Среща с активни граждани в Харманли показа достъпа до питейна вода, замърсяването на въздуха и обезлесяването като ключови проблеми

снимка на Руслана Бояджиева

На 1 декември се проведе среща на жители на община Харманли с експертите Тома Белев и Александър Дунчев. Тя бе организирана от инициативата „Зелени закони“, активни граждани и общинските съветници Светлана Николова и Стоян Желев и се проведе в културния център на града. Тя е шестата среща на експерти с местни граждани по конкретни казуси за природата в различни райони на България в рамките на проекта „Да си спомним да общуваме“, подкрепен от фонд „Активни граждани“.

Гражданите от община Харманли запознаха експертите с наболелите проблеми в общината. Една от първите теми, които обсъдиха, беше свързана с невъзможността за използване на получената безвъзмездно от държавата през 2017 г. база за развитие на водния спорт в града, в местността "Кайряка". Проблемът произлиза от факта, че възстановяването на гребния канал е трудно изпълнимо – заради разрушения бент, който е необходимо условие за поддържане на водния обем в канала. Самият бент се намира и в защитена зона от европейската природозащитна мрежа „Натура 2000“. Тома Белев препоръча да се намерят документите на водното съоръжение в архивите на общината, за да се разбере кой е собственик и после даде насоки за действия чрез общинския съвет и областния управител.

Другите проблеми, които  вълнуват гражданите от Харманли, са липсата на чиста питейна вода, нейната висока цена, използването на бутилирана вода и генерирането на голям отпадък от пластмаса, както и липсата на пречиствателна станция за обратната вода. 

За експертите остана най-голям проблемът с липсата на чиста питейна вода, защото достъпът до питейна вода и до вода за битови нужди и санитарни условия е основно човешко право, защитено от международното право и Конституцията на Република България. Тома Белев препоръча да се изиска предоставянето на хигиенно заключение от РЗИ за качеството на водата за последните години и при нужда да се намери алтернативен водоизточник, но отбеляза, че трябва първо да се съберат данни, за да може да се направи анализ.

Замърсяването на въздуха в града беше също обсъдено, като за главен източник бяха посочени начините на отопление чрез дърва и въглища, както и котловинното разположение на града, което обуславя липса на въздушни течения и постоянни мъгли през зимния сезон. Експертите обсъдиха с гражданите какви са били досега начините за кандидатстване по оперативна програма „Околна среда“ и дадоха насоки за закупуване на измервателни уреди чрез общинския бюджет.

Александър Дунчев насърчи гражданите да са активни и неотстъпни в своите каузи, като даде за пример няколко свои успехи, свързани с прозрачността, която способства намаляването на нивото на корупция в институциите. Един от примерите, които демонстрира, беше разработената апликация за следене на камионите, които пренасят дървата за огрев до дома и как всеки гражданин може чрез онлайн приложението да провери дали няма нарушения.

Относно залесяването в общината двамата експерти бяха единодушни, че то е полезно и нужно, би подобрило качеството на живот на гражданите и е добра инициатива, в която трябва да се въвлече общината. Като идея предложиха инициатива за залесяване на неизползвани общински земи. 

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари