Планове за управление на защитени зони

Приоритети за политически действия на национално ниво:

  1. Липсват приети планове за управление на защитени зони по ЗБР
  2. Все още има защитени територии по ЗЗТ , чиято площ не е устроена с планове за управление на защитени територии, вкл. най-голямата защитена територия – Природен парк Странджа;

 

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари