За Борисовата градина можете да изпратите становище сега, или да замълчите и гледате строежи завинаги

снимка на Вера Стаевска

До 19 юни тече обществено обсъждане на проекта за Подробен устройствен план (ПУП) на парк „Борисова градина “. След това, ако няма възражения, проектът ще послужи за бъдещото развитие на парка. Призоваваме гражданите да изразят мненията си официално, като тук можете да видите възможен формат на становище, който да ползвате.

Основните проблеми

От „Зелени закони“ ще изпратим свое становище, което възразява към редица планирани регулации в плана и стъпва на нашия анализ от проекта Общностно планиране за Борисовата градина. Анализът се извърши въз основа на препоръки, подадени чрез писма в пощенска кутия до арт-инсталацията, ситуирана в парк Борисовата градина на "Езерото с лилиите" и подадени он-лайн чрез попълване на анкета и подаване на коментари по теми и функционални зони в уеб-базирана карта (www.borisova.zelenizakoni.com) на проекта на Устройствена концепция за ПУП на парк „Борисова градина". Мненията се събираха в периода 02.09.2016 г. - 10.10.2016 г.

В най-общ план, проектът за подробен устройствен план противоречи на изискванията на журито на Столична община (тук, стр. 20-21), с които задължителни изисквания от 2015 г. общината е възложила изработването на плана. Основните неспазени изисквания са:

  • Да не се допуска ново строителство – има немалко места с предвидени нови сгради, като най-значимо ново застрояване ще има на мястото на автокъща „Капитолия“ срещу Биологическия факултет на СУ и в района на гара „Пионер“
  • Да не се предвиждат нови транспортни връзки в парка – проектът създава нови паркинги и автомобилни входове към парка, като се опитва да решава проблемите на паркирането на околните квартали, като отнема нови територии от вече намалелия парк. Определено създава нови автомобилни подходи и не решава проблемите с трафика в парка, като предлага "специален режим" на достъп с разрешение от Столична община, който и досега съществува.
  • Да се изградят връзки между частите на парка и да се улесни достъпът на пешеходци и велосипедист до всяка от тях – предвиждат се няколко подлеза (вместо приоритизиращи пешеходците решения за наземно пресичане с "екодукти", които бяха част от спечелилата конкурса за ПУП концепция), а не се разрешават основните проблеми като огражденията, препятстващи достъпа до Ловен парк откъм Лозенец и „София ленд“ и за огражденията откъм болница „Токуда“ и вече изграждащите се прилежащи сградни комплекси. Към момента съществуващите в миналото връзки за преминаване между централната паркова част от Орлов мост,  резерватната част до парк-хотел „Москва“, Телевизионната кула, "Ловен парк" и "Южен парк" са малко, опасни или препречени от новопостроени комплекси. Такъв достъп и свързване на зелените площи не се създава с проекта за ПУП.
  • Да се изгради екологосъобразна стратегия за управление и опазването на биоразнообразието на парка и да не се допуска никаква намеса в резерватната част на парка – вместо това ръководителят на екипа арх. Ковачев заяви, че „гората е дива“ и целта на проекта е да я направи по-достъпна, а член на екипа му заяви, че в града няма нужда от гора. В случая проектът планира "санитарни" сечи, като е представена експертиза за предвидени за сеч дървета, която е базирана на горско законодателство и не отчита статута на парка като опазващ градско биоразнообразие. Не са спазени и изискванията за маркиране на градски дървета за сеч;
  • Да се изяснят случаите с частните имоти в парка и да се възстановят територии към него – редица конфликтни случаи не са решени (басейн „Мария Луиза“, Летен театър и други), не се предвижда заградените частни парцели с ограничен достъп да бъдат възвърнати като общинска собственост и да бъдат с отворен публичен достъп – тенис кортове, стадиони, колодрум и други. Според проекта нови затворени обекти ще се появят и около гара „Пионер“, отново със затворен достъп и откъсващи части от парка. В проекта се предвиждат и уедрени устройствени имоти (УПИ), които позволяват не само ново строителство в парка, но и надвишаване на параметрите за застрояване, предвидени от Общия устройствен план на Столична община;
  • Да се премахнат заведения и неприсъщи сгради  -предлага се преместване на един обект (конна база)от една част на парка в друга , но се изграждат нови сгради. Премахват се три, но се създава едно голямо заведение-монополист на езерото "Ариана", Климатично училище в резерватната част, сгради в частта срещу Биологическия факултет и около гара "Пионер". Спортните затворени комплекси с частен достъп продължават да са голяма част от централната част на парка, като за тях вече ще е разрешено и да си построят покриви - тоест паркът освен с частни игрища ще се напълни и със сгради в тези игрища.

Изрично условие в договора за възлагане на изработване на проект на ПУП парк „Борисова градина“ е проектирането да се извърши като се спазва заданието, одобрено с Решение No 417/18.07.2013 г. на СОС, препоръките на Журито от проведения конкурс (виж по-горе) и да е на базата на спечелилата конкурса устройствена концепция. Повече документи и становища, както и онлайн карта на проекта можете да видите тук.

Как да подадете становище

Становища, постъпили след 19.06.2019 г., няма да бъдат разглеждани. Вече е насрочена и „заключителна дискусия за приключване на общественото обсъждане“, въпреки че според наредбата на Столична община за обществените обсъждания проектът трябва да се преработи, ако към него има значителен брой обосновани възражения и тогава общественото обсъждане може да се повтори и дори потрети. Тази „заключителна“ дискусия по представяния в момента проект е насрочена за 26.06.2019 г. от 17:30 ч. в сградата на УАСГ, гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, аудитория 230, където се проведе и първата дискусия, показала множество възражения към проекта.

Какво може да направи един гражданин:

1. Призоваваме всички граждани да подадат становищата си до някоя от трите районни администрации на Столична община, в които паркът попада. Можете да пишете до който и да е един от тях със своето становище, като не забравяйте да поискате входящ номер. Всеки от тези електронни адреси е определен със заповед на съответния кмет на района:

2. Ако имате нужда, можете да изгледате дискусията върху проекта, ако не сте присъствали на нея, както и да ползвате вече изготвени експертни становища:

На Камарата на геодезистите тук.

На Тома Белев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на парковете в България тук 

3. Предлагаме ви и темплейт за становище с основните проблеми тук, който можете да редактирате и използвате за своето становище. Тези основни аргументи са базирани на работни дискусии с общински съветници и служители и граждански активисти - Борислав Каранов, автор на сайта https://borisovata.wordpress.com , архитект Веселин Кирев от Гражданска инициатива За обществен и релсов транспорт, Тома Белев и Зорница Стратиева от Асоциацията на парковете в България, Ирина Матеева от Българското дружество за защита на птиците и Гергана Пирозова, администратор на фейсбук групата „Да спасим Борисова градина“.

Нашето становище

От Сдружение за изследователски практики работихме през 2016 г. по проект „Общностно планиране за Борисовата градина“ за въвличане на гражданите в дебата за бъдещето на парка, който бе оценен от независимо жури и финансиран по Програма Европа, за която ЕС дава пари на Столична община. В резултат от този проект ние ще изпратим становище с категорично искане проектът да бъде върнат за основно преработване, а следващата дискусия - вместо "заключителна", да бъде начална за една дискусия за реалните цели на парк "Борисова градина" и нуждите на гражданите на столицата, а не на частните собственици, придобили имоти в и около парка.

След 4 месеца работа на проекта, в които ние се консултирахме за бъдещето на парка с граждани по различни методи на онлайн и лична комуникация, както бе планирано и в проекта, председателят на общинската комисия по „Околна среда“ ни принуди да прекратим проекта, без да довършим основни за него дейности – фокус групи с експерти от районните общински администрации, Направление „Градоустройство и архитектура“ и експертни организации, както и без финална публична прес-конференция. Столична община спря проекта с мотива, че през 2016 г. е много рано гражданите да дават препоръки на архитектите, които бяха спечелили през 2015 г. с концепцията си конкурса за изработване на плана за парка.

Въпреки че беше спрян, проектът публикува свой анализ на получените от граждани препоръки върху концепцията. След консултация с представяния през 2017 г. и преди месец проект за ПУП, ние ще подадем становище, базирано на тези препоръки. Анализът и препоръките стъпват и на препоръките на журито на Столична община, която е одобрила през 2015 г. концепцията за плана за парка при следните основни условия:

1. Да не се допуска ново строитество на сгради;

2. Никаква намеса в резерватната част на парка – резерватна част (от езерето Ариана, включително Слончето, езерото с лилиите, паметника Братската могила до алея Яворов) + североизточна част от тенискортовете „Академик“;

3. Да не се предвиждат нови транспортни връзки в парка

4. Да се премахнат от резерватната част всякакви заведения и неприсъщи сгради

5. Да се предвидят нови пешеходни и велосипедни връзки между различните части на парка

6. Да се подобри сигурността

7. Да се разработи екологосъобразна стратегия за парка за опазване на биоразнообразието в парковата територия и нейната екологична значимост

8. Да се разреши проблемът с частната собственост в полза на обществения интерес .

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари