Становище срещу приватизацията на 700 хил. дка държавни земи в Закона за бюджета 2024 г.

снимка на Александър Дунчев

Днес от Инициатива "Зелени закони" изпратихме до Народното събрание Становище по Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2024 г.  (49-302-01-76), с което изразяваме критичната си позиция срещу предложението в законопроекта да е включена продажбата на700 хил. дка държавни земеделски земи, чрез която да се генерират бюджетни приходи в Министерството на земеделието и храните (МЗХ) в размер на близо 100 млн. лева като пари и още 240 млн. лева, заплатени чрез поименни компесационни бонове. Въпреки изказванията на финансовия министър (МФ), че продажбата на тези земеделски земи не е включена в законопроекта за 2024 г., ние установихме, че тази продажба е заложена като прогнозен приход от 340 млн. лева за 2025 г. в актуализираната бюджетна прогноза за 2025-2026 г. на МЗХ (виж документ "2200-МЗХ.pdf" в архивния файл https://www.parliament.bg/bills/49/49-302-01-76.zip към законопроекта, както и в Становището на МЗХ по писмо с изх. № 91-00-675/10.11.2023 г. на МФ. Освен това от документа "Справка по чл. 32 от УПМСНА.docx" в същия архивен файл към законопроекта разбираме, че отказът на Министъра на земеделието и храните Кирил Вътев в Становището му по писмо с изх. № 91-00-675/10.11.2023 г. на МФ да продава държавните земи е отхвърлено с текста „Не се приема“, като е посочено, че предложението ще бъде разгледано на по-късен етап.

С нашето становище изразяваме и пълна покрепа към позицията на земеделският министър, че продажбата на държавни земеделски земи е неприемлива, както поради факта, че очакваните приходи от продажбата са многократно по-ниски от приходите от аренда (дори за 4 годишени период), и че държавните земи са необходими за обезщетяване. В допълнение, считаме, че тези 700 000 дка, представляващи близо 0,7% от държавната територия и 1/5 от държавния поземлен фонд, са изключително важен буфер и стратегически ресурс за изпълнение на ангажиментите на държавата към ЕС, обществото и природозащитата, когато се налагат икономически нерентабилни мерки като:

- защита на климата, включващи например залесяване и съхраняване на въглерод в почвата и биомасата;

- защита срещу спекулативни действия на едри участници в производството и пазара на селскостопанска продукция;

- защита на продоволствени нужди на население по време на икономически, воени, климатични или други кризи;

- поощряване на природосъобраните практики в земеделието по примера на природосъобразното горско стопанство в държавните гори;

- защита на биоразнообразието, като например за постигане целта на ЕС по Зелената сделка за строга защита на 10% от територията на всяка страна;

- защита от обезлесяване на самозалесилите се близо 100 000 дка държавни земи, които биват изсичани на голо в частните земи;

- равнопоставен достъп на всички животновъди до публични пасища, извън общинските.

С оглед на обществените опасения за спекулативни интереси при продажбата на тези 700 хил. дка държавни земи предлагаме на депутатите да изискат информация от съответните органи дали и кои лица притежават основния дял от поименните компенсаторни бонове, и как ще бъде защитен държавния и обществен интерес тези земи да не попаднат в ръцете на земеделски монополисти или в търговци с инвестиционни интереси от ВЕИ сектора и строителството на "курортни" апартаменти по морето и планините, както се случи при заменките на гори и земеделски земи в периода 1999-2009 г., които имаха за цел единствено "комасация", а не "урбанизация".

Въз основа на изложените мотиви с нашето становище до НС настояваме при приемането на законопроекта за бюджета да се гарантира, че предложението за продажба на държавни земи ще бъде не просто отложено, а изцяло отменено в документацията към законопроекта, както и ще бъде отменен прогнозния приход от 340 млн. лева за 2025 г. в актуализираната бюджетна прогноза за 2025-2026 г. на МЗХ.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари