Становище по министерски проект за земеделски практики от полза за климата и околната среда

снимка на Бояна Василева

На 10 август инициатива "Зелени закони" подаде становище към МЗХГ относно "Списъка на земеделските практики от полза за климата и околната среда". 

Наръчникът има "информативна цел и няма обвързващ характер", но от друга страна залегналите земеделски практики биха могли да бъдат включени като "мерки в Стратегическия план за подпомагане в Новия програмен период" и така да имат отношение към бъдещите субсидии в селските райони. Повечето от представените добри практики са били залегнали като национални стандарти за условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние за програмен период 2024-2020, но към момента не знаем или поне не сме намерили информация как и къде тези стандарти са били прилагани, какъв е резултатът и постигнатата цел от прилагането им, какъв е бил контролът за изпълнението им. Важно е в бъдеще такива добри практики реално да бъдат прилагани, за което е нужен не само програмен документ, но и изисквания и контрол към финансираните стопани.
 
От друга страна, от "Зелени закони" вярваме, че такива изисквания няма да бъдат нова нормативна тежест, а ще подпомогнат земеделците в дългосрочно постигане на по-качествена продукция със запачени характеристики на почвата и водзахранването. Това е единствения вариант да бъде изградено устойчиво във времето земеделско стопанство. Прилагането на добри земеделски практики цели подобряването на почвеното плодородие, качеството на водите и въздуха, опазване и възстановяване на биоразнообразието. 

В становището си (прикачен документ) предлагаме да бъде включени базирани на природата решения при управление на водите в земеделието и селските райони в предвид бъдещите прогнози за промени в климата. В България основната характеристика на агрометерологичните условия е недостигът на вода, която пък е жизненоважна за земеделието. Базираните на природата решения са такива практики, които имитират природните процеси и надграждат напълно действащи концепции за управление на водни зони, които имат за цел едновременно да подобрят наличието и качеството на водата и да повишат земеделската производителност[1]. Базираните на природата решения (БПР) целят подобряване на управлението на водите, както на микро ниво (ниво земеделско стопанство), така и на макро ниво (цяла водосборна зона).

Така също категоричното възразяваме срещу представянето на „Почистване от храсти, дървета, камъни, подравняване, подсяване на тревостоя, торене на постоянно затревените площи“ като подобрително мероприятие в постоянно затревени площи (ПЗП). Тези дейности водят до радикално унищожаване и намаляване на биоразнообразието на постоянно затревените площи и би трябвало да се извършват само след положителна оценка за съвместимост или ОВОС. Такива не са извършвани досега в България, което е пряко нарушение на изискванията на природозащитните директиви на ЕС. Финансираното от ПРСР „чистене“ на постоянно затревените площи е една от най-големите движещи сили за унищожение на биоразнообразието в България и пример за порочна субсидия.

 


[1] Sonneveld, B.G.J.S. Merbis, M.D. Alfarra, A. & Ünver, O. and Arnal, M.A. 2018. Nature-Based Solutions for agricultural water management and food security. FAO Land and Water Discussion Paper no. 12. Rome, FAO. 66 pp.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари