Пресконференция, 25 април, 11ч. "Да говорим (на) открито"

На 25.04.2014 г. екипът на проекта "Да говорим (на) открито" на Сдружение за изследоватеслки практики представи идеята и планираните дейности на инициативата. С участието на Вера Стаевска (Ръководител проект), Антоанета Йотова (Експерт "Климатични промени"), Петко Ковачев (Експерт "Енергийни политики"), Тома Белев (Експерт"Устройство на територията") и Радина Ралчева (ПР експерт).

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари