Започнахме работа за подпомагане управлението на речните корита

снимка на Николай Найденов

От "Зелени закони" започваме работа в помощ на по-доброто управление на речните корита, които според Закона за водите и Конституцията на Република България са публична държавна собственост. Към момента проблеми с уточняването на имоти и погрешни граници в кадастъра водят до вредни за биоразнообразието и чистотата на водите практики - като изземване на баластра и земеделски практики.  Целта на бъдещата работа, за която потърсихме Министерството на околната среда и водите (МОСВ), е анализ и организация на екип от ведомството с цел подобряване на качеството на данните за водните обекти, с които работят басейновите дирекции - точност, пълнота и структура.
 Снимка: Вера Стаевска

Като първа стъпка, по молба на "Зелени закони" на 25 май се проведе среща в МОСВ между заместник-министър Мария Ачкова (ресор "води"), директор на дирекция "Управление на води" г-жа Бръмчева и представители на "Зелени закони" - ръководителят на екипа Вера Стаевска и експерта инж. Николай Найденов. Бяха обсъдени следните теми:

  1. По закон, имотите на всички реки трябва да са публична държавна собственост, която се реализира и гарантира съвместно от областен управител, басейнова дирекция и община. На практика, това далеч не е така. Според доклад на "Центъра за научни изследвания и проектиране" към УАСГ, по поръчка на ОП "Софияплан" за цялата южна част на София, 40-50% от реките си нямат коректни поземлени имоти, както като граници, така и като кадастрални характеристики - вид собственост и начин на трайно ползване.

  2. Всички се съгласиха, че въпросът за инвентаризация на реките е от изключителна важност за тяхното добро управление.

  3. Под инвентаризация следва да се разбира проучване за кадастрални проблеми на всички реки, което ще доведе до задание и реализиране на проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за реките и влажните зони с цел осигуряване на коректни поземлени имоти - граници, собственост, начин на трайно ползване.

  4. Максимална степен на използване на всички данни събрани от новите планове за управление на речните басейни (ПУРБ), плановете за управление на риска от наводнения ( ПУРН), които биха помогнали за инвентаризацията на реките да се случи по бърз и икономичен начин. Веднъж събрани данни да се използват отново за други задачи.

  5. Допълнителни ползи от реализацията проекта ще бъдат унифициране и стандартизация на данните в 4-те басейнови дирекции. Консолидация на данните и информационните технологии в басейновите дирекции, преминаване към географски информационни системи с отворен код.

  6. Обсъдихме и крайно закъснелия процес на разработване на плановете за управление. "Зелени закони" напълно подкрепят становището и предложенията на "Балканка" относно новите ПУРБ и ПУРН.

  7. Беше уговорена среща за управлението на водите като част от регулярните срещи между НПО и МОСВ.

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари