Ще защитят ли депутатите заменените държавни гори?

снимка на Александър Дунчев

Снимка: Иракли е един от най-големите случаи на замяна на държавни гори до морския бряг с цел бъдещо курортно строителство. Фотограф: Вера Стаевска

Днес следобед парламентът ще обсъди свое становище по конституционно дело № 16/2023 г., което бе образувано на 03.10.2023 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на забраната в Закона за горите за урбанизация и застрояване на горските заменки. Забраната бе приета през 2011 г. в параграф 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за горите (ЗГ) в отговор на обществените протести и наказателната процедура на Европейската комисия срещу заменките, с които правителствата на „Царя“ и на Станишев „подариха“ на стотина олигарха над 30 000 дка от най-ценните за обществото държавни гори по Черноморското крайбрежие и планинските курорти.  

В заседание на ресорната парламентарна комисия по земеделие, храни и гори (КЗХГ) ще се реши дали депутатите ще защитят разпоредбата на параграф 3 в ЗГ и обществения интерес, която позиция ще е от определящо значение за предстоящото решение на Конституционния съд. Основният спор по делото е коя конституционна ценност е с по-голям приоритет -  правото на собственост на заменителите, което според адвокатския съвет е ограничено чрез забраната за строителство по параграф 3, или правата на всички останали граждани и бизнеси, които са засегнати от незаконните заменки и застрояването на заменените държавни гори.

Забраната за застрояване в параграф 3 на Закона за горите беше един компромис за защита на държавния интерес на фона на огромните обществени очаквания – нито бяха предприети стъпки за разваляне на сделките, при които ценни гори край курортите са разменени за келяви насаждения в отдалечени места, нито държавата беше готова да си върне реалните загуби от тези сделки.  Но този текст поне ограничи до минимум ползите за заменителите, които по наши експертни оценки са ощетили държавата с над един милиард лева. През 2020 г. от „Зелени закони“ публикувахме информация за незаконната държавна помощ, която са получили топ 10 на най-скандалните горски заменки тук: https://www.zelenizakoni.com/novini/i-pobeditelyat-v-klasaciyata-za-zamenkite-podarci-kamchiyski-pyasci

Въпросната държавна помощ бе определена като незаконна и от Европейската комисия с Решение №2015/46 от 2014 г. Заменките противоречат и на изискването в чл. 19 на Конституцията законът да създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя. Предмет на забраната всъщност са едни от най-ценните за държавата и обществото гори с изключително курортно, ландшафтно, природозащитно, водоохранно и противоериозионно значение по Черноморието и планинските курорти, като близо 80% от тях попадат в защитени зони от „Натура 2000“.  

От гледна точка на презастрояването по Черноморието и планинските курорти, както и по отношение загубата на биоразнообразие при обезлесяване, защитата на заменените гори е част и от защитата на правата на гражданите по чл. 15 (опазването на околната среда), чл. 18 (публично-правната значимост и всеобща полезност на Черноморското крайбрежие, водите, горите и парковете с национално значение), чл. 19 (гарантирането на еднакви правни условия за стопанска дейности, предотвратяването на нелоялна конкуренция и защитата на потребителя), чл. 21 (защитата на земята, като основно национално богатство) и чл. 55 (опазване на околната среда) от Конституцията.

Именно за да ограничи несправедливостта от подареното национално богатство и да запази горите като гори - макар и подарени за „жълти стотинки”, Народното събрание защити от сеч и урбанизация заменените държавни гори с параграф 3 от ПЗР на Закона за горите през 2011 г. Надяваме се 49-тото Народно събрание да защити този параграф, като едно от най-големите постижения в защита на държавния и обществен интерес за опазване на горите, както и с цел възстановяване на справедливостта по отношение на тази черна страница от историята на България – схемата със заменките, с която държавата бе ощетена с над 1 милиард лева, а обществото с едни от най-ценните кътчета природа.

Становище на Инициатива „Зелени Закони“ по конституционното дело може да намерите на уеб адрес: https://www.zelenizakoni.com/novini/stanovishte-delo-KS-gorski-zamenki

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари