Случаят Мальовица. Част I: Кой приватизира Национален парк Рила?

снимка на Тома Белев

От няколко месеца из туристическите среди се носят притеснения „Нещо става на Мальовица”, „Разораха Меча поляна”, „Ковачки превзема Мальовица”.  Ето защо, решихме да проверим какво се случва, кой е инициатора и къде е държавата. Добре е, че народният представител Васил Тодев (ЗД) вече беше попитал министъра на околната среда и водите (МОСВ) и министъра на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) какво се случва там и двете министерства бяха представили отговори и документи, които можете да прочетете на интернет страницата на Народното събрание:

МОСВ: https://www.parliament.bg/bg/topical_nature/ID/58059
МРРБ: https://www.parliament.bg/bg/topical_nature/ID/58060

От отговора на министъра на околната среда  Юлиан Попов разбираме, че няма нищо притеснително в района на Мальовица. В него се посочва, че Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) София се е произнесло по две горскостопански програми за сеч на търговското дружество Агросим ЕООД и едно предложение за водовземане. 

През 2022 г. РИОСВ-София с решение №СО-22-ОС/2022 г., издадено по реда на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), съгласува Горскостопански план и план за дейности за опазване от пожари на горските територии (ГСП) върху имоти, собственост на Агросим ЕООД и находящи се в землището на село Говедарци, община Самоков. С второ решение №СО-37-ОС/2023 г., също издадено по реда на ЗБР, е съгласувано изменение на приетия през 2022 г. ГСП, с цел извеждане на технически сечи за прочистване на просеки в отдел 780, подотдели 11, 12 и 13 и отделяне на нов подотдел 780 „т“ като част от отдел 780 „н”. В решението е посочена площта на техническите сечи – 41 дка, но не е посочен обема на сечта. 

При проверка на сайта на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) не откриваме информация дали горскостопанския план и неговото изменение са утвърдени от директора на Регионална дирекция по горите. От проверка в регистъра на позволителните за сеч, поддържан от ИАГ, се установява, обаче, че на 11.11.2023 г. са издадени 6 позволителни за сеч за отдел 780, подотдели 11, 12 и 13, които са приключени на 30 декември и по тях са добити 14 куб. метра дървесина.

При проверка на сайта на РИОСВ София не откриваме данни горскостопанският план и неговото изменение да са процедирани по реда на Закона за опазване на околната среда чрез процедурата за екологична оценка, която закона изисква при трайно обезлесяване, каквото е предвидено в изменението на ГСП.

Прегледът на кадастралната карта на Република България показва, че точно в района на Мальовица картата е изменена през 2022 година - обединявани и разделяни са имоти, което лесно се установява по голямата разлика между номерация на съседни имоти. От проверката в кадастъра се установява, че:

 1. Отдели 780 „т” и 780 „н”, декларирани като собственост на Агросим ЕООД, всъщност попадат на територията на национален парк Рила (имот 15285.10.319). Т.е. РИОСВ София е съгласувал план, който дефакто приватизира част от националния парк Рила, изключителна държавна собственост. Това се вижда и от сайта „Горите в България”, поддържан от WWF https://gis.wwf.bg/mobilz/#/23.39058/42.20725/17

мальовица парк 2

 1. Горскостопанският план посочва като просеки и ски-писти територии, заети частично от дървесна растителност и това се наблюдава в отдел 780, подотдели 11, 12, 13, 14, 15, 16.

мальовица гори

По какъв начин Агросим ЕООС става собственик на част от Национален парк Рила?

Имотите на дружеството  са придобити през 2008 г. чрез замяна на 10 199 дка частни гори в община Своге срещу 1 282 дка гори, собственост на държавата в землището на с. Говедарци и района на Мальовица, като съгласно проекта на Общия устройствен план на ски-зоната част от имотите представляват петна за застрояване с хотели, а друга част са предварително разчертани в кадастъра просеки за ски-писти и лифтове. Така и не стана ясно кой е разрешил разделянето на големите държавни горски имоти на малки парчета с формата на просеки за ски-писти и лифтове, които фирмата удобно е получила чрез горските заменки. 

Стойността на държавните имоти в района на Мальовица са били определени през 2008 г. на 6,6 млн. лв., а на частните в Своге на 6,7 млн. лв. В рамките на процедурата по установяване на непозволена държавна помощ държавната фирма Агролеспроект ЕООД оцени имотите на държавата на Мальовица на 5,4 млн. лв., а частните имоти в Своге на 3,8 млн.лв. Чрез разликата на тези две суми Министерство на земеделието установи непозволена държавна помощ в размер на скромните 1,6 млн. лв. и лихви по нея към 2020 г. в размер на 1 млн. лв. Агросим ЕООД обжалваха в съда иска на държавата. За да се разбере колко са невероятни и двете оценки ще посочим, че според държавата един декар незалесена територия на Меча поляна през 2008 г. е оценен на 586 лв., а през 2018 г. на 1112 лв. 

Агросим ЕООД е собственост на британската фирма Бингам мениджмънт лтд, а самата тя – на 36 годишният кипърския гражданин Стафанос Константину. Меидиите трайнос вързват дружеството с бизнесмена Христо Ковачки.

Дружеството Агросим ЕООД е могло да придобие част от Национален парк Рила по два начина:

 1. По време на замяната на гори с държавата, когато ИАГ е заменила наред с горите частна собственост и част от национален парк Рила. Доколкото обаче Рила е обявен за парк с национално значение и сгласно Конституцията на Р България имотите в него са изключителна държавна собственост това прави сключеният договор нищожен.

 2. По време на устройството на горите , лицензираните фирми изготвили проекта и/или неговото изменение са включили съзнателно или по-погрешка територии от парка в обхвата на имотите на Агросим ЕООД. 

Независимо дали грешката е извършена през 2008, 2022 или 2023 г. е конституционно нетърпимо частно дружество да притежава част от национален парк Рила.

В тази връзка е добре компетентните държавни органи да отговорят на следните публични въпроси:

 1. Как РИОСВ София съгласува горскостопански план на търговска фирма, която заявява като свои територии изключителна държавна собственост, част от Национален парк Рила? 

 2. Кой служител на Регионалната дирекция по горите София е проверил и кой е одобрил горскостопанския план на търговска фирма и негово изменение, включващ държавни имоти?

 3. Защо не се публикува на интернет страницата на ИАГ информация за всички одобрени ГСП за частни територии, а само за някои?

 4. Кой е лицензираният лесовъд и/или фирма, които са изготвили горскостопанския план и неговото изменение, посочвайки територии, заети от горско-дървесна растителност като просеки и ски-писти?

 5. Защо РИОСВ София не провежда процедура по екологична оценка на изменението на ГСП на дружеството Агросим ЕООД, след като включва технически сечи за премахване на дървесна растителност, което като трайно обезлесяване попада в обхвата на приложение 2 на ЗООС, изискващо задължителна преценка необходимостта от екологична оценка?

 6. Какви сечи  са предвидени в горскостопанския план и неговото изменение и защо размерът на сечта не е посочен в решенията на РИОСВ София?

 7. По чие искане е променена кадастралната карта в района на Мальовица и какво включват промените?

 8. Продължаваме да се интересуваме дали МЗХ може да посочи кога през последният четвърт век обикновен български гражданин можеше да закупи един декар на Меча поляна за 1112 лева и кога МЗХ ще изиска от свързаните с Ковачки три фирми да върнат или всички заменени държавни имоти или реалния размер на незаконната държавна помощ от близо 150 млн. лв.?

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари