони и буферните зони на реки, извори, туристически комплекси и населените места.

 

Уважаеми Господин Министър,

Тези политики за опазването на горите не са случайни! И неслучайно Европа си е поставила за цел да оставим на естествените природни процеси и да защитим най-уязвимите биологични видове поне на 10% от територията на континента. Според най-актуалните данни на международната организация WWF естествените популации на дивите животни на Земята са унищожени на близо 70%, естествените процеси в дивата природа на места са подменени със стопански дейности на близо 100%, а използването на природните ресурси е повече от два пъти по-голямо от устойчивите нива.

Ето защо считаме, че политиките на Министерството на земеделието за строга защита на най-критичните горски екосистеми чрез възстановяването и запазването им във възможно най-естествен и близък до дивата природа вид е от ключово значение не само за повишаване качеството и стандарта на живот в България, но и за постигане на европейските цели за устойчиво развитие и по-ефективно използване на ресурсите.

Призовавам Ви да включите тези прогресивни политики и европейски цели в Закона за горите и подзаконовата нормативна рамка!

Моля за входящ номер на настоящото становище.

С уважение:.....................

 

Фотография: Александър Дунчев

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари