По-широко въвеждане на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ)

Нужна е многостранна подготовка и подкрепа за все по-широко въвеждане на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) с всички изискуеми компоненти за тяхната устойчивост и растеж: образование, обучение, научна база, развой, производство на схеми, детайли, възли, компоненти, модули, технологии за производство, пренос, съхранение, преобразуване и т.н.

В момента ВЕИ са превърнати – поради (умишлено или не) вече взетите грешни решения за развитието им – в „демоните на енергетиката“. В момента де факто се води война срещу тях.

Цели: Необходими са нови стратегии, планове за действие и финансови планове, насочени към подкрепа за масово въвеждане на малки мощности от домакинствата, бизнеса, кооперативи, общини и т.н. Извеждане на АУЕР от структурата на МИЕТ със статут на Държавна агенция, която да ръководи процеса. Специално фокусиране върху разпределението („умни мрежи“ и т.н.), производството, свързано с ВЕИ-технологии, образованието и обучението.

Последни коментари

снимка на Петко Ковачев

Да се прекрати. Според колегите, занимаващи се с биоразнообразие, приемливият натиск върху реките вече е надвишен.

снимка на Вера Стаевска

Какво трябва да се направи за честото строителство на мини-ВЕЦ, водещо до загуба на биоразнообразието? Аналогични са и критиките срещу нови вятърни централи.

Коментари

снимка на Вера Стаевска
Вера Стаевска

Какво трябва да се направи за честото строителство на мини-ВЕЦ, водещо до загуба на биоразнообразието? Аналогични са и критиките срещу нови вятърни централи.

снимка на Петко Ковачев
Петко Ковачев

Да се прекрати. Според колегите, занимаващи се с биоразнообразие, приемливият натиск върху реките вече е надвишен.