Становище срещу застрояване на северното Черноморие

снимка на Вера Стаевска

Във връзка с още едно - освен това за Пирин - обществено обсъждане, канещо за становища по ОУП на община Шабла в коледно-новогодишния период, СИП подготви неекспертно, но категорично становище - срещу приемането на плана за застрояване на крайбрежието на общината от МОСВ. Обръщаме внимание, че това е поредната инициатива на министър Нено Димов, отваряща възможности за застрояване и увреждане на ценни природни територии, които могат да бъдат основа на развитие на качествен и търсен туристически продукт, ако бъдат опазени ( поредна - след случаите с Пирин, пренебрегване на присъдата от ЕС за нарушения на България в ЗЗ Калиакра, ОУП на Приморско отново позволяващ застрояване на защитени крайбрежни територии, законови промени в ЗООС, ограничаващи правото на граждани да обжалват). 

Можете да чуете повече за Доклада по екологичната оценка на ОУП Шабла в интервю на Председателя на УС на СИП от днес по програма "Христо Ботев" на БНР 

Становището ни, което е прикачено като документ, е подадено до МОСВ със следните основни аргументи:

Г-н министър,

С настоящото становище СИП изразява негативно становища към ДОСВ на ОУП на община Шабла, публикуван на адрес http://www.moew.government.bg/bg/priroda/natura-2000/konsultacii-s-obstestvenostta-na-doklada-za-ocenka-stepenta-na-vuzdejstvie-dosv/na-osnovanie-chl-20-al-6-ot-naredba-za-eo/

Смятаме, че предвижданото увеличение на зоната „Рекреационни дейности, курорти и вилни зони“ със 740 хектара, както и преобладаващата разширена височина на бъдещото строителство до 10 метра в тази крайбрежна територия ще разруши качеството на пейзажа като основен ресурс за развитие на качествен туризъм и ще увреди природното богатство – местообитание и видове птици, обект на защита от зоните на територия на община „Шабла“, включени в мрежата Натура 2000 по силата на Директивата за птиците и Директивата за местообитанията на ЕС. Докладът по оценка на съвместимост (ДОСВ) правилно заключва, че част от предписанията на проекта за бъдещ ОУП ще доведат до увреждане на защитените зони от Натура 2000 за територията на Община Шабла и по-конкретно нейното Черноморско крайбрежие.

Въз основа на тези възражения към принципните предвиждания и конкретни проекти, заложени в предлагания ОУП, настояваме за отхвърляне на ДОС и започване на нова процедура за разработване на ОУП на община Шабла. 

Напомняме, че при постъпване на повече от две мотивирани негативни становища съгласно изискванията на чл. 21, ал.1, т. 2 на Наредба за условията и реда за извършване на Екологична оценка (ЕО) на планове и програми очакваме провеждане на задължително обществено обсъждане, тъй като ДОС е част от задължителната ЕО на ОУП на Община Шабла.

 

Прикачени файлове: 
PDF icon shabla_stanovishte_zelenizakoni.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари