ЗИД на ЗПБ не включва най-важната промяна: разделянето на изкопаемите горива от останалите подземни богатства

снимка на Петко Ковачев

Според мотивите към внесения от Министерския съвет за обсъждане и гласуване Закон за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ЗИД на ЗПБ), неговата основна цел е да урегулира и хармонизира отдаването на концесии на подземни богатства, във връзка с влезлия в сила през 2018 г. Закон за концесиите. „Концесиите за добив на подземни богатства са изключени от обхвата на Закона за концесиите, поради което влизането му в сила доведе до празнота в нормативната уредба по отношение на осъществявания от министъра на енергетиката контрол по изпълнение на концесионните договори за добив на подземни богатства, както и по отношение изменението на действащи концесионни договори. Към 13 декември 2019 г. действащи са 539 договора за предоставяне на концесии за добив на подземни богатства“ – пише в мотивите към ЗИД.

От екологична гледна точка интерес представляват промените, свързани с дефинирането на минните отпадъци и въведените имуществени санкции за извършване на дейности без надлежно съгласуван вътрешен план за аварийно реагиране и/или негово изменение при търсенето, проучването и добива на нефт и газ.

Със ЗИД се предлагат и промени в в Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра.

***

Основният проблем, който ЗИД на ЗПБ не решава, е отделянето на изкопаемите горива в друг закон, по който компетентен орган да бъде Министърът на енергетиката, а за всички останали подземни богатства компетентен орган да бъде друг министър напр. Министърът на икономиката. Според нас това се налага поради коренната промяна в отношението към изкопаемите горива като специфичен вид „подземни богатства“. Глобалният тренд и политиките, насочени към намаляване на тяхното използване за енергийни нужди следва да бъдат отразени в един закон, който да определи по-специално предполагаемия хоризонт на добив на въглища, както и отговорностите и задълженията на съответните органи за закриване на въгледобива в България и ликвидиране на негативните последици за населението и работещите в отрасъла, както и пълната рекултивация на терените (до „зелена поляна“) и природата. Именно в рамките на такъв закон – а не по общия режим смятаме, че трябва да бъдат уредени и концесиите за добив на въглища в страната.

Смятаме, че натоварването на Министъра на енергетиката с отговорности по ЗПБ отклонява неговия собствен ресурс за несвойствени задачи, които могат да се изпълняват от органи, отговарящи за икономиката или промишлеността. Във време на гигантски преход в енергийното развитие на ЕС, няма логика точно Министърът на енергетиката да се занимава с рудодобив и концесии, а не с разработване и прилагане на планове, стратегии и закони, които да водят страната към нисковъглеродна енергетика.

Смятаме, че в както действащият ЗПБ, така и промените в него натоварват с несвойствени функции Министъра на енергетиката и подчинената му администрация и те трябва да бъдат освободени от всички тях с изключение на концесиите, отнасящи се до първичните изкопаеми енергоносители до срока на приключване на тяхното използване по силата на международното и национално законодателство.


Цялото становище на "Зелени закони" по ЗИД на ЗПБ можете да видите в прикачения файл.

Снимка: wallpaperflare.com

 

Прикачени файлове: 
PDF icon stanovishche_zpb_22052020.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари